hypanis.ru Ministerul Padurilor si Mediului Archives - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

Tag-Archive for » Ministerul Padurilor si Mediului «

Înţelepciunea populară spune: “omul sfinţeşte locul!” Şi adeseori aşa se întâmplă. Însă nu întotdeauna… Mai ales în ceea ce priveşte mediul ambiant! Distrugerile generate de către om în natură şi chiar în arealele protejate impun extinderea setului de măsuri legislative capabile să asigure o dezvoltare durabilă.

Asupra factorilor decizionali în domeniul protecţiei mediului apasă o imensă răspundere, nu mereu asumată pe deplin. Fenomene precum deşertificarea, eroziunea şi contaminarea solului, extincţia unor specii, despăduririle, sunt vizibile de pe acum, dar îşi vor arăta efectele cumulate abia peste decenii. Uneori, pot surveni distrugeri grave ale unor ecosisteme fragile chiar şi prin activităţi aparent inofensive, precum turismul ori explorarea zonelor sălbatice.

Având în vedere toate aceste aspecte, vor trebui îmbunătăţite strategiile de atragere a resurselor financiare, în scopul asigurării unei protecţii optime pentru numeroasele areale protejate, unice pe plan naţional şi, în frecvente cazuri, chiar mondial.

Dacă-i Ordin, să fie ordine!

Pornind de la considerentele de mai sus, dar şi de la imperativul aplicării prevederilor comunitare din domeniu, în ultimii ani legislaţia românească a beneficiat de introducerea unor reglementări necesare de mult timp, vizând menţinerea şi valorificarea responsabilă a patrimoniului natural.

Pe această linie a strategiei naţionale de dezvoltare durabilă se încadrează şi Ordinul nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul sau filmatul în scop comercial. Reglementarea, emisă de către ministrul pădurilor şi mediului, se regăseşte între paginile Monitorului Oficial nr. 854 din 18 decembrie 2012.

Un cadru unitar de avizare a tarifelor

În cuprinsul O.U.G. nr. 57/2007, supusă ulterior unor modificări, este prevăzută şi posibilitatea administratorului unei arii naturale protejate de a institui un sistem de tarife. Acestea sunt destinate completării resurselor financiare alocate unei optime administrări a zonei naturale respective.

Tarifele menţionate se percep pentru vizitarea zonelor naturale protejate, dar şi pentru ca plătitorul să se poată bucura de anumite facilităţi sau să obţină permisiunea desfăşurării unor activităţi, desigur cu respectarea regulamentelor specifice, stabilite pentru fiecare locaţie în parte.

Vom prezenta şi analiza, acum, câteva aspecte din conţinutul Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, anexă la Ordinul nr. 3836/2012 al ministrului mediului şi pădurilor.

Ţelul avut în vedere la elaborarea acestei reglementări a fost crearea unui cadru unitar de avizare a tarifelor stabilite de către administratorii zonelor naturale aflate sub protecţie.

Tarife?! Pentru ce?

Activităţile pentru care s-au statornicit respectivele tarife implică: accesul în zonele protejate, efectuarea filmelor şi fotografiilor destinate scopurilor comerciale dar şi examinarea unor documentaţii ori eliberarea unor avize în condiţiile legii. Administratorii sau, după caz, custozii ariilor naturale protejate vor remite către structurile abilitate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului solicitările de avizare a tarifelor conexe acestor activităţi. Concomitent, ei vor prezenta cuantumul acestor tarife şi motivarea adoptării lor!

Tarifele, adaptate condiţiilor

Atunci când va formula criteriile de stabilire a tarifelor, fiecare administrator sau custode va ţine seama de specificul obiectivului turistic de vizitare şi de serviciile pe care „oaspetele” le primeşte în schimb, de traseele urmate, de facilităţile oferite (locuri de campare) ori de durata de vizitare. În ceea ce priveşte tarifele percepute pentru examinarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, sumele trebuie să corespundă cu tarifele pe care autorităţile publice pentru protecţia mediului le percep pentru servicii asemănătoare.

