Categories
Legislaţie utilă

Ordin nr. 2531/2018 -privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

  • ANEXĂ

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Categories
Articole Fiscalitate

Ce presupune sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private?

pensie facultativa jpg

În mai 2008 se înregistrau primele contribuții care erau virate către pensiile private obligatorii cunoscute sub denumirea de Pilonul II. Anul trecut aceste fonduri și-au înjumătățit câștigurile față de 2014 din cauza inflației negative și a unor performanțe reduse a acțiunilor listate la Bursa de Valori București.

Dincolo de fluctuațiile înregistrate în cadrul Pilonului II, societățile care administrează acești bani trebuie să se supună unor reguli clare privind modul în care întocmesc raportările contabile. Astfel, în Monitorul Oficial 620 din 12 august 2016 a fost publicată Norma ASF 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, prevederile sale aplicându-se de la publicare.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

pensie de serviciu

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică un Proiect de Normă privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.

Norma stabileşte modul de întocmire şi depunere a raportărilor contabile semestriale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul pensiilor private.

Potrivit proiectului de act normativ, prevederile normei se aplică de către:
– societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare;
– fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;
– administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare sau societăţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;
– brokeri de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi agenţi de marketing persoane juridice, societăţi comerciale constituite şi autorizate de A.S.F., având ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;
– fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

De asemenea, cu privire la raportările contabile semestriale, proiectul de act normativ detaliază: obligaţia de întocmire; elementele componente; modul şi data transmiterii; obligaţiile de transparenţă; prevederi privind verificarea corectitudinii datelor şi regimul juridic.

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Aplicarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

images (3)

În data de 7 iulie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Norma reglementează modalitatea de întocmire a raportărilor contabile la data de 30 iunie 2016 (structura raportărilor, formularele, corelațiile intra și inter-formulare) și condițiile de transmitere a acestora atât la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cât și la Ministerul Finanțelor Publice (M.F.P.).

Categories
Financiar bancar Formulare/declaraţii Ştiri

Raportările contabile ce se depun până pe 16 august

cariere

Potrivit Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016, şi în acest an, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie se aplică operatorilor economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei.

Astfel, raportările contabile trebuie depuse până la data de 16 august de către toți operatorii care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, inclusiv de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

taxeMinisterul Finanțelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinului M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

De asemenea, Sistemul de raportare contabilă se aplică societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prevederile se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic, se mai arată în proiectul de Ordin.

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind întocmirea raportării contabile semestriale de către entitățile supravegheate de ASF

contabili-taxe_05580700

În data de 10 iunie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Instrucțiune privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – SIIF.

Proiectul cuprinde prevederi referitoare la modalitatea de întocmire și depunere la sediul ASF și unităților teritoriale ale MFP, a raportărilor contabile semestriale, de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, inclusiv formularele aferente acestei raportări.

Conform cerințelor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF-SIIF au obligația de a întocmi situații financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. De asemenea, la art. 28 alin. (2) din aceeași lege, se specifică că “Ministerul Economiei şi Finanţelor poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.”

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Dezbatere privind modificarea Normelor metodologice privind raportarea contabilă anuală a instituţiilor de credit

lc+olesea
La 5 martie Banca Națională a României a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, normele fiind aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1, publicat în Monitorul Oficial nr. 93 din 14 februarie 2013.

Programul legislativ prevede mai multe modificări la capitolul I, printre care şi modificarea subpunctului 4.1 de la punctul 4, care va avea următorul cuprins:
4.1. Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la Capitolul VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014.”

Documentul mai prevede modificări şi mai multor formulare de la capitolul II, cum ar fi:
– formularul de raportare contabilă anuală cod 10 – “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”
– formularul de raportare contabilă anuală cod 20 – “Contul de profit sau pierdere”
– formularul de raportare contabilă anuală cod 30 – “Date informative”
– formularul de raportare contabilă anuală cod 50 – “Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere” etc.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Cine poate folosi noile proceduri de raportare contabilă

cc+olesea

Începând de la 1 ianuarie 2015  circa 608.300 de entităţi economice vor putea opta pentru noile proceduri simplificate de raportare contabilă, menţionează Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism(DIMMMAT).

Astfel, Guvernul a adoptat o modificare a legii contabilităţi în scopul de a reduce sarcinile administrative ale companiilor. Prin această modificare se creează cadrul necesar pentru implementarea noii directive contabile, Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Reamintim că până acum doar un număr de 12.900 de agenţi economici beneficiau de contabilitatea simplificată.

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Raportări contabile la semestru

1Potrivit unui proiect de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă, operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la data de 30 iunie 2014.

De asemenea, programul legislativ mai arată că termenul limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014.

Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportările pot fi depuse în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.