Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Modificarea funcţionării Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă

EMSALa 9 februarie, în Jurnalul Oficial al UE, a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 100/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă.
Întrucât, statutul, obiectivele, modul de funcţionare şi atribuţiile agenţiei nu erau suficient de clare, s-a impus o modificare  a Regulamentului (CE) nr.1406/2002.
Astfel, s-a stabilit că Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă are rolul de a asigura un nivel ridicat, unitar şi eficient de siguranţă maritimă, dar şi de a preveni în caz de poluare cauzată de nave ori de instalaţiile de petrol şi gaze. În realizarea acestei cerinţe, este necesar ca agenţia să coopereze cu statele membre şi cu Comisia.
În act este reglementată şi posibilitatea unei evaluări privind punerea în aplicare a Regulamentului, la intervale regulate şi cel puţin odată la cinci ani. De asemenea, se prevede că până la 2 martie 2018, Comisia să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport privind progresele înregistrate, pentru a analiza posibilitatea de creştere a eficienţei, dar şi dacă este necesară modificarea obiectivelor şi atribuţiilor agenţiei.

Categories
Organizare judiciară Ştiri

Modificări în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

Potrivit Hotărârii Nr.1132/2012, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, se modifică şi se completează. Astfel, conform actului normativ, sunt completate atribuţiile Biroului de informare publică şi relaţii cu mass-media al CSM, prin faptul că acest compartiment realizează informarea publicului asupra activităţii Consiliului, publicarea pe site a acestor informaţii, actualizarea acestora, inclusiv prin menţionarea soluţiilor instanţelor judecătoreşti referitoare la actele Consiliului şi răspunde presei în numele instituţiei, prin purtătorul de cuvant.

Categories
Învăţământ şi educaţie

Modificarea Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Conform unui ordin al ministrului Educaţiei, elevii se vor putea transfera de la o şcoală la alta, cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al şcolii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de administraţie al şcolii la care se face transferul.
Totodată, în ceea ce priveşte transferul elevilor în timpul anului şcolar, se poate efectua doar în următoarele situaţii:
a) schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
b) schimbarea  la/de la învăţământul de artă sau sportiv;
c) schimbarea de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
d) schimbarea de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
Modificările date sunt prevăzute de ordinul privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005.

Categories
Organizare judiciară

Repartizarea judecătorilor de la o secţie la alta după alte reguli

A intrat în vigoare Hotărârea C.S.M. nr. 975/2012 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, şi anume, modificările se răsfrâng asupra regulilor de repartizare a judecătorilor de la o secţie la alta a instanţei. Repartizarea judecătorilor ţine de competenţa colegiului de conducere a C.S.M.
Noile reglementări stabilesc criteriile de selecţie în cazurile în care mai mulţi judecători decât este necesar solicită mutarea la altă secţie sau, îşi exprimă acordul în acest sens ori niciun judecător nu este de acord cu repartizarea la altă secţie.
Criteriile sunt următoarele:
– experienţa profesională anterioară în domeniul de activitate al secţiei la care se doreşte mutarea;
– absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul respectiv;
– pregătirea profesională realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, precum şi specializarea pentru care s-a optat la concursul de promovare în funcţii de execuţie;
– vechimea în funcţia de judecător.
În aplicare criteriilor menţionate, se vor lua în considerare, cu prioritate, secţiile cu un domeniu de activitate apropiat de cel al secţiei la care se doreşte repartizarea şi, volumul de activitate al secţiei de la care se intenţionează mutarea. De asemenea, colegiul de conducere poate aproba o perioadă de maximum 2 luni în care acesta să nu participe la şedinţele de judecată şi să aibă posibilitatea formării profesionale, în funcţie de specializarea noii secţii.