Categories
Alegeri Ştiri

Numărul cererilor de înscriere în Registrul electoral validate până la 29 august 2016

expert electoral
Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că, până la data de 29 august 2016, au fost validate 7.512 cereri de înscriere în Registrul electoral depuse de alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.

Dintre acestea, 5.627 menționează opțiunea pentru votul prin corespondență, iar 1.885 pentru votul în secțiile de votare.

Cererile de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență au fost depuse în 38 de țări, iar cele cu opțiunea pentru votul în secțiile de votare au fost depuse în 31 de țări.

Singura localitate din străinătate unde a fost atins pragul minim de 100 de alegători înscriși în Registrul electoral necesar pentru organizarea unei noi secții de votare este Soroca, din Republica Moldova, în care s-au înscris înregistrat 115 cetățeni români cu drept de vot. În aceeași țară, foarte aproape de îndeplinirea acestei condiții legale este localitatea Căușeni, unde s-au înscris în Registrul electoral 95 de alegători.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Platformă privind Registrul Universităţilor din România

universitate-studenti-600x400
Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, sistemul universitar românesc va fi informatizat complet.

Astfel, toate informaţiile cu privire la parcursul educaţional al studenţilor şi absolvenţilor de facultate vor fi cuprinse într-un registru online integrat ce va permite Guvernului să aibă o imagine de ansamblu asupra învăţământului superior.

În acest sens se vor elabora câteva platforme online care vor include date privind sistemul universitar din România.

Aşadar, proiectul de act normativ prevede elaborarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România care va cuprinde evidenţa studenţilor din registrele matricole ale universităţilor de stat, particulare acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu şi Registrului Educaţional Integrat care va cuprinde informaţii detaliate despre parcursul educaţional şi profesional al studenţilor şi absolvenţilor de facultate.

Accesul în cele două platforme se face prin autorizare şi autentificare, în baza unui cont protejat.

Categories
Ştiri Transporturi

OUG de modificare a legislaţiei privind înmatricularea şi vânzarea vehiculelor

Buvinieta - o nouă taxă pentru toate autovehiculele care circulă în Bucureşti
Executivul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Actul normativ modifică legislaţia privind înmatricularea şi vânzarea vehiculelor şi a fost aprobat fără avizul Ministerului Transporturilor.

Potrivit ordonanţei de urgenţă, dovada certificării autenticităţii unui vehicul de către Registrul Auto Român se face de către instituţiile care se ocupă de operaţiuni de înmatriculare pentru o maşină utilizată, dobândită din străinătate.

De asemenea, pentru un vehicul înmatriculat în România, în momentul vânzării/cumpărării sale nu mai este necesar certificatul de autenticitate.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Reglementări privind registrele şi formularele obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc

joc norocÎncepând cu 1 iulie 2016 organizatorii de jocuri de noroc folosesc registrele şi formularele reglementate prin Ordinul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 135/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 479/2016.

Astfel, prin acest act s-au aprobat Normele generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc. În funcţie de necesităţile acestora, modelele documentelor financiar-contabile specifice jocurilor de noroc pot fi adaptate de entităţi.

De asemenea, circuitul formularelor şi registrelor, dar şi numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii, aprobate de administratorul entităţii sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective. În cazul în care formularele şi registrele obligatorii sunt întocmite şi preluate în contabilitate prin folosirea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, semnătura nu mai constituie element obligatoriu.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

MCPDC va lansa Registrul unic al Transparenţei Intereselor

angajatMinisterul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic (MCPDC) a propus spre consultare publică aprobarea Registrului unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), având ca scop sporirea transparenţei încă din faza incipientă a politicilor publice.

Astfel, actul normativ vizează persoanele juridice care interacţionează cu autorităţile administraţiei publice centrale, în vederea promovării anumitor politici publice, prin adoptarea actelor normative aferente.

Aceste persoane juridice pot fi:
– asociaţii profesionale;
– organizaţii religioase;
– companii de consultanţă;
– societăţi comerciale;
– organizaţii sindicale;
– ONG-uri;
– organizaţii patronale şi altele.

Memorandumul prevede obligativitatea publicării agendei de lucru a tuturor persoanelor cu funcţii de conducere, din ministere şi administraţia centrală.

