Tag-Archive for » persoana juridica «

În prezent, există mai multe prevederi legale referitoare la tranziția elevilor și studenților la piața muncii, dar foarte puține reglementări coerente. Începând cu vara acestui an, există o lege nouă care guvernează instituția internshipului, dar nu este limitată la inserția în piața muncii a elevilor și studenților ci are o adresabilitate mult mai largă, așa cum vom arăta în cele ce urmează.

Internshipul reprezintă o nouă modalitate de desfășurare a unei activități lucrative, în baza unui program special întocmit, care are ca scop dezvoltarea abilităților profesionale, dobândirea de experiență profesională și facilitarea tranziției de la sistemul de educație către piața muncii.  Mai mult …

Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu, este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui, este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Potrivit art. 664 alin. 2 din C. procedură civilă cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative. Mai mult …

Necesitatea și utilitatea existenței unei evidențe a salariaților sunt evidente, pentru oricine. Codul Muncii arată că fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților. Așadar, necesitatea registrului general de evidență a salariaților derivă, în primul rând din lege. Unde-i lege nu-i tocmeală!

HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților a fost publicată în „Monitorul Oficial” 1005/2017. Noul act normativ stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, de către două categorii de angajatori: persoanele fizice sau juridice de drept privat (fără a conta dacă au sau nu statutul de utilitate publică) și instituţiile sau autorităţile publice ori alte entităţi juridice ce angajează persoane în baza unor contracte individuale de muncă. Mai mult …

Tot mai multe întrebări am primit în ultimul timp privind lămurirea situaţiei dacă o întreprindere individuală are personalitate juridică. Este importantă această diferenţiere mai ales că în ceea ce priveşte cuantumul anumitor contravenţii diferă în funcţie de persoana care este sancţionată.

Potrivit ştirilor juridice, această situaţie a fost stabilită în practica judiciară.

Într-un caz practic prin procesul-verbal de contravenție  întocmit de agentul constatator BF, având funcția de polițist local din cadrul DGPL C-N, Direcția Inspecție și control, petenta C V. L Întreprindere Individuală a fost sancționată contravențional cu amendă minimă în cuantum de 400 de lei, în baza art. 74 și 73 pct. 1 lit. a) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.  Mai mult …


Este bine cunoscut faptul că reclama este sufletul comerțului și, de aceea, comercianții care încep să aibă succes în afaceri își înregistrează marca produselor la OSIM pentru a fi siguri că nu o va mai folosi altcineva. De multe ori, cererile lor sunt respinde de OSIM, cazuri în care ajung să tranșeze problema în instanță care va decide dacă marca lor va fi sau nu înregistrată la OSIM.

O problemă care a apărut în cadrul unui litigiu de proprietate intelectuală a fost generat de situația de a ști dacă este permis formelor de exercitare a profesiei de consilier juridic în proprietate industrială să reprezinte în fața instanțelor de judecată, în litigiile de proprietate industrială, alte persoane juridice având calitatea de parte în procese. Mai mult …

angajatMinisterul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic (MCPDC) a propus spre consultare publică aprobarea Registrului unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), având ca scop sporirea transparenţei încă din faza incipientă a politicilor publice.

Astfel, actul normativ vizează persoanele juridice care interacţionează cu autorităţile administraţiei publice centrale, în vederea promovării anumitor politici publice, prin adoptarea actelor normative aferente.

Aceste persoane juridice pot fi:
– asociaţii profesionale;
– organizaţii religioase;
– companii de consultanţă;
– societăţi comerciale;
– organizaţii sindicale;
– ONG-uri;
– organizaţii patronale şi altele.

Memorandumul prevede obligativitatea publicării agendei de lucru a tuturor persoanelor cu funcţii de conducere, din ministere şi administraţia centrală.

Astfel, RUTI este un registru online care va cuprinde:

– evidenţa părţilor interesate de influenţarea deciziilor publice;
– evidenţa domeniilor acestora;
– evidenta întâlnirilor pe care înalţii demnitari şi înalţii funcţionari publici le au cu aceste părţi.

recuperare creante 1

Nu mai este un secret pentru nimeni că firmele de recuperare a creanțelor obișnuiesc să cumpere de la bănci portofoliul creditelor neperformante contra unor sume de bani și apoi încearcă prin orice mijloace recuperarea acestora cu vârf și îndesat de la client.

Practic, băncile fără să îi întrebe pe clienți cesionează creditele neperformante către aceste firme, iar consumatorul este anunțat la finalul tranzacției fără să i se ceară acordul cu privire la această operațiune. Din momentul cesionării creanța nu mai are caracter bancar, iar firma de recuperare care preia creanța nu îndeplinește condițiile cerute de lege pentru a avea calitatea de creditor într-un contract de credit. Clienții vizați pot invoca nulitatea cesiunii ținând cont de cele expuse anterior.

Mai mult …

etnobotanice
Fiind parte a Uniunii Europene, am luat și bune și mai puțin bune din spațiul european. Unul dintre lucrurile negative care a curmat vieți și a creat dependență în rândul tinerilor a fost deschiderea magazinelor de vise care comercializau etnobotanice. Din 2008 până în 2010 când au fost interzise, aceste magazine de vise vindeau la liber o serie de substanțe cu efect halucinogen folosindu-se de vidul legislativ care nu prevedea în nicio lege care erau substanțele interzise.

În 2010, a apărut legea care a stabilit care sunt plantele și substanțele etnobotanice interzise, fapt ce a dus la închiderea magazinelor de vise. Aparent problema se rezolvase, dar comerțul cu astfel de substanțe s-a mutat în spațiul virtual. Mai mult …

forestObştile sunt forme ancestrale de organizare, prin care străbunii noştri administrau, exploatau şi apărau pământurile stăpânite în devălmăşie, precum pădurile sau fâneţele. Aceste forme de asociere precedă chiar şi formarea cnezatelor şi voievodatelor româneşti, supravieţuind capriciilor istoriei până azi!

Încă de acum 15 ani, de la apariţia Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, s-a intenţionat ca formele asociative de proprietate asupra terenurilor împădurite, a fâneţelor şi păşunilor să se reorganizeze sub forma modelelor de asociere de la început, adică cele anterioare fatidicului 1948, an al confiscărilor şi abuzurilor. Aşa s-a vrut! Dar s-a întâmplat taman invers. La reorganizare nu s-a ţinut seama de formele de asociere iniţiale! Mai mult …