Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Normele privind gestionarea câinilor fără stăpân – noi standarde de viaţă pentru câinii fără stăpân

Stray baby dog_119377674 copyPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor /ANSVSA/, Vladimir Mănăstireanu, a menţionat că Normele metodologice de aplicare a Legii privind gestionarea câinilor fără stăpân nu urmăresc eutanasierea acestor animale, ci noi standarde de viaţă pentru câinii fără stăpân, precum şi siguranţa populaţiei. Astfel normele metodologice includ noi standarde de viaţă câinilor fără stăpân, dar şi oferă siguranţa populaţiei vizavi de circulaţia liberă a câinilor fără stăpân.

Proiectul normelor metodologice de aplicare a programului de gestionare a câinilor fără stăpân a fost publicat pe site-ul ANSVSA, pentru consultare, urmând ca, în termen de 10 zile, ONG-urile şi persoanele interesate să vină cu observaţii.

De asemenea proiectul mai conţine şi condiţiile de funcţionare a adăposturilor publice, precum şi a celor care aparţin asociaţiilor pentru protecţia animalelor, documentele şi informaţiile care trebuie să existe obligatoriu în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân şi în adăposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor, procedurile privind capturarea, transportul şi adăpostirea câinilor fără stăpân, dar şi examinarea medicală a câinilor bolnavi incurabil.

Autoritatea Veterinară face toate demersurile pentru deschiderea adopţiilor internaţionale de câini din România, iar în acest sens se încearcă şi reducerea perioadei de şase luni în care câinii trebuie să stea sub observaţie.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Exercitarea activităţii de audit public intern

downloadMinisterul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Potrivit proiectului de act normativ au fost precizate entităţile publice care nu au obligaţia constituirii de compartimente de audit public intern şi s-a introdus un paragraf referitor la modalitatea în care UCAAPI poate planifica şi realiza misiunii de audit intern la entităţile publice care derulează anual bugete mai mici de 5 mil. lei.

De asemenea, s-a precizat cine şi cum avizează normele elaborate de compartimentele de audit public intern, termenele de elaborare şi avizare, modalitatea de soluţionare a clarificărilor, precum şi entităţile publice care nu au obligaţia elaborării de norme metodologice specifice.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Modificările aduse achiziţiilor publice provoacă nemulţumiri

anendaPotrivit secretarului executiv al PDL, Cristina Trăilă, Partidul Democrat Liberal va sesiza în zilele următoare Comisia Europeană şi toate instituţiile specializate cu privire la modificările aduse în ultimele şase luni de Parlament şi Guvern legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
Cristina Trăilă consideră că prin aceste modificări este bulversat întregul sistem de achiziţii publice, iar prin eliminarea regulilor în ceea ce priveşte cheltuirea banului public, regiilor autonome şi companiilor li se permite să emită norme interne pe baza cărora să deruleze contractele pe bani publici, fără a exista niciun alt control al vreunei instituţii a statului.

Categories
Învăţământ şi educaţie Legislaţie rutieră

Normele privind autorizarea şcolilor de şoferi – respinsă

conducatori auto

Proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor, cu referire la Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto emis de  Ministerului Transporturilor a stârnit multe nemulţumiri din partea Sindicatului Naţional al Instructorilor Auto din România, care cere respingerea acestui proiect de act normativ.

Sindicatul instructorilor auto (SNIAR) consideră inacceptabile noile norme din noul Ordin de Ministru. De asemenea, SNIAR protestează şi împotriva normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi a condiţiilor şi obligaţiilor privind pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

Sindicatul Naţional al Instructorilor Auto din România anunţă că va organiza o acţiune de protest joi, 28 februarie 2013, începând cu ora 9.00, la sediul Ministerului Transporturilor, în înaintea dezbaterii pe marginea proiectului de Ordin al ministrului Transporturilor.

Pe de altă parte, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) – care include 400 de şcoli de şoferi la nivel naţional – declară că nu suţine punctul de vedere al SNIAR.

Categories
Bugete Fiscalitate Ştiri

Norme privind întocmirea situaţiilor financiare anuale

normeNormele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 71/2013.
Normele sunt emise în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit normelor, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.
Normele aduc precizări detaliate cu privire la:
– inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ;
– reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012;
– întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Normele privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România

Ca urmare a procesului de aliniere a sistemului de transport feroviar din România la noile cerinţe impuse de cadrul de reglementare feroviar european, este necesară revizuirea şi actualizarea unora dintre reglementările feroviare naţionale în vigoare şi în special cele referitoare la activităţile în legătură directă cu siguranţa feroviară.
În acest sens, datorită apariţiei operatorilor de transport feroviar de călători, de marfă şi manevră privaţi, precum şi a deţinătorilor de linii ferate industriale, care efectuează operaţiuni de manevră feroviară, necesită înlocuirea Dispoziţiei Preşedintelui S.N.C.F.R nr. 35 /1996 privind reglementarea duratei serviciului
continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care deserveşte locomotiva, printr-o nouă reglementare care să răspundă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale sistemului feroviar din România.
La redactarea noului proiect de Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România s-au avut în vedere, în principal, Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, Ordonanţa de urgenţă nr. 12/1998, republicată, privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române precum şi Hotărârea Guvernului nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a
incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din Romania care prevede faptul că efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei după depăşirea duratei de lucru reglementată, constituie incident produs în legătură cu siguranţa feroviară.
De asemenea, Ministerul Transporturilor a consultat Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale care a răspuns, prin actul nr. 1610/GB/16.11.2012, anexat, cu o recomandare ce a fost inclusă în proiectul de ordin.
Faţă de cele prezentate, s-a supus spre aprobare prezentul proiect de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România.

Categories
Legislaţie rutieră Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ordonanţa pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001

A fost supusă dezbaterii publice Ordonanţa pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Potrivit acestei ordonanţe, se aduc modificări art. 11*5 prin care Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor: răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenţei permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, precum şi al desfăşurării examenelor pentru obţinerea permiselor de conducere; elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor cu tipizate speciale necesare emiterii autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor şi cu echipamente informatice aferente activităţii de înmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere; personalizează permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare, pe care le livrează direct la domiciliile/sediile solicitanţilor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, şi produce plăcile cu numere de înmatriculare, potrivit actelor normative în vigoare.