Astfel, RUTI este un registru online care va cuprinde:

– evidenţa părţilor interesate de influenţarea deciziilor publice;
– evidenţa domeniilor acestora;
– evidenta întâlnirilor pe care înalţii demnitari şi înalţii funcţionari publici le au cu aceste părţi.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

S-a înființat Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată

c73ba5937fb80b3a5d53b2b8e5b4dfa1

În data de 1 iulie, Uniunea Naţională a Notarilor Publici a dat publicităţii un comunicat referitor la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Astfel, la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici s-a înființat Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 (RNNEADP).

În registrul înfiinţat se înscriu actele de dare în plată autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești date în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016.

Informațiile din acest registru sunt necesare în scopul beneficierii de scutirea de la plata impozitului pe transferul dreptului de proprietate, în condițiile Codului fiscal, şi se pot obţine în mod direct de la CNARNN – Infonot, sau prin intermediul unui notar public.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Procedura de înregistrare a operatorilor economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional

lcÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de OM privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional, a comercianţilor şi a brokerilor care nu intră fizic în posesia deşeurilor și de modificare a unor acte normative.

În conformitate cu prevederile art. 36 al Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, care transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, ANPM păstrează un registru al următoarelor categorii de operatori economici, în cazul în care aceştia nu fac obiectul cerinţelor privind înregistrarea:

a) operatorii economici care colectează şi transportă deşeuri în sistem profesional;
b) comercianţii sau brokerii;
c) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.

Având în vedere faptul că operatorii economici care colectează deşeuri, cei care transportă deşeuri periculoase, precum şi comercianţii care intră fizic în posesia deşeurilor sunt obligaţi să ceară şi să deţină autorizaţie de mediu, se propune o procedură de înregistrare pentru următoarele categorii de operatori economici:

– operatori economici care transportă deşeuri în sistem profesional şi
– comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor brokeri care nu intră fizic în posesia deşeurilor.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Modificări privind termenele de soluționare a cererilor de către ANCPI şi unităţile sale subordonate

ContractOrdinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 117/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordinate a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 92 din data de 8 februarie 2016.

Astfel, potrivit actului normativ, se aprobă termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa la ordin.

Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.

Termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă sunt cele prevăzute în anexă şi se calculează de la data achitării tarifului de urgenţă, situaţie în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgenţă se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea iniţială şi se ataşează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce priveşte dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Metodologiei de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici, se mai arată în actul normativ.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de înființare pe lângă ONRC a unor activități finanțate integral din venituri proprii

1Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre privind înființarea pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului a unor activități finanțate integral din venituri proprii.

Potrivit proiectului de act normativ, se aprobă înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a următoarelor activităţi finanţate întegral din venituri proprii:
– editarea şi consultarea în sistem electronic de culegeri de practică şi reviste în domeniul registrului comerţului şi buletinului procedurilor de insolvenţă;
– organizarea de seminarii şi conferinţe în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă; efectuarea de studii, proiecte şi altele asemenea;
– realizarea de lucrări statistice, sintetice sau analitice, pe două sau mai multe criterii, în domeniul registrul comerţului şi buletinul procedurilor de insolvenţă;
– realizarea de analize/rapoarte specializate (analize generale, sectoriale sau de conjunctură) în domeniul registrul comerţului şi buletinul procedurilor de insolvenţă pentru mediului de afaceri, cetăţeni, alte persoane interesate;
– închiriere/subînchirierea, în condiţiile legii a unor spaţii aflate în administrarea/folosinţa sa.

Activităţile prevăzute mai sus se desfăşoară de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se aprobă odată cu bugetul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, potrivit prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, se mai arată în proiect.

Categories
Dreptul proprietăţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost aprobat proiectul de modificare a regulamentului CNVM privind vânzarea în lipsă

lcConform unui comunicat al instituţiei, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat proiectul de modificare a regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swap-urilor pe riscul de credit.

De asemenea, Consiliul ASF a aprobat şi norma pentru modificarea şi completarea Normei 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. În acelaşi timp, a fost aprobată şi aplicarea de către societăţile de asigurare, dar şi de către ASF, a ghidurilor EIOPA pentru regimul de supraveghere Solvabilitate II.

Instituţia a mai aprobat cererea OTP Asset Management România SAI SA de autorizare a Fondurilor deschise de investiţii OTP Global Mix şi OTP Euro Premium Return şi înscrierea acestora în registrul public al ASF.