Categories
Articole Fiscalitate

Noutăţi! Procedura de angajare a răspunderii solidare

În Monitorul Oficial nr. 342/2022 a fost publicat Ordinul nr. 431/2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiei de plată datorate bugetelor locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

Categories
Articole Fiscalitate

Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată!

Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central a fost aprobată de Ordinul nr. 1767/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1072/2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

A fost aprobată procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor acordată de către ANAF

A fost aprobată procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor acordată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei.

În acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 998/2021, Ordinul nr. 1233/2021.

Cu data 19 octombrie 2021 orice altă dispoziţie contrară privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor acordate de către organul fiscal central îşi încetează aplicabilitatea.

Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii declarative/de plată şi/sau fiscale/contabile.

Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă, contribuabilii se adresează cu cereri privind problematica fiscală, precum şi cea în domeniul tehnologiei informaţiei, după caz, organelor fiscale competente direct, prin reprezentantul legal sau prin împuternicit ori reprezentant fiscal.

În cazul în care se constată că un contribuabil adresează mai multe cereri, sesizând aceeaşi problemă, acestea se conexează, contribuabilul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate cererile depuse.

Potrivit ştirilor juridice, cererile contribuabililor se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.

Termenul de soluţionare poate fi prelungit în situaţia în care sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru soluţionarea cererii sau în cazuri excepţionale, atunci când problematica supusă analizei este complexă şi/sau sunt necesare puncte de vedere de la alte structuri de specialitate, alte instituţii sau autorităţi publice, inclusiv de la Comisia Europeană sau alte organisme internaţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

La nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale va fi prezentă o persoană de asistenţă pentru completarea declaraţiei unice

Ordinul 966/2021 prevede modificarea alin. (1) al art. 5 din Procedura de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.938/4.735/2018.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Noutăţi! Procedura de implementare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

În Monitorul Oficial nr. 766/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1191/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Categories
Articole Economie Fiscalitate

Procedura eşalonării la plată. Noutăți

Procedura eşalonrii la plată se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de organul fiscal central a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eşalonare la plată.

Categories
Fiscalitate

Codul de procedură fiscală a suferit modificări

Codul de procedură fiscală a fost modificat de Ordonanţa nr. 5/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 68/2020.

Cele mai multe modificări vizează articolele cu privire la poprire.

Categories
Articole Fiscalitate

Codul fiscal a fost modificat!

Mai multe voci au susţinut că există inechităţi rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel. Se pare că aceste aspecte au ajuns şi la urechilor oficialilor care au decis modificarea Codului fiscal.

Aşadar, în Monitorul Oficial nr. 403/2019 a fost publicată OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Articole Contracte Drept civil

Noua procedură de înregistrare a contractelor de închiriere!

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, au obligaţia să declare contractul de închiriere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi.

În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va declara de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Documentele se vor prezenta în copie şi original. După verificarea realităţii datelor de către funcţionarul public de la ghişeu, actele în original se restituie contribuabilului.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Vor fi restituite sumele reprezentând taxa specială pentru autoturisme

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru promulgarea a două legi pentru aprobarea a două OUG care se referă la restituirea pe cale administrativă a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante şi timbrul de mediu.

Astfel, şeful statului a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule şi Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.