Categories
Drept penal Ştiri

Neasistarea de către avocat a persoanei vătămate determină aplicarea nulităţii absolute

Codul de procedură penală a fost recent modificat de Legea nr. 279/2022.

Astfel, neasistarea de către avocat a persoanei vătămate, atunci când asistenţa este obligatorie determină întotdeauna aplicarea nulităţii absolute.

Nulitatea absolută se constată din oficiu sau la cerere.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ICCJ. Cauzele de nulitate dintr-un contract de donație

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în baza art. 315 alin. 1 C. proc. civ., problemele de drept dezlegate prin decizia de casare nu mai pot fi reanalizate în cadrul motivelor de recurs formulate împotriva hotărârii pronunțate după rejudecarea pricinii. În speță, pornind de la dezlegările obligatorii cuprinse în decizia de casare pronunțată de instanța de recurs, instanța de apel a statuat că, față de faptul că în primă instanță au fost chemați în judecată numai doi dintre moștenitorii părții contractante decedate și că în etapa apelului nu pot fi introduși în cauză ceilalți doi moștenitori ai decedatei, nu este posibilă analiza pe fond a cauzelor de nulitate a contractelor invocate de reclamanți. 

Categories
Articole Drept penal

Nulitățile relative din Codul de procedură penală, motiv de sesizare al CCR

Codul care a generat cele mai multe excepții de neconstituționalitate admise este Codul de procedură penală. Inadvertențele existente între textele de lege arată faptul că la elaborarea unor astfel de legi trebuie să cumpănești bine înainte de a crea un astfel de instrument juridic. Scăpările legislative nu fac decât să îngreuneze activitatea instanțelor și să ducă la soluții contradictorii care pot face obiectul unor acțiuni la CEDO. Și uite așa iar ajungem să fim buni de plată, pentru că CEDO nu trece cu vederea astfel de nereguli.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Primarul poate cere instanței nulitatea unui titlu de proprietate?

Legea prevede faptul că nulitatea absolută a unor titluri de proprietate emise în baza legii 18/1991 poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și de alte persoane care justifică un interes legitim. Soluționarea acestor cereri este de competența instanțelor de judecată.

Caz practic

Reclamantul primăriei M. în calitatea sa de președinte al Comisiei locale de fond funciar M. a solicitat în contradictoriu cu pârâții A și Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor constatarea nulității absolute a titlului de proprietate eliberat în favoarea pârâtului. Reclamantul a susținut că pârâtul A nu este persoana îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate, deoarece nu a dovedit deținerea terenului anterior preluării sale de către statul român.

Categories
Articole Drept penal

CCR a decis că dispoziţia cu privire la categoriile de nulităţi absolute este neconstituţională!

Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile prevăzute expres de Codul de procedură penală.

În ceea ce priveşte nulitatea absolută, art. 281 alin. 1 lit. b) C. procedură penală, prevede că determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente.

Însă acest articol de lege, potrivit ştirilor juridice, a făcut obiectul mai multor critici, printre care a fost invocată şi o excepţie de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept civil

Este obligatoriu ca promisiunea de vânzare a unui imobil să fie în formă autentică?

Un proverb latin spune că “verba volant scripta manent” (vorbele zboară, scrisul rămâne). Ne place sau nu, trăim în perioada în care actele sunt la putere, oamenii au ajuns să nu se mai încreadă în vorba celui de lângă el până când nu văd totul scris negru pe alb.

Latinii au avut viziune și și-au dat seama de puterea unui act scris încă din acele timpuri. Și uite așa societatea a creat branșa notarilor publici cărora le-a acordat atribuții în a certifica în scris și a da valoare juridică acordului verbal.

Categories
Contracte Ştiri

Conţinutul contractului de arendă!

Contractul de arendă este documentul în baza căruia se face arendarea bunurilor agricole. Cel mai frecvent, contractul de arendă se încheie pentru terenurile agricole, inclusiv pășuni, livezi sau plantații viticole, dar poate fi încheiat și pentru animale, construcții sau utilaje agricole.

Contractul de arendă este foarte important pentru că el stipulează exact înțelegerea dintre proprietar și arendaș. El are, de regulă, o anumită formă, iar un model de astfel de contract puteți solicita la Primărie sau la un birou notarial.

Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Ai lucrat fără să fi încheiat contractul de muncă în scris? Iată cum îți poți primi banii pentru munca prestată!

contract
Ținând cont de faptul că mulți angajatori uită să încheie contractul de muncă cu angajații în scris, legiuitorul a încercat de-a lungul vremii să modifice Codul muncii pentru  a putea limita desfășurarea muncii la negru.

Înainte de modificarea Codului muncii din 2011, legea prevedea că forma scrisă a contractului individual de muncă era cerută pentru probarea actului juridic. Angajatorii profitau de această dispoziție legală și se sustrăgeau de la plata impozitelor și taxelor aferente contractului de muncă. Astfel, angajații nu beneficiau de stagiu de cotizare pentru perioadele lucrate neînregistrate de către angajator la autoritățile competente și nici de asigurare de sănătate.

Categories
Articole Dreptul muncii

Aţi fost sancţionat disciplinar?Atenţie la elementele obligatorii ale deciziei de sancţionare

codul-muncii-300x200Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară având dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Însă trebuie să fim atenţi la elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină decizia de aplicare a sancţiunii disciplinare. Art. 252 alin. 2) C. muncii prevede că sub sancţiunea nulităţii în decizia de sancţionare trebuie să se cuprindă următoarele elemente: descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; termenul în care sancţiunea poate fi contestată; instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Categories
Organizare judiciară Ştiri

Constatarea nulităţii absolute a actului constitutiv al unei societăţi nou înfiinţate

justitie1-1Conform dispozițiilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, în cazul societăților listate, actele de dispoziție pe care administratorii societății pot să le efectueze în baza mandatului general conferit în momentul alegerii lor în funcție se limitează la 20% din totalul activelor, minus creanțele de încasat, fapt statuat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În speță, lipsa consimțământului a fost cauzată de neaprobarea de către adunarea generală extraordinară a acționarilor a deciziei de participare la capitalul social alnoii societăți înființate.

Menţionăm că prin cererea formulată la data de 29 mai 2009 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Brașov, reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a actului constitutiv al acesteia.