Fotografii şi filmări comerciale- în arie protejată

Când vine vorba despre fotografiile executate în scop comercial, se va ţine seama şi de modul în care vor fi utilizate imaginile. De exemplu, pot exista diferenţe între tarifele percepute pentru fotografiile realizate în scop de advertising şi acelea efectuate în scopul ilustrării unei publicaţii (ziar, revistă de popularizare a ştiinţei etc.). Totodată, nu va fi ignorat nici tirajul publicaţiei ori faptul că, prin ea însăşi, publicarea unor imagini din zona protejată poate avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte promovarea la nivel local, naţional sau internaţional.

La fel de semnificativă e şi capacitatea de influenţă ori aria de distribuţie a filmelor realizate în scop comercial. Şi în acest caz pot exista distincţii în stabilirea tarifelor, în funcţie de scopul materialului utilizat (realizarea de clipuri publicitare, efectuarea unor reportaje, turnarea de filme artistice sau documentare etc.). Din aceeaşi perspectivă, este importantă şi durata filmărilor ori, spunem noi, impactul pe care activitatea în cauză îl poate avea asupra sitului natural protejat.

Vrei în peşteră? Plăteşti în plus!

Ordinul 3836/2012 precizează că tariful de vizitare echivalează cu suma prevăzută şi percepută de către custode în schimbul accesului la obiectivele din zona protejată, pentru vizite ori în scop turistic.

În cazul permisiunii accesului în peşteri, însă, pe lângă tariful de vizitare al zonei protejate (în care e cuprinsă şi formaţiunea carstică), pot fi prevăzute taxe suplimentare. Desigur, este vorba despre peşterile amenajate, deschise accesului public. Sau în care accesul e posibil doar în prezenţa unui ghid autorizat, cum ar fi, de pildă, peştera Vârtop, jud. Alba (extraordinară!).

Turmele aflate la păşunat şi „taxa de vizită”

Vă întrebaţi, cumva, dacă există şi persoane excluse de la plata tarifelor de vizitare, tarife care, între noi vorbind, în ultima vreme s-au cam mărit? Legea precizează că tariful de vizitare se plăteşte „de persoanele fizice şi juridice” care vizitează zonele protejate. Mai departe, aflăm că totuşi există şi categorii exceptate de la plată.

Cert, nu poţi cere chiar tuturor să plătească! De altfel, ar fi hilar să fie percepută o taxă de vizitare ciobanilor care veghează turmele de mioare pentru păscutul cărora s-au contractat islazuri situate în perimetrul protejat sau cercetătorilor din cadrul Academiei Române, veniţi să studieze atât flora, cât şi fauna locală… evident nu cea domestică.

Puţini sunt cei ce nu plătesc!

Din categoria persoanelor exceptate de la achitarea tarifelor de vizită fac parte şi proprietarii de terenuri încorporate în perimetrul protejat, angajaţii Salvamont ori reprezentanţii ministerului veniţi în interes de serviciu. După caz, administratorii sau custozii pot propune şi alte grupuri exceptate de la plata tarifului de vizitare.

În cazul accesului în formaţiunile carstice, vor beneficia de scutire membrii Institutului de Speologie “Emil Racoviţă” dar şi componenţii altor organizaţii de cercetare cu un asemenea profil. Trebuie doar să dovedească prin documente faptul că sunt trimişi în vederea desfăşurării unor activităţi de explorare, examinare sau conservare a formaţiunii geologice respective.

În cazul în care materialele obţinute prin filmare sau fotografiere nu sunt utilizate în scop comercial, nici persoanele juridice şi nici cele fizice care desfăşoară activităţi de cercetare nu vor fi supuse tarifelor de vizitare, de staţionare sau de eliberare a avizelor pentru cercetare, în perimetrul natural protejat.

Tarifele să fie justificate!

Locul şi modul în care se achită tarifele enumerate mai sus sunt fixate de către administratorii sau custozii zonelor protejate. La rândul său, autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului poate să ceară lămuriri cu privire la valoarea şi temeiul acestora. Pe parcursul a 30 de zile de la obţinerea tuturor datelor solicitate se efectuează şi avizarea tarifelor fixate.

Acum, fiindcă ne aflăm în posesia tuturor acestor detalii, nu avem decât să nădăjduim că tarifele vor fi adaptate fiecărui tip de solicitant în parte şi mai ales că sumele obţinute vor fi folosite adecvat. Pentru că avem de salvat şi de păstrat numeroase comori ale Naturii!