Categories
Executori judecătoreşti Profesii juridice Ştiri

RIL admis. Onorariile maximale ale executorului judecătoresc nu includ şi taxa pe valoarea adăugată

ÎCCJ a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează problema de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea neunitară a art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 125 din Codul fiscal din 2003 (actualul art. 265 din Codul fiscal), art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti.

Categories
Executori judecătoreşti Profesii juridice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede reglementarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Articole Drept civil

Perimarea executării silite, motiv de sesizare CCR!

Codul de procedură civilă prevede în materie de executare silită perimarea acesteia. Astfel, în art. 697 alin. 1) C. procedură civilă se prevede că în cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept.

Potrivit ştirilor juridice, dispoziţia de mai sus a fost criticată pe motiv de neconstituţionalitate fiind sesizată Curtea Constituţională.

Categories
Articole Drept civil

Constituționalitatea încheierilor de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc

Încuviințarea executării silite a cunoscut o serie de modificări de-a lungul timpului unele mai controversate decât altele, fapt ce a dus la sesizarea CCR și ulterior modificarea Codului de procedură civilă.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă la 15 februarie 2013 în cadrul încuviințării executării silite, instanța verifica să vadă dacă respectiva hotărâre îndeplinește toate condițiile pentru a putea fi pusă în executare, sens în care pronunța o încheiere prin care decidea asupra acestui aspect. Practic, cel interesat apela la un executor judecătoresc care se adresa apoi judecătoriei în circumscripția căreia se afla biroul său și solicita instanței încuviințarea executării silite.

Categories
Articole Drept civil

Competența de executare a titlurilor executorii referitoare la hotărâri judecătorești privind creanțe bugetare

Regula este că obligația stabilită prin hotărârea unei instațe sau prin alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. Dacă debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, atunci se va trece la executarea silită pentru aducerea sa la îndeplinire.

Codul de procedură civilă a stabilit că executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul  judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.

Problema care a generat o practică neunitară la nivelul instanțelor de judecată a fost aceea de a ști cui îi aparține competența de a executa hotărârile judecătorești privind creanțe bugetare datorate în temeiul unor raporturi juridice contractuale care se fac venit la bugetul consolidat al statului.

Categories
Articole Drept civil

Învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin


Atunci când a fost modificat Codul de procedură civilă prin OUG 1/2016 s-a stabilit că ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a titlurilor executorii și/sau încuviințarea executării de către executorul judecătoresc, acestea vor fi puse în executare după încuviințarea executării de către instanța de judecată fără  să mai fie necesară învestirea cu formulă executorie.

După apariția acestei reglementări, în practică a apărut problema dacă învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin se face în cadrul procedurii de încuviințare a executării silite sau are loc ca o etapă prealabilă distinctă.

Categories
Articole Drept civil

Contractele de credit nu mai sunt titluri executorii


Avalanșa de litigii dintre bănci și debitori, a generat o serie de modificări legislative prin care s-a încercat punerea la adăpost a debitorului îndatorat față de bancă. Simpla existență a contractului de credit semnat cu banca dădea posibilitatea acesteia să treacă la executarea debitorului rău platnic.

Pentru a remedia acest neajuns legiuitorul a decis să aducă o serie de modificări și completări Codului de procedură civilă, fapt realizat prin intermediul legii 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 196 din 20 martie 2017, iar prevederile sale se aplică de la 24 martie 2017.

Categories
Articole Drept civil

Bunul supus executării silite este în coproprietate, care este procedura în acest caz?

imagesjur (1)Executarea silită, o situaţie nu prea plăcută pentru debitori. Dar cum procedăm în cazul în care bunul supus executării silite este în coproprietate, care este procedura în acest caz?

Soluţiile la aceste întrebări le regăsim în art. 678 C. civ care prevede că, creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanţei împărţeala bunului, caz în care urmărirea se va face asupra părţii de bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului.

Potrivit ştirilor juridice, în cazul vânzării silite a unei cote – părţi din dreptul de proprietate asupra unui bun, executorul judecătoresc îi va notifica pe ceilalţi coproprietari cu cel puţin două săptămâni înainte de data stabilită pentru vânzare, înştiinţându-i despre ziua, ora şi locul licitaţiei. La preţ egal, coproprietarii vor fi preferaţi la adjudecarea cotei – părţi.

Categories
Articole Drept civil

Nu e legal ca angajatorii să rețină din salariul angajaților în caz de executare silită

justitie4
S-a considerat că modul în care are loc executarea silită a salariilor persoanelor fizice este abuziv, ajungându-se la situații care au generat drame familiale, deoarece în cadrul executării era reținut întreg venitul debitorului atât de angajator, cât și de bancă.

Pentru a evita aceste abuzuri, a fost formulată o propunere legislativă conform căreia popririle pe salariile debitorilor puteau fi făcute doar de angajatori, conform legii. Inițial a fost adoptată de către Parlament ca fiind legea privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din venituri obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă în baza unor titluri executorii. Guvernul României a considerat că această lege încalcă prevederile constituționale și a sesizat CCR pentru a stabili legalitatea acesteia.

Categories
Articole Financiar bancar

Legea dării în plată: pentru unii mumă, pentru alții ciumă

lege darea in plata
Toți românii împovărați de credite au așteptat cu sufletul la gură ca mult-anunțata lege a dării în plată să capete forma finală și să îi ajute să scape de datoriile avute la bănci. Ceea ce se pregătea a fi o lege în favoarea românului cu credite bancare, s-a transformat în final într-o lege prin care s-a pus în aplicare dorința băncilor care nu au vrut să își asume niciun risc și să continue tot de pe poziția de forță