Categories
Economie Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie

reducereÎn prezent, se înregistrează la nivel naţional un volum mare al arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; medicamentele care sunt esențiale în tratamentul unor patologii spitalizate nu mai prezintă interes comercial şi nu mai pot fi cumpărate prin procedurile consacrate de achiziție. În această categorie se înscriu o parte dintre medicamentele oncologice, antidoturi, o parte dintre medicamentele specific bolilor neurologice, cardiovasculare şi ale aparatului respirator precum şi pentru alte numeroase afecţiuni cronice.
Prin Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea arieratelor din economie, precum şi alte măsuri financiare în 2013 se propune ca, prin excepție de la prevederile art. 49 alin. (13*2) şi (13*8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013 sunt obligaţi să diminueze volumul acestora cu cel puțin 85%, până la data de 31 martie 2013. Nu se iau în considerare arieratele aflate în litigiu.
În cazul nerespectării obligaţiei, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt autorizate să nu opereze plăți din conturile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor de subordonare locală, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora, pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din instituţiile de asistenţă socială şi a celor din instituţiile de sănătate.
De asemenea, se propune ca unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, să poată contracta, în condiţiile legii, de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreria Statului pentru achitarea arieratelor către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, înregistrate şi neachitate până în prezent.
Sumele acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu titlu de împrumut, vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea arieratelor înregistrate de acestea, inclusiv de instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, la finele lunii anterioare depunerii cererii de împrumut, neachitate la data solicitării împrumutului. Astfel, se va putea asigura deblocarea activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României.
De asemenea, se propune ca Compania Naţională UNIFARM SA să poată contracta un împrumut în sumă de 3.600 mii lei reprezentând echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro necesară achiziționării medicamentelor care, prin lipsa lor, au consecințe grave asupra stării de sănătate a populației.
Împrumutul se acordă de Ministerul Finanțelor Publice din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului cu scadenţa 18 decembrie 2013 şi o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale.
Prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte:
– evitarea blocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice, inclusiv instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, sume ce reprezintă arierate;
– deblocarea disfuncționalităților înregistrate în aprovizionarea cu medicamente esențiale în tratamentul unor patologii spitalizate cu impact major în starea de sănătate a populației și care nu prezintă interes comercial pentru producători și nu mai pot fi cumpărate prin proceduri de achiziție publică.