Tag-Archive for » persoane juridice «

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 21 iunie 2018 a fost publicată Decizia nr. 19/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sibiu – Secția I civilă în Dosarul nr. 8.860/306/2015 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept.

„Admite sesizarea formulată de Tribunalul Sibiu – Secția I civilă în Dosarul nr. 8.860/306/2015 și, în consecință, stabilește că: Mai mult …

Împotriva persoanelor juridice se pot lua anumite măsuri preventive, potrivit art. 493 C. procedură penală.

Astfel judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului, sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, una sau mai multe măsuri preventive.

Măsurile care pot fi luate constau în interdicţia iniţierii ori suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice,  interdicţia iniţierii ori suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale, interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice, interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea. Mai mult …

eeEficiența energetică este o noțiune tot mai des pomenită, în actualul context. Practic, eficiența energetică ne permite să avem acces la aceleași beneficii – de pildă iluminat ambiental sau o bună încălzire a clădirilor în sezonul rece, în condițiile în care consumul de energie este, finalmente, mai redus. Și costurile pe măsură, mai scăzute. Sună foarte bine, nu-i așa? Mai mult …

online2
Delia Popescu, a declarat că Ministrul Comunicaţiilor este în discuţii cu Ministerul Fondurilor Europene în ce priveşte derularea proiectului privind plata online şi pentru persoanele juridice, prin ghiseul.ro.

Este un proiect al nostru pe care sperăm să-l finalizăm împreună cu colegii de la Ministerul Finanţelor, pentru că legislaţia pe zona de ghiseu.ro este făcută în parteneriat, între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Comunicaţiilor“, a declarat Delia Popescu.

Ministrul Comunicaţiilor a participat la conferinţa de lansare a proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”, iar la primărie i s-a prezentat o statistică a plăţilor efectuate prin ghiseul.ro.

download-1Programul “Casa Verde Clasic”, lansat de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, oferă posibilitatea, atât pentru populaţie cât şi pentru persoanele juridice, de a beneficia de finanţare prin Administraţia Fondului pentru Mediu pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde, regenerabilă.

În acest sens, persoanele fizice pot depune dosarele de finanţare în perioada 10 – 24 octombrie 2016, cele juridice în perioada 17 octombrie -14 noiembrie 2016, la  la sediile agenţiilor pentru protecţia mediului din judeţele de reşedinţă.

Bugetul alocat pentru Programul “Casa Verde Clasic” constituie 94 de milioane de lei, din care 60 de milioane sunt destinate populaţiei şi 34 de milioane persoanelor juridice, iar Ghidurile de finanţare pentru acest program au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 747/2016.

Pentru populaţie, programul oferă finanţare pentru panourile solare şi pompele de căldură, iar cunatumul finanţării nerambursabile va depinde de tipul instalaţiei, iar pentru persoane juridice finanţarea este acordată pentru  instalarea de sisteme care utilizează energie solară şi energie geotermală, sisteme care folosesc drept combustibil gaz de fermentare a deşeurilor, a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

descărcare (23)Cea mai uşoară modalitate prin care un antreprenor îşi poate deschide o afacere este înfiinţarea unei societăţi de tip PFA. De multe ori în practică distincţia dintre PFA şi persoanele juridice nu este prea clară, din acest motiv ne propunem să prezentăm un caz practic.

Caz practic

În fapt, prin procesul-verbal de contravenție  nr.x din 24.11.2015 , petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.250 lei, reținându-se în fapt că la data de 24.11.2015, ora 13:00, nu a comunicat în termen de 5 zile identitatea persoanei care a condus auto cu numărul de înmatriculare X la data de 01.07.2015, ora 11:15, în județul Tulcea, date ce au fost solicitate prin adresa nr. x/05.11.2015, fapta constituind contravenția prevăzută de art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002 și sancționată de art. 105 pct. 10.

Instanța reține în continuare că potrivit art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Mai mult …

contabilitateOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 274/2016.

Astfel, Procedura de corectare a erorilor prevede că operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice un alt set de situaţii financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate.

Prin erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale pot fi:
– denumirii entităţii raportoare;
– activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);
– formei de proprietate;
– numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul „Date informative”.

ccAstăzi este termenul limită pentru depunerea raportărilor anuale pentru 2015 de către anumite persoane juridice.

Ordinul MFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), stabilește regulile pentru depunerea situațiilor financiare corespunzătoare anului 2015, astfel că persoanele juridice aflate în lichidare trebuie să depună, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală.

Astfel persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilității, și anume societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice, însă numai dacă se află în lichidare, sunt obligate să depună raportarea contabilă anuală.

De asemenea persoanele juridice aflate în lichidare pot să depună raportările anuale direct la registratura untităților teritoriale ale MFP sau laoficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Formularele “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, “Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, “Date informative” şi “Situaţia activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

fiscalH.G. nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 55 din data de 25 ianuarie 2016.

Potrivit actului normativ, constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte:
– utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată;
– încălcarea de către partidele politice a obligaţiei de a păstra o durată de minimum 3 ani declaraţiile persoanelor juridice care au calitatea de donator sau împrumutător;
– încălcarea de către partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obligaţiei de a restitui candidaţilor sumele de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă. Mai mult …

lcPână la 28 decembrie 2015, inclusiv, trebuie depuse la unitățile teritoriale MFP/ANAF (ghișeu sau online), după caz, declarațiile fiscale precizate mai jos:
– Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES, de către Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F., în baza C.F.art. 156^4, OPANAF 3162/2011;
Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394, Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1)., Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile., în baza OPANAF 3806/2013;
Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Formular – Persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012, Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, OMFP 74/2012.