Tag-Archive for » profesie «

Unii oameni au impresia că după ce vor isprăvi studiile și vor sui ghiozdanul și manualele în pod, nu vor mai trebui să mai participe la niciun examen. Nu va trece prea mult până să afle că n-a fost decât o simplă impresie!

Viața (mai ales cea profesională) ne supune la o sumedenie de examene. Și – surpriză – descoperim, cu timpul, că examinările din anii de școală au fost, în majoritatea lor, floare la ureche, față de testele și probele la care ne supune viața. Mai mult …

Deseori, graba strică treaba! Alteori, însă, graba reprezintă unica soluție, pentru evitarea unor pagube ori sancțiuni. Așa s-a întâmplat și în domeniul exercitării profesiunii de medic veterinar: a fost nevoie ca, în mare grabă, legislația internă să fie pusă în acord cu legislația europeană (Directiva 2013/55/UE), având în vedere depășirea, cu mult, a termenului pus la dispoziția autorităților române.

Cel mai potrivit instrument legislativ, date fiind circumstanțele sau mai bine zis riscurile aplicării unor sancțiuni financiare (stabilite de către CJUE), a fost emiterea unei ordonanțe de urgență. Astfel, în „Monitorul Oficial” 799/2017 a văzut lumina tiparului OUG 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. Mai mult …

Exercitarea profesia de avocat este reglementată de Legea nr. 51/1995 unde se prevede că profesiaa de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în prezenta lege.

Art. 49 alin. 3) din Legea nr. 51/1995 prevede că organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberările şi votul constituie secret profesional.

Acest articol de lege a fost criticat, potrivit ştirilor juridice, pe motiv că încalcă dispoziţiile constituţionale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că prevederile art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 sunt neconstituţionale în măsura în care s-ar interpreta ca fiind exoneratoare de răspundere juridică personală a membrilor consiliilor barourilor, în sensul că “împiedică aplicarea normelor care permit repararea prejudiciilor cauzate de persoanele care, prin participarea la adoptarea actelor administrative, conduc la adoptarea actelor administrative producătoare de prejudicii, împiedicând, astfel, formularea cererii de chemare în judecată în mod corespunzător”. Mai mult …

Legislația fiscală se poate dovedi, pentru orice necunoscător în domeniu, un tărâm plin de capcane, de pericole ascunse. Este un tărâm în care orice pas greșit te poate face să te prăvălești în prăpastia dezastrului financiar. Nu-ți poți permite să greșești, atunci când te afli pe tărâmul fiscalității, întrucât erorile au consecințe care adeseori se agravează cu trecerea timpului. Amenzile, recalculările, reconsiderările, penalitățile, sumele de restituit, pot genera, fără dar și poate, veritabile dezastre financiare în viața contribuabilului persoană fizică sau juridică. În mod cert, pe tărâmul cu nisipuri mișcătoare al fiscalității, orice neinițiat are nevoie de o călăuză: consultantul fiscal!

Mai mult …

images (32)Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților prevede faptul că notarii publici vor fi excluși din categoria funcționarilor din punct de vedere al răspunderii penale, și vor fi excluși mai greu din profesie.

Astfel notarilor publici  nu li se va mai aplica legislația anticorupție, reprezentată de Legea 78/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Acelaşi proiect ce se referă la modificarea Legii notarilor, prevede că notarii publici vor putea fi excluși din profesie doar atunci când vor fi condamnați definitiv la închisoare cu executare, și nu cu suspendare cum se întâmplă în prezent. De asemenea notarii publici vor putea să emită un „titlu executoriu referitor la creanțele necontestate”, în cazul în care va exista o cerere din partea unor creditori.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de act normativ mai are nevoie de semnătura președintelui României și de publicarea în Monitorul Oficial.

lcÎntr-o scrisoare adresată Parlamentului, Consiliul Concurenţei recomandă eliminarea onorariilor minime din legea avocaturii, întrucât această intervenţie în piaţă prin stabilirea de onorarii minime pentru serviciile oferite de avocaţi reprezentă un regres în ceea ce priveşte modul de reglementare şi de exercitare a profesiei de avocat în România.

De asemenea, Consiliul Concurenţei mai arată că avocaţii nou intraţi pe piaţă nu pot practica onorarii mai mici decât limita minimă stabilită, în scopul atragerii de clientelă şi câştigării astfel a unei poziţi în piaţă.

Nu în ultimul rând consumatorul este dezavantajat, neputând beneficia de onorarii mai mici decât cele fixate, fiind astfel obligat să plătească niveluri de preţ stabilite arbitrar şi care nu sunt rezultatul interacţiunii dintre cerere şi ofertă’‘, mai precizează Consiliul Concurenţei.

acte studiiOrdinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 739/2015.

