Tag-Archive for » Servicii sociale «

Guvernul vrea să completeze lista bugetarilor din Sănătate şi Asistenţă Socială care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate în creşe va primi spor de la 12% la 15% din salariul de bază, pentru muncă în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii.

Sporul de la 12% până la 15% din salariul de bază pentru muncă în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, va fi acordat şi personalului de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în creşe.

Mai mult …

management-finaciarPotrivit datelor instituţiei, în primele 9 luni din anul 2015, Ministerul Muncii a cheltuit peste 40 milioane lei pentru finanțarea serviciilor sociale, sumă mai mică cu 8,4% în comparaţie cu aceeași perioadă a anului precedent.

Astfel, din totalul cheltuielilor Ministerului Muncii cu asistența socială, respectiv beneficiile de asistență socială și serviciile sociale, suma cheltuită pentru serviciile sociale a constituit 0,6%.

Prin Ordinul Ministerului Muncii nr.496/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 446/2013, au fost aprobate finanțări pentru 98 de furnizori de servicii de asistență socială, destinate investițiilor, anume pentru construcții noi și extinderi, amenajări, reparații, modernizări, dotări.

„În perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2015 totalul sumelor cheltuite în acest scop a fost de 13.902.051 lei, din care 10.293.152 lei (74,0%) s-au acordat pentru 25 furnizori publici (centre) și 3.608.899 lei (26,0%) pentru 16 furnizori privați (centre). Sumele cheltuite în perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2015 s-au micşorat în comparaţie cu perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2014 cu 430.645 lei (cu 3,0%)”, se precizează în datele instituţiei.

lc
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie
, termenul limită pentru primirea propunerilor, sugestiilor și opiniile cu privire la acest proiect fiind 17 martie 2016.

Prin acest Ordin se aprobă:
1) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei în familie;
2) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuinţe protejate pentru protecţia victimelor violenţei în familie;
3) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie;
4) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistență destinate agresorilor;
5) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
6) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și sensibilizare a populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Actul normativ prevede că perioada de ședere în cazul standardelor pentru adăposturi este între 5 și 120 de zile, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestora.

lcMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale și pentru modificarea H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, pentru asigurarea coerenței activității de coordonare și îndrumare metodologică a celor 4 tipuri de servicii sociale cu activitatea de acreditare a acestora, prin Ordonanța nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, le-au fost stabilite atribuții referitoare la organizarea și derularea activităților de standardizare și de acreditare pe domeniile pe care le coordonează, fiecăreia dintre cele 3 autorități centrale, înființate în anii 2014-2015 în subordinea MMFPSPV. Mai mult …

INTALNIRE - GUVERN - SINDICATE
Executivul a adoptat o ordonanţă prin care se extinde dreptul operatorilor economici cu scop lucrativ de a fi recunoscuţi ca furnizori de servicii sociale.

Actul normativ a fost elaborat în urma creşterii cererii de servicii sociale, în special din partea potenţialilor beneficiari care doresc şi au posibilitatea să plătească serviciile accesate.

Extinderea ofertei de servicii sociale va duce la:

 • satisfacerea unei cereri din ce în ce mai crescute pentru servicii sociale, mai ales de îngrijire de lungă durată, în contextul îmbătrânirii demografice;
 • dezvoltarea sectorului serviciilor sociale şi consolidarea capacităţii financiare a acestuia;
 • creşterea numărului de locuri de muncă în domeniul serviciilor sociale;
 • creşterea calităţii vieţii persoanelor dependente.

Până în prezent, operatorii economici puteau furniza servicii sociale numai în condiţii speciale, de exemplu, creşele înfiinţate de societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate.

examen

Peste 250 de ONG-uri cer ministrului Muncii retragerea unui proiect de Ordonanţă a Guvernului care permite operatorilor economici să furnizeze servicii sociale accesând fonduri publice şi europene, avertizând că adoptarea lui ar fi neconstituţională.

