Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Unele categorii de personal vor beneficia de majorări salariale!

Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a suferit unele modificări.

Se prevede că, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Institutului pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale se majorează cu 100%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Legislaţie utilă

Legea nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                           SENATUL

LEGE – CADRU
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Salarizarea
CAPITOLUL III Alte dispoziţii
CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale
ANEXE
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune
SECŢIUNEA a 2 – a Principiile sistemului de salarizare
SECŢIUNEA a 3 – a Definiţii
SECŢIUNEA a 4 – a Criterii de performanţă
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

Obiectul de reglementare

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.