Categories
Protecţie socială Ştiri

Avem un nou model de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind acordarea unor zile libere pentru părinţi

Avem un nou model de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor.

Ordinul nr. 1375/2020 prevede aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2.

Categories
Organizare judiciară

A fost aprobat modelul listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

În Monitorul Oficial nr. 555/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale.

Categories
Programe de sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

S-a modificat procedura de evaluare cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 899 din data de 25 octombrie 2018, a fost publicată Decizia nr. 3/2018 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică.

Prin Decizia de modificare la art. 1 a fost introdus un nou aliniat (2): În sensul prezentei decizii, prin farmacie se înțelege farmacia comunitară. În procesul de evaluare a Regulilor de bună practică farmaceutică sunt asimilate farmaciilor și supuse procesului de evaluare farmaciile de spital, oficinele locale de distribuție și drogheriile.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Modelul și conținutul formularului 088 – Proiect de modificare

ccProiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3841/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 088 ”Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, a fost publicat, în dezbatere publică, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Formularul 088 se completează și se depune atât de către persoanele impozabile care solicită inregistrarea în scopuri de TVA cât și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au înscris în registrul comerțului mențiuni privind modificarea sediului social și/sau schimbarea asociaților/administratorilor, la solicitarea organelor fiscale competente.

Noua formă simplificată a formularului 088 include următoarele modificări:
– introducerea în cadrul cartușului ”Date de identificare a persoanei impozabile” a următoarelor rubrici:

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Tichetul social pentru grădiniță – Proiect

copiiProiectul Ordin pentru aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului social pentru grădiniţă prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, a fost lansat în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Astfel, principalele reglementări prevăzute în proiect se referă la:
– Clauzele minimale conţinute de contractul pentru achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, încheiat între unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale şi unităţile emitente;
– Datele ce se vor regăsi în comenzile de tichete sociale pentru grădiniţă, transmise unităţilor emitente de către unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale;
– Datele înscrise în factura de livrare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, în vederea decontării de către unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale;

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 311

ccProiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) ”Declarație privind TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”,conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost publicat, în dezbatere publică, pe site-ul Agenției Naționale de Administare Fiscală.

Întrucât prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost renumerotate articolele la care se făcea trimitere în cuprinsul formularului 311, precum și în instrucțiunile de completare ale acestuia, este necesară adaptarea unor noi prevederi legale.

Proiectul include şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului 311.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Modelul şi conţinutul formularului 106 a fost publicat în Monitorul Oficial

descărcare

În Monitorul Oficial nr. 389 din 27 mai 2014, a fost publicat Ordinul A.N.A.F. nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 “Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001, declaraţia aprobată prin actul normativ menţionat se completează şi se depune de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acţionarilor.

Anual, până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiţiei profitului, această declaraţie se depune la organul fiscal competent pentru administrarea operatorilor economici.

Formularul 106 se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106

opinions--ink-pen--fill-in-the-form--forms_3307553

Privind necesitatea de întărire a disciplinei economico – financiare de la nivelul operatorilor economici, precum şi necesitatea administrării unitare a dividendelor datorate bugetului de stat, a fost lansat un proiect nou în vederea aprobării modelului şi conţinutului formularului 106.

Declaratia informativă referitoare la dividendele cuvenite acţionarilor se va depune la organul fiscal competent de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ – teritorială este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul, până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiţiei profitului.

De asemenea, ca acţionari, autorităţile publice centrale sub autoritatea cărora funcţionează operatorii economici respectivi, sunt obligaţi să declare cuantumul dividendelor primite şi datorate la bugetul de stat, în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, al carui model şi conţinut a fost aprobat prin Ordinul A.N.A.F. nr. 1950/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2012.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, prin acest proiect de ordin se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 “Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.