Tag-Archive for » proiect de ordin «

Potrivit actelor normative, valoarea nominală a unui tichet de masă nu va putea depăși 15,18 lei, în timp ce valoarea pentru tichetul de creșă crește la 450 lei.

Noile propuneri:

„Pentru semestrul I al anului 2018, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei.” potrivit proiectului de ordin privind tichetele de masă.

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin referitor la modalitatea de recuperare a restanţelor la plata contribuţiei pentru cogenerare, o taxă plătită în final prin factură de toţi consumatorii de energie electrică pentru a susţine producţia de energie electrică în centrale termice de cogenerare de înaltă eficienţă.

În proiect se prevede că: “Contribuția de cogenerare rămasă neachitată de către furnizorii de energie electrică pentru consumatorii din România către administratorul schemei de sprijin, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acesteia în contribuția pentru cogenerare.”

Comunicare rapidă dar şi eficientă între instituţiile statului precum şi între instituţiile statului şi orice altă formă de entitate dar şi între entităţi este o necesitate în România, după cum toţi cunoaştem acest lucru.

În acest sens o noutate legislativă a fost propusă printr-un proiect de Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

Această propunere a fost argumentată de necesitatea comunicării rapide și eficiente cu instituțiile de credit, în ceea ce priveşte comunicarea actelor de executare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, se impune crearea cadrului legal pentru implementare acestui obiectiv.  Mai mult …

Ministerul Finanțelor Publice a publicat un proiect de ordin care prezintă comunicarea în procedura de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare.

Noutatea legislativă stabilește că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va transmite către bănci actele de executare în format PDF, cu XML anexat. De asemenea, se prevede încheierea unui Protocol de colaborare între ANAF, Asociaţia Română a Băncilor şi bănci, care va stabili condiţiile pentru implementarea sistemului automat, pentru a se realiza comunicarea actelor de executare, schimbul de informaţii şi urmărirea sumelor poprite. Astfel, se va asigura atât ridicarea popririlor în timp real, cât și indisponibilizarea sumele existente în conturi în limita popririi. Mai mult …

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vrea să reglementeze încheierea unui protocol de colaborare între Fisc și Asociația Română a Băncilor (ARB) prin care să se facă mai repede popririle bancare, reiese dintr-un referat de aprobare al unui proiect de Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora publicat pe site-ul MFP.

Potrivit acestuia, prin acest sistem informatic se realizează în prezent furnizarea de informații de către instituțiile de credit, în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Mai mult …

Potrivit legislaţiei taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, potrivit procedurii și condițiilor aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 169 din Codul de procedură fiscală conţine prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată. O noutate legislativă în ceea ce priveşte rambursarea taxei pe valoare adăugată este reprezentată de un proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Mai mult …

Măsurile autorităţilor privind solicitarea asigurării RCA la schimbarea certificatului de înmatriculare şi pentru simplificarea relaţiei cu cetăţenii fac parte dintr-un Proiect de ordin MAI pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere. Acesta se află, momentan, în dezbatere publică şi, pentru a se aplica, are nevoie doar de aprobarea ministrului afacerilor interne şi de publicarea în Monitorul Oficial.

În esenţă, propunerea de act normativ prevede următoarele schimbări legislative:

– Atunci când o persoană va avea nevoie de un nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării datelor înscrise în acesta, va fi necesară, în plus faţă de ceea ce se cere acum, dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. Măsura vine ca urmare a schimbării cadrului legal al asigurărilor RCA. Ea deja a fost stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016, dar trebuie reflectată şi în procedura efectivă de schimbare a talonului. Mai mult …

cc
La 9 martie 2016, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.”

Formularul prevede atât informaţii privind obligaţiile fiscale ale contribuabililor, cât şi informaţii necesare stabilirii, de către casele de asigurări sociale, a stagiilor de cotizare şi a drepturilor cuvenite asiguraţilor, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În proiectul de ordin este precizat faptul că persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2), art. 153 alin. (1) lit. f) – o), din Legea nr. 227/2003 privind Codul fiscal, au obligația de a depune Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Modificările aduse formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” prevăd următoarele:
– actualizarea și modificarea nomenclatoarelor din formular, prin eliminarea unor indicatori, ca urmare a eliminării unor obligații de reținere la sursă a contribuțiilor sociale de către plătitorii de venituri;
– modificarea denumirii unor indicatori din nomenclatoarele conținute de formular, conform noilor prevederi legale;
– modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularului, prin eliminarea sau actualizarea trimiterilor la noul text de lege.

lc
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie
, termenul limită pentru primirea propunerilor, sugestiilor și opiniile cu privire la acest proiect fiind 17 martie 2016.

Prin acest Ordin se aprobă:
1) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei în familie;
2) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuinţe protejate pentru protecţia victimelor violenţei în familie;
3) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie;
4) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistență destinate agresorilor;
5) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
6) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și sensibilizare a populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Actul normativ prevede că perioada de ședere în cazul standardelor pentru adăposturi este între 5 și 120 de zile, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestora.

cc
La 20 ianuarie 2016, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului integrat de acțiune pentru gestionarea unei situații de criză în domeniul imigrației.

Planul integrat de acțiune cuprinde cinci linii de acțiune:
1. acțiuni cu caracter general – informarea instituțiilor implicate în gestionarea unei situații de criză, creșterea schimbului de informații de interes între instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale și avertizarea timpurie a acestora, asigurarea suportului din punct de vedere analitic, precum și informarea opiniei publice cu privire la măsurile adoptate la nivel național/ local pentru gestionarea situației de criză;
2. acţiuni cu caracter financiar și logistic – suplimentarea bugetelor instituțiilor implicate, identificarea de locații pentru înființarea de centre integrate și asigurarea condițiilor de cazare temporară pentru străini și a condițiilor necesare desfășurării activităților de către autoritățile competente;
3. acţiuni cu caracter juridic – modificarea și actualizarea documentelor de cooperare multilaterală existente sau încheierea de noi astfel de documente;
4. acţiuni cu caracter operativ – controlul persoanelor care pătrund pe teritoriul României prin punctele de trecere a frontierei, stabilirea stării de sănătate și a regimului juridic al străinilor, acordarea accesului la procedura de azil în România, dispunerea măsurilor legale pentru persoanele care nu se află în nevoie de protecție internațională și asigurarea ordinii și siguranței publice în interiorul centrelor integrate;
5. acțiuni pe linie de resurse umane – asigurarea resurselor umane necesare prin dislocarea de personal în zona sau zonele afectate de criză și constituirea echipelor operative și stabilirea sarcinilor corespunzătoare.