Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Modul de evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai managerului spitalului public

doctor_71548500Ministerul Sănătăţii a propus spre consultare publică Proiectul de Ordin privind aprobarea metodologiei de calcul şi a modului de evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai managerului spitalului public precum și a criteriilor de performanţă generale în baza cărora se realizează evaluarea managerului spitalului public.

Prin proiectul de act normativ se propune o clasificare a indicatorilor de performanţă în trei categorii, respectiv indicatori esenţiali, critici şi generali. În funcţie de categoria din care fac parte, indicatorii de performanţă au ponderi diferite în punctajul total.

Doi dintre indicatori, care pun accent pe siguranţa pacientului din perspectiva curăţeniei în spitale şi a prevenirii infecţiilor nosocomiale (respectiv gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi rata spaţiilor conforme din punct de vedere igienico-sanitar raportat la normativele în vigoare în anul calendaristic evaluat) sunt abordaţi ca fiind esenţiali iar nerealizarea unui scor de 9 puncte din 10 va atrage calificativul “nesatisfăcător” pentru manager, indiferent de punctajele obţinute pentru celelalte categorii de indicatori (critici şi generali).

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Noua procedură de concurs pentru funcţia de conducere a unui spital

spital1Ministerul Sănătăţii (MS) a supus spre consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică în spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

Potrivit actului normativ, noua procedură de concurs va consta în susţinerea publică a unui proiect de management pe o temă aleasă din 5 domenii prioritare ale managementului spitalicesc şi adaptată la problemele spitalului unde se candidează.

Astfel, prezentarea proiectului de management se va face pe durata a max. 20 de minute şi va fi urmată de un interval de max. 60 de minute de răspuns la întrebări. Comisia de concurs va adresa întrebări fiecărui candidat pentru a permite evaluarea proiectului de management dar şi a abilităţilor manageriale ale candidaţilor.

Totodată, MS menţionează că, pentru asigurarea transparenţei privind modul de desfăşurare a concursului, proiectele de management ale candidaţilor se publică pe site-ul spitalului unde se organizează concursul cu cel puţin 5 zile înainte de data susţinerii publice, iar mass media dar şi orice persoană poate participa la susţinerea publică cu condiţia de a-şi anunţa intenţia prin email la adresa menţionată în anunţul de concurs şi cu privire la care a obţinut confirmarea de participare.

În acelaşi timp, orice persoană poate adresa întrebări candidaţilor cu condiţia ca aceste întrebări să fie adresate prin email la adresa din anunţul de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data probei.

Astfel, prin aceste măsuri de transparenţă se are ca scop implicarea comunităţii locale în alegerea persoanei care va asigura conducerea spitalului.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice

hexi-pharma01-465x390

Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care aduce schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice.

Prin această ordonanță de urgență se lărgeşte sfera persoanelor care pot ocupa această funcţie. Astfel, selecția managerilor se va putea face și din rândul altor categorii de specialişti cu experienţă şi abilităţi de conducere dovedite. Nu va fi obligatoriu să fie cadru universitar sau medic primar, cum a fost până în prezent.

De asemenea, au fost extinse și incompatibilitățile pentru manager şi ceilalţi membri ai comitetului director. Astfel, aceste funcții devin incompatibile cu cele de conducere, administrare şi control la nivelul partidelor politice sau al societăţilor comerciale.

Pentru ocuparea acestor funcţii vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă şi transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane.

Potrivit actului normativ, condițiile de exercitare a activităților de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății și prin contractul de management.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Proiect: Stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public

spitalMinisterul Sănătâții a supus spre consultare publică proiectul de Ordin pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public.

Potrivit actului normativ, managerul interimar al spitalului public are următoarele atribuţii:

1. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
2. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
3. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
4. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
5. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

Categories
Articole Transporturi

Vrei să deschizi un centru pentru pregătirea profesională a personalului din transporturile rutiere? Iată ce ai de făcut!

centru de pregatire
Începând cu anii 1990 când s-a dat liber la afacerile pe cont propriu, românii au dat dovadă de spirit antreprenorial încercând să își dezvolte afaceri mai mari sau mai mici, după posibilități. Unii au reușit să își extindă afacerea, alții au dat faliment și au luat-o de la capăt reinventându-se. În cei 25 de ani de când românii sunt liberi să fie antreprenori, cred că s-a  acoperit aproape toată aria posibilelor idei de afaceri.

Și totuși, legiuitorul oferă încă o șansă celor care doresc fie să își extindă afacerea, fie să încerce să lucreze într-un domeniu care își are începuturile prin 2007, și anume centrele de pregătire profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Având în vedere schimbările apărute în cei 8 ani de când s-a decis crearea acestor centre, legiuitorul a considerat că se impune modificarea legislației în domeniu.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări asupra Legii privind reforma în domeniul sănătăţii

doctor-medic-270x180

Printr-o iniţiativă legislativă de modificare a Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, senatorii au decis ca medicii manageri de spitale ar putea să-şi exercite profesia şi în alte unităţi sanitare de stat sau private.

Totodată, propunerea legislativă prevede şi abrogarea prevederii legale potrivit căreia funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu “exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică”.

Potrivit iniţiatorilor, la adoptarea Legii nr. 194/2013, publicată în Monitorul Oficial, care a modificat Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, “menţinerea aceluiaşi regim de incompatibilităţi pentru medicii-manageri a fost o greşeală cu efecte nedorite în sistemul de sănătate”. Semnatarii propunerii precizează că medicii care îndeplinesc activitatea de manager de spital şi care sunt într-un număr foarte scăzut nu fac parte din categoria funcţionarilor publici obişnuiţi, nici a demnitarilor sau a autorităţilor publice alese la nivelul local, judeţean sau central.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Respingerea modificărilor aduse OUG privind managementul instituţiilor publice de cultură

basescu_scrie
Potrivit ultimelor noutăţi legislative, preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat în 17 aprilie cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea OU.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.

Astfel, O.U.G. nr. 68/2013 stabileşte, în cuprinsul art. I pct. 3, condiţiile pe care o persoană fizică trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a putea îndeplini calitatea de manager al instituţiilor publice de cultură. Printre aceste condiţii, la lit. f), este prevăzută obligaţia instituită în sarcina viitorului manager al unei instituţii publice de cultură de a “nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România“. Legea de aprobare a O.U.G. nr. 68/2013, prin pct. 2, înlătură această obligaţie instituită în sarcina viitorului manager.

Pentru evitarea creării unui posibil conflict de interese care ar putea exista în situaţia în care managerul unei instituţii publice de cultură ar deţine o altă funcţie de conducere în cadrul unei instituţii, cu atât mai mult cu cât această funcţie presupune şi gestionarea eficientă a banului public, se opinează că înlăturarea condiţiei prevăzute la art. I pct. 3 lit. f) din O.U.G. nr. 68/2013 nu este oportună.