Tag-Archive for » situaţii financiare anuale «

contabilitateOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 274/2016.

Astfel, Procedura de corectare a erorilor prevede că operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice un alt set de situaţii financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate.

Prin erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale pot fi:
– denumirii entităţii raportoare;
– activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);
– formei de proprietate;
– numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul „Date informative”.

proiect-de-bugetNoi prevederi în ceea ce priveşte depunerea situațiilor financiare anuale au fost prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 0069/2014. Astfel noile prevederi se referă atât pentru entitățile ce au ca exercițiu financiar anul calendaristic, cât și pentru entitățile ce au un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, ce au obligația depunerii raportării contabile cu data de 31 decembrie 2014.

Ordinul se adresează operatorilor economici ce au condus contabilitatea până la 31 decembrie 2014 conform cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, temei normativ în baza căruia s-a ținut contabilitatea anul trecut.

De asemenea noile prevederi  se adresează și celor care conduc contabilitatea conform standardelor internaționale de raportare IFRS adoptate în România prin OMFP nr. 1286/2012 cu modificări. Actul normativ adoptă forma oficială a raportărilor financiare anuale.

Societățile, regiile autonome, institutele de cercetare dezvoltare, subunitățile fără personalitate juridică ale unei persoane juridice străine ce conduc contabilitate în România au obligația depunerii situațiilor financiare anuale în termen de 150 zile de la finalizarea exercițiului.

contabilitateOdată cu înființarea în România a sucursalelor multor firme-mamă cu sediul în străinătate, au ieşit la iveală diferențele între modul de raportare financiară de la noi și cel folosit în alte țări. Se impunea alinierea sistemului de ținere a contabilității și de raportare la cel european, fapt ce va implica, de la 1 ianuarie 2015, aplicarea în legislația românească a Directivei UE 34/2013. Mai mult …

normeNormele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 71/2013.
Normele sunt emise în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit normelor, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.
Normele aduc precizări detaliate cu privire la:
– inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ;
– reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012;
– întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale.