Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Legitimaţia de verificare fiscală este valabilă numai însoţită de ordinul de serviciu

Legitimaţiile de verificare fiscală au regim special, sunt nominale şi se distribuie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin intermediul aparatului propriu şi prin unităţile sale subordonate.

Ordinul nr. 1722/2021 prevede legitimaţiile de verificare fiscală.

Categories
Articole Fiscalitate

Procedura evaluării fiscale are o nouă reglementare!

Ordinul nr. 393/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 286/2021, prevede adoptarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoare adăugată.

Categories
Articole Economie Fiscalitate IMM Taxe/Impozite

Plata defalcată a TVA. Cui îi folosește și pe cine stânjenește, în desfășurarea activității?

Plata defalcată a TVA este, în ciuda afirmațiilor inițiatorilor și susținătorilor săi, una dintre cele mai controversate și criticate măsuri, dintre cele introduse în acest an în legislația fiscală. Nu ideea în sine îi sperie pe întreprinzătorii ce vor trebui s-o pună în practică, ci modalitățile concrete prin care ea trebuie dusă la îndeplinire. Complicațiile pe care le produce!

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Actualizarea procedurii de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre

facturare_electronicaAgenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) vine cu propunerea de actualizare a procedurii de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre.

Conform procedurii actualizate propuse, persoanele impozabile stabilite în alte state membre vor avea posibilitatea de adresare, pe cale electronică, a cererii de rambursare pe care o înaintează statului membru în care este stabilită, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de către acesta, solicitarea urmând să fie analizată de Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, din Bucureşti.

Ulterior ANAF va avea obligaţia de a comunica decizia de aprobare/respingere a cererii de rambursare în termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare, în situaţia în care nu sunt necesare informaţii suplimentare pentru soluţionarea acesteia.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Declarații fiscale cu termen 10 mai 2016

calcul_bani_45654033055_86598400_99891300_62817400
10 mai este data limită de depunere, la unităţile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a trei declarații fiscale, iar în cazul nerespectării termenului-limită contribuabilii riscă amenzi de până la 5.000 de lei.

Cele trei declarații sunt:
 010 Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010
020 Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020
070 Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070
care trebuie depuse de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în baza Legii nr. 227/2015 art.310 alin.(7) şi OPANAF 3698/2015.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Ordinul pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, a fost publicat

lc
În Monitorul Oficial al României nr. 93 din data de 8 februarie 2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular.

Potrivit actului normativ, persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, trebuie să depună la organul fiscal competent următoarele documente:
– cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică;
– declaraţia de înregistrare, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA;
– declaraţia de menţiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, însoţită de documentaţia prevăzută de legislaţia în vigoare pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică, după caz.

Tot prin Ordinul A.N.A.F. nr. 521/2016 se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, care se eliberează persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Declarație fiscală cu termen limită 10 septembrie

ccAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește că până pe 10 septembrie trebuie depusă: Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA., în baza C.F. art. 152 alin. (7), OPANAF 1768/2012.

Formularul trebuie completat în doua exemplare, înscriindu‐se cu majuscule toate datele prevazute.

Următoarele termene pentru depunerea declarațiilor și plata taxelor în luna septembrie vor fi zilele de 15, 25 și 30 septembrie.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Prevederi noi la declararea TVA

declaratiaConform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 549/29.08.2013, au fost modificate prevederile privind obligativitatea completării şi depunerii Declaraţiei 311.

Astfel, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată se completează Formularul 311 şi se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către următoarele categorii de persoane:

– potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. a) din Codul Fiscal, persoanele impozabile care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal;
– potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. a) din Codul Fiscal, coroborat cu pct. 80^1 alin. (2) din Normele Metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, persoanele impozabile care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
– potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. b) din Codul Fiscal, persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul Fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
– potrivit art. 156^3 alin. (10^1) din Codul Fiscal, persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul Fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Declaraţia recapitulativă privind livrările intracomunitare

default38Organele fiscale informează contribuabilii, persoane impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adaugată, care au efectuat livrări intracomunitare scutite de taxă, achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile, livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, precum şi prestări/achiziţii de servicii intracomunitare, că, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, au obligaţia completării şi depunerii la organele fiscale competente a “Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, formular 390 VIES.