Categories
Autorităţi şi instituţii publice Magistraţi Profesii juridice Ştiri

Evaluarea profesională a magistraţilor – asistenţi din cadrul ÎCCJ

Ordinul nrr. 78/2023 prevede aprobarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de evaluare profesională a magistraţilor – asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Retrospectiva lunii februarie 2023!

Modificări de ultimă oră a Codului de procedură fiscală! – elaborat de Diana Jitaru
Ordonanța nr. 16/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală…

Va fi înființat un registru unic de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări – elaborat de Diana Jitaru
Ordonanța nr. 11/2023 modifică şi completează Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002…

Categories
Articole Fiscalitate

ÎCCJ. Interpretarea unor dispoziții din Legea contenciosului administrativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la dispoziţiile art. 24 alin. (1) – (3) din Legea nr. 554/2004 pe scurt dacă trebuie interpretate în sensul că procedura de executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţată de o instanţă de contencios administrativ, se aplică inclusiv în situaţia în care obligaţia stabilită prin hotărârea respectivă este aceea de adoptare a unui act administrativ, respectiv a unei hotărâri de Guvern?

Categories
Articole Protecţie socială Social Ştiri

ÎCCJ. Acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul următor:

“În interpretarea dispoziţiilor art. 5 lit. a) şi lit. b) teza finală din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, văduvele supravieţuitoare care nu s-au recăsătorit beneficiază nu doar de scutirea de la plata taxei de abonament la radio şi televizor, ci şi de asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării.”

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

ÎCCJ poate reţine cauza spre judecare în fond numai atunci când nu ar fi pusă în situaţia de a proceda la analizarea stării de fapt prin recalificarea faptelor

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la unele dispoziții din Codul de procedură civilă.

Problema pusă în atenție vizează:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 497 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă în cazul în care, în al doilea ciclu procesual, s-ar pune problema admiterii recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, această instanţă de recurs, casând decizia recurată, va reţine cauza pentru rejudecarea apelului?
    Dacă răspunsul este afirmativ, în rejudecarea apelului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sunt aplicabile prevederile art. 498 şi art. 501 din Codul de procedură civilă?
    Dacă răspunsul este negativ, în ce situaţii s-ar putea pronunţa o a doua soluţie de casare cu trimitere a cauzei spre rejudecare?

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Interpretarea unor dispoziții din Codul penal

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunțării unei unei hotărâri prealabile privind unele dispoziții din Codul penal.

Se au în vedere dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
1. Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului “tempus regit actum”.
2. Dacă art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

ÎCCJ. Dreptul de preempţiune având ca obiect înstrăinarea posesiei asupra unui teren agricol din extravilan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

”Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în cazul încheierii unor contracte de vânzare a posesiei terenurilor agricole din extravilan, reglementate de art. 13 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, respectiv dacă trebuie respectat dreptul de preempţiune, conform art. 4 din Legea nr. 17/2014, în cazul vânzării posesiei terenurilor agricole din extravilan care se notează în cartea funciară, conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 7/1996.”

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Exonerarea pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii având în vedere unele dispoziții din Codul de procedură civilă.

Recursul în interesul legii vizând următoarea problemă de drept: în interpretarea dispoziţiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, va fi exonerat pârâtul de la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care obiectul acţiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere, respectiv un litigiu privind anularea unui act pentru care legea prevede că singura modalitate de anulare este contestaţia introdusă la instanţa competentă şi care poate fi formulată doar în cadrul unui termen de decădere (cum ar fi contestaţia la decizia de stabilire a pensiei, contestaţia la executare, plângerea contravenţională etc.) sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunţa doar pe baza recunoaşterii pârâtului?

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Salarizare

ÎCCJ. Drepturile personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs în interesul legii și a stabilit că:

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

ÎCCJ. Sunt suspendate de drept căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează o dispoziţie din Legea nr. 85/2014.

Recursul în interesul legii vizează următoarea problemă de drept: “Sunt suspendate de drept, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui creditor/unor creditori introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri?”.