Prin proiectul de Ordonanţă a Guvernului se modifică articolul 37, alineatul 3, litera e) din Legea nr. 292/2011 şi este abrogat articolul 11, alineatul 5 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, și ar permite operatorilor economici să furnizeze servicii sociale şi să aibă acces la fonduri publice, inclusiv la fonduri structurale europene.

Organizaţiile neguvernamentale atrag atenţia şi asupra faptului că nu a existat o dezbatere a documentului cu cei implicaţi în furnizarea de servicii sociale.

În condiţiile în care sectorul serviciilor sociale este cronic subfinanţat, iar furnizorii existenţi abia reuşesc să menţină nivelul de finanţare al serviciilor sociale la «cote de alarmă», accesul firmelor comerciale la fondurile structurale europene este total inoportun şi ridică mari semne de întrebare„, se arată într-un comunicat.

Adoptarea unei Ordonanţe de Guvern pentru modificarea unei legi organice, Legea Asistenţei Sociale, este neconstituţională, încălcând art. 115 din Constituţia României nepermiţând acest lucru, iar urgenţa în cazul adoptării unei OUG nu este una justificată, mai susţin semnatarii.

Carti

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a supus spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

Proiectul de hotărâre de Guvern reglementează Nomenclatorul serviciilor sociale (Anexa nr.1), precum și Regulamentele-cadru de organizare și funcționare a acestora (Anexa nr.2-5), pe baza noilor prevederi referitoare la serviciile sociale din Legea asistenței sociale nr.292/2011, Capitolul III ”Sistemul de servicii sociale”, Secțiunea 1 ”Definirea și clasificarea serviciilor sociale”.

Serviciile sociale se organizează în forme sau structuri diverse, clasificate pe categorii şi tipuri de servicii sociale.

Nomenclatorul este instrumentul utilizat pentru înregistrarea furnizorilor de servicii sociale acreditați şi a serviciilor sociale licențiate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, prevăzut la art. 8 alin.(3) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, precum și pentru realizarea atribuţiilor de monitorizare şi raportare statistică ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în domeniul serviciilor sociale. Mai mult …

ministerul_muncii
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

Prin proiectul de ordin se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte, după cum urmează:

 • Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte;
 • Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele adulte;
 • Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
 • Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost;
 • Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte;
 • Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte;
 • Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte;
 • Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice;
 • Standardele minime de calitate pentru cantina socială;
 • Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte.

Standardele minime de calitate se aplică serviciilor sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale, adăposturi de noapte şi centre de zi.

ploiect-lege-vot-crainiculLegea nr. 197/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 754 din 9 noiembrie 2012, reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Ministerul Muncii a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Prin proiectul de act normativ se va stabili procedura de acreditare a furnizorilor, documentele justificative solicitate pentru eliberarea certificatului de acreditare, etapele de evaluare şi termenele aferente, atribuţiile evaluatorilor, modelul certificatului de acreditare; procedura de acreditare a serviciilor sociale, documentele justificative solicitate pentru eliberarea licenţei provizorii/licenţei de funcţionare, etapele de evaluare şi termenele aferente, responsabilităţile evaluatorilor şi ale inspectorilor sociali, modalităţile de eliberare a licenţei de funcţionare, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren, al licenţei de funcţionare; procedura de evaluare a nivelelor de calitate şi încadrarea în clasele corespunzătoare, documentele solicitate, etapele şi termenele de evaluare, modelul siglei aferente clasei de calitate; modalităţile de acordare a deciziilor de suspendare sau retragere a acreditării furnizorului şi serviciului social.

Salarii
În Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 314 din data de 30 mai 2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Legea nr. 197/2012 instituie un nou sistem de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale.

Ordonanţa de urgenţă stabileşte:
– prorogarea datei de intrare în vigoare a Legii nr. 197/2012, de la 1 iunie 2013 la 1 ianuarie 2014;
– prorogarea termenului de elaborare de catre MMFPSPV a proiectului de hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice până la 1 noiembrie 2013;
– modificarea datei până la care se realizează evaluarea furnizorului de servicii sociale acreditat de la 31 decembrie 2014 la 31 decembrie 2015.