Tag-Archive for » revizuire «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că se impune sancţionarea revizuentei – în cazul exercitării cu rea-credință a drepturilor procedurale prin introducerea în mod repetat a unor cereri vădit netemeinice –  cu o amendă judiciară în cuantum de 200 lei. În speţă, decizia împotriva căreia este promovată revizuirea este ea însăși o soluție de respingere a unei revizuiri, ca inadmisibilă, îndreptată tot împotriva unei decizii pronunțate în revizuire.

(Decizia nr. 533 din data de 21 februarie 2018 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având ca obiect revizuire)

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, potrivit art. 511 alin. 1 pct. 8 C. proc. civ. (Termenul de revizuire este de o lună și se va socoti: în cazul prevăzut la art. 509 alin. 1 pct. 8 – hotărâri potrivnice – de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri) termenul de o lună nu curge de la momentul comunicării hotărârii atacate, ci de la momentul rămânerii definitive a respectivei hotărâri (adică de la data pronunțării). Termenul este unul imperativ si nu prezintă nicio importanță, din perspectiva intoducerii revizuirii, data comunicării acelei hotărâri. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în baza art. 326 alin. 3 C. proc. civ. de la 1865, că excepția tardivității formulării revizuirii este prioritară în raport cu admisibilitatea cererii.

Astfel, ”chestiunea admisibilității cererii de revizuire nu reprezintă o veritabilă excepție procesuală, ci însăși analiza condițiilor de admisibilitate prevăzute de lege pentru această cale extraordinară de atac de retractare, respectiv condițiile generale [premisa descrisă de art. 322 alin. 1 C. proc. civ.], dar și cerințele speciale, exprese presupuse de cazul de revizuire invocat dintre cele reglementate de art. 322 alin. 1 pct. 1-10 C. proc. civ., în speţă fiind vorba de ipoteza normativă de la art. 322 pct. 7 C. proc. civ. În același sens ar putea fi invocat și un argument de topografie a textelor în economia capitolului din Codul de procedură civilă din 1865 dedicat reglementării acestei căi extraordinare de atac, termenul legal imperativ de o lună pentru promovarea cererii de revizuire fiind inserat în art. 324 C. proc. civ., în timp ce admisibilitatea cererii de revizuire face obiectul reglementării art. 326 alin. 3 C. proc. civ.

În Monitorul Oficial nr. 1009 din 15 decembrie 2016 a fost publicată OUG 95/2016 pentru prorogarea unor termene și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Codul de procedură civilă.

Senatul a fost prima Cameră sesizată și a adoptat la 1 februarie 2017 proiectul de lege pentru aprobarea OUG care cuprindea un singur articol prin care se aproba OUG 95/2016. În 2 februarie 2017 proiectul de lege de aprobare a OUG a fost înregistrat la Camera Deputaților și au fost propuse mai multe amendamente față de forma primită de la Senat. Mai mult …

Revizuirea este o cale extraordinară de atac care poate fi formulată doar în cazurile strict reglementate prin lege.

Astfel, conform art. 453 alin. 1 lit. f) C. procedură penală, revizuirea poate fi cerută dacă hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă, a fost declarată neconstituţională ca urmare a admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în acea cauză, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.

Însă potrivit ştirilor juridice, s-a susţinut că acestă prevedere nu este în concordanţă cu prevederile constituţionale. Mai mult …

Revizuirea este o cale extraordinară de atac prin care se poate obține desființarea unei hotărâri judecătorești definitive și reluarea judecății. O particularitate o reprezintă materia contenciosului administrativ unde pe lângă motivele de revizuire prevăzute de legiuitor în Codul de procedură civilă se adaugă și cel cu privire la pronunțarea hotărârilor rămase definitive și irevocabile prin încălcarea principiului priorității dreptului comunitar.

Cererea de revizuire se introduce în termen de 15 zile de la comunicare și se soluționează de urgență și cu precădere în maxim 60 de zile de la înregistrare. Mai mult …

Potrivit Codului de procedură penală, revizuirea hotărârilor definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută, în anumite cazuri expres menționate de legiuitor. Condițiile în care pot fi invocate aceste cazuri au generat sesizarea Curții Constituționale  cu privire la constituționalitatea lor.

Care au fost articolele care au făcut obiectul excepției de neconstituționalitate?

Cazul în care s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză (art. 453 alin. 1 lit. a C.p.p) sau cazul când hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care a fost declarată neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă (dacă consecințele încălcării dispoziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunțate) (art. 453 alin. 1  lit. f C.p.p), pot fi invocate ca motive de revizuire doar în favoarea persoanei condamnate sau a celei față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării acesteia. Aceste prevederi fac obiectul art. 453 alin. 3 C.p.p. Mai mult …


Revizuirea este o cale extraordinară de atac care a fost introdusă în dreptul român în 1865 și este inspirată din dreptul francez. Prin intermediul revizuirii se poate obține desființarea unei hotărâri judecătorești definitive și se poate relua judecarea cauzei. Această cale extraordinară de atac nu implică realizarea unui control judiciar, ci duce la o nouă judecare a cauzei și are la bază elemente noi.

Revizuirea a fost reluată și în actualul Cod de procedură civilă. O situație care a generat sesizarea ÎCCJ pentru a stabili modul în care va fi interpretată este cea generată de unul dintre motivele de revizuire. Mai mult …

Revizuirea este o cale extraordinară de atac alături de contestaţia în anulare şi recurs.

Însă trebuie să avem în vedere că această cale de atac trebuie exercitată doar în unele cazuri prevăzute în mod expres de lege în art. 509 C. procedură civilă.

Subiecţii revizuirii

Pot formula cereri de revizuire: părţile în proces, procurorul şi terţii având legimitare procesuală (succesorii părţilor, creditorii şi terţii introduşi în proces). Mai mult …


Dreptatea fără putere este neputincioasă, puterea fără dreptate este tiranică. (Blaise Pascal) Multora li s-a întâmplat să aibă dreptate în apărarea drepturilor lor și, totuși, să nu fie luați în seamă de instituțiile abilitate. La cum merg lucrurile pe plaiurile mioritice nu poți să nu îi dai crezare lui Ioan Hodaș care afirma că „–În țara asta românească/Dreptatea când o să domnească?/Iar unul, optimist sadea:/-Păi vom muri și vom vedea!”

Povestea următoare este pățania unor români care nu au dorit decât să își recupereze de la statul român terenul care le aparținea. Povestea lor a început în 2002 și s-a finalizat anul acesta după un lung șir de peripeții care mai de care. Mai mult …