Astfel, Metodologia se aplică actelor de studii care atestă finalizarea la o instituţie acreditată de învăţământ superior din străinătate a ciclului I de studii universitare de licenţă, a ciclului II de studii universitare de master sau a unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşte actele de studii, în vederea accesului la piaţa forţei de muncă din România, astfel:
– recunoaşte automat actele de studii obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe la universităţi de prestigiu;
– recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe;
– în scopul obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea unei profesii reglementate în România, CNRED recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe de cetăţenii europeni şi de celelalte categorii de cetăţeni prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei, precum şi diplomele obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană care dau acces la profesii reglementate acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel;
– recunoaşte actele de studii obţinute de cetăţeni din state terţe pe teritoriul acestor state în vederea încadrării în muncă fără drept de exercitare a profesiei reglementate din România din domeniul studiilor.

psyPsihologia explorează un domeniu fascinant şi enigmatic. Nu-i de mirare că mulţi tineri îşi doresc o carieră în domeniu. Pentru viitor, se preconizează o creştere a rolului psihologului în societate; dar cei care-şi doresc să devină psihologi au de parcurs o cale lungă.

Psihologii cu drept de liberă practică desfăşoară activităţi de studiu al comportamentului uman şi proceselor mentale, se ocupă de investigarea şi recomandarea căilor de soluţionare a problemelor psihologice sau de aplicarea testelor pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, aptitudinilor. Tot psihologii desfăşoară activităţi de testare, prevenirea şi psihoterapia tulburărilor emoţionale şi de personalitate, a fenomenelor de inadaptare la mediul socio-profesional, precum şi interpretarea datelor obţinute şi elaborarea recomandărilor necesare. Mai mult …

imagesÎn cadrul ședinței Consiliului UNBR din 7 martie 2015, au fost analizate problemele legate de conflictul de interese în activitățile desfășurate de avocați în cadrul profesiilor compatibile cu profesia de avocat și în conlucrările interprofesionale pentru furnizarea de servicii integrate.

Luând în vedere că noile realități economice și sociale reclamă extinderea serviciilor pe care avocații le prestează pentru clienții lor, dar și de faptul că avocații sunt în situația în care trebuie să-și analizeze și să-și valorifice oportunitățile profesionale într-un context marcat de schimbări importante în exercițiul profesiei, președintele UNBR, Gheorghe Florea, a înaintat Consiliului UNBR un Proiect de Rezoluție, prin care propune reinterpretarea principiilor profesiei în acord cu evoluția cadrului de exercitare a atribuțiilor profesionale.
Conform proiectului, se urmăresc următoarele obiective:

  • Crearea mediului necesar pentru a produce o creştere reală şi de durată a integrităţii în mediul în care avocatul îşi desfăşoară activitatea;
  • Promovarea comportamentelor etice şi descurajarea practicilor lipsite de integritate în activităţile de conlucrare profesională dintre avocaţi şi membrii altor profesii legal reglementate, ori în exercitarea de către avocat a altor profesii legal organizate, compatibile cu profesia de avocat;
  • Crearea unui climat de bună colaborare şi încredere reciprocă între instituţiile legal organizate din care fac parte profesioniştii care conlucrează în activităţi profesionale care implică activităţi profesionale ale avocaţilor şi avocaţi, ori în cadrul cărora se desfăşoară activităţi profesionale specifice altor profesii, de către avocaţi, în condiţii de compatibilitate permise de lege;
  • Realizarea unui nucleu de integritate profesională şi inter-instituţională în mediul de afaceri şi în mediul instituţional în care avocaţii relaţionează în activităţi profesionale judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea securităţii bazate pe lege.

Prin adoptarea acestei Rezoluții, Corpul profesional al avocaţilor îşi face publică adeziunea la  principiile fundamentale ale avocaturii, aplicabile în contextul activităților desfășurate de avocat în cadrul profesiilor compatibile și în relațiile interprofesionale  şi îşi asumă rolul de promotor al acestor principii atât în cadrul mediului interprofesional, cât şi în cadrul celorlalte domenii de activitate cu care se intersectează activitatea lor.

astNumeroşi asistenţi medicali dar şi moaşele, îşi doreau, de multă vreme, să-şi poată desfăşura activitatea şi în mod independent. Singurul care mai lipsea era un set de norme, care să explice cum se va realiza, în concret, acest lucru. Dar emiterea acestor norme a fost tărăgănată ani de zile. Acum, însă, acest eveniment s-a petrecut. Câştigaţi nu vor fi doar asistenţii ori moaşele, ci mai ales pacienţii! Mai mult …