Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Cererea de reexaminare a proiectului privind vânzarea de terenuri agricole cetăţenilor străini – aprobată

parlamentul-romanieiCererea de reexaminare a preşedintelui României referitor la legea cu privire la unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan a fost aprobată de Plenul Camerei Deputaţilor.

Astfel, cetăţenii şi persoanele juridice care aparţin unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene pot achiziţiona teren agricol în România în condiţii de reciprocitate. Totodată, cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, dar şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei legi.

‘Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate menţionate la art. 6 alin.(1) din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163/1991′, precizează proiectul de lege.

Categories
Agricultură şi silvicultură Dreptul proprietăţii Ştiri

Achiziţionarea fără restricţii a terenurilor agricole

teren_agricolNoutate legislativă: Conform prevederilor privind privind liberalizarea pieţei funciare din Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeana, persoanele juridice de cetăţenie europenă,  în perioada 1 ianuarie 2014 – 10 februarie 2014, deţin dreptul de a cumpăra terenuri agricole de pe teritoriul României fără restricţii impuse, datorită faptului că preşedintele Traian Basescu a cerut reexaminarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare care preia atribuţiile Agenţiei Domeniilor Statului. Această lege le dădea drept românilor de preempţiune pentru achiziţia terenurilor.

Conform Art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 238 din 16 mai 2001, această entitate (ADS) exercită în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului.

Categories
Legislaţie rutieră Ştiri

Tichetele rabla din nou în actualitate

victor-ponta-noua-taxa-auto-va-intra-in-vigoare-cand-e-gata-insa-numai-dupa-consultarile-cu-ce-66484Potrivit Ordinului nr. 2818/2013 pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial nr. 734 din 28 noiembrie 2013, termenul până la care persoanele juridice pot utiliza tichetele valorice obţinute în urma casării autovehiculului uzat s-a prelungit din nou, cu 10 zile.

Astfel, conform actului normativ, termenele prevăzute la art. 8 alin . (6*2) şi la art. 54 alin . (8) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 15 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 20 decembrie, respectiv până la data de 23 decembrie 2013.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Declaraţii cu termene în luna august 2013

procedura-fiscala-580x385Conform ANAF, în luna august 2013, trebuie depuse la Fisc, după caz:
– până la 7 august a.c. inclusiv: Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092;
– până la 10 august a.c. inclusiv:
a) declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010;
b) declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070;
c) declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096, ş.a.
 până la 25 august a.c. inclusiv:
a)  notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097;
b) declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitarepentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iulie 2013,formular 390 VIES. Reglementare:art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010 ş.a.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Dreptul proprietăţii Economie Legislaţie internaţională Social

Ne păstrăm ogoarele? Sau e prea greu pentru noi?

1069-teren“Noi vrem pământ!” Aşa spuneau ţăranii răsculaţi, la 1907. „Vă dăm pământ, pentru el luptaţi!” Aşa li se răspundea, pe când se aflau în linia întâi, sub grindina de foc, în fiecare dintre cele două mari conflagraţii mondiale. Sute de mii de plugari nu s-au mai întors nicicând acasă, la familii!

Pământul şi-a cerut tributul. Le-a devenit tinerilor eroi locuinţă veşnică! Nu era casă unde să n-auzi bocete. Nici nu mai era nevoie să desfaci plicul purtând însemnele Ministerului de Război. Ştiai. Lacrimile izbucneau de la sine, într-un potop de durere. Fiul, fratele, tatăl, soţul n-aveau să mai vină. Şi pentru ce atâtea vieţi curmate prematur? Deseori, nici măcar pentru pământ… Pentru promisiunea pământului!

În 2 martie 1949 intra în vigoare Decretul 82. A doua zi, în zori, foştii proprietari ai unor suprafeţe de peste 50 de ha erau mânaţi spre localităţile unde li se stabilise domiciliul (forţat). Începuse colectivizarea. Surprinzător pentru comunişti a fost că, uneori, ţărănimea săracă a făcut front comun cu chiaburii. Dar tunurile care au făcut istorie în memorabilele bătălii date spre apărarea ţarinei străbune s-au întors către truditorii gliei.

Cei curajoşi luau calea codrului, rezistând cu arma în mână. Alţii aşteptau să vină Volga neagră şi să-i preia la interogatorii în care ajungeau să recunoască până şi păcatele fiilor lor nenăscuţi. Dar majoritatea colabora, se adapta. În 1962 procesul de colectivizare era desăvârşit!

 

Avuţia cea mai de preţ

Mergând destul de rapid pe drumul istoriei moderne a naţiunii noastre, ne apropiem vertiginos de prezent. După preschimbarea naţional-comunismului în neocomunismul fără de mamă şi tată, promovat de profitorii schimbării de macaz din 1989, se părea că românii îşi vor reintra treptat în drepturi. Că proprietatea privată va fi, în sfârşit, respectată!

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Certificatul de atestare fiscală

impozitMinisterul de Finanţe a publicat un Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.  Certificatul de atestare fiscală atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat de către un contribuabil, la o anumită dată.
Prin Proiectul de ordin se impune adaptarea, în mod corespunzător a modelului şi conţinutului cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în scopul armonizării prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 752/2006 cu noua prevedere de la art. 112 din Codul de procedură fiscală; Se stabilesc elementele pe care trebuie să le conţină adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală pe care o depune autoritatea publică, datele de identificare a contribuabilului fiind importante pentru a identifica contribuabilul pentru care se solicită certificatul de atestare fiscală; Se reglementează modalitatea de evidenţiere a plăţii taxei extrajudiciare de timbru în cazul eliberării în mai multe exemplare a certificatului de atestare fiscală;  Se reglementează obligaţia organului fiscal competent de a verifica dacă solicitantul are calitatea de deţinător de părţi sociale, în situaţia în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deţinătorul de părţi sociale.

Categories
Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi Ştiri

În atenţia persoanelor care desfăşoară activităţi economice independente sau care exercită profesii libere

Până la 10 ianuarie 2013 inclusiv, categoriile de persoane care desfăşoară activităţi economice independente sau care exercită profesii libere au obligaţia de a depune unele formulare la Fisc, după caz:
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridicăformular 010. Se depune de persoanele juridice, care sunt obligaţi să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 2.296/2007;
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;
–  Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;
–  Declaraţia de menţiuni cu privire la anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 cu perioada fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1768/2012.

Categories
Piaţa muncii Proiecte şi propuneri legislative

Numărul autorizaţiilor de muncă eliberate străinilor în anul 2013

Guvernul României a propus un proiect de hotărâre pentru stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013. Dacă acesta va fi aprobat, în anul viitor vor fi eliberate un număr total de 5.500 de autorizaţii străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a  Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.
Din aceste 5.500 de autorizaţii de muncă 3.000 sunt pentru lucrători permanenţi, 900  – pentru lucrători detaşaţi, 800 – pentru lucrători înalt calificaţi, 100 – pentru lucrători sezonieri, 100 urmează a fi autorizaţii de muncă nominale, 200 – pentru lucrători stagiari, 300 – pentru sportivi – 300, şi 100 pentru lucrători transfrontalieri.
În cazul că numărul cererilor pentru eliberarea de autorizaţii de muncă depăşeşte cifra de 5.500, acesta poate fi suplimentat la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Aceşti 5.500 de straini care ar fi încadraţi în România în baza autorizaţiilor de muncă ar reprezenta 0,13% din numărul total al efectivului de salariaţi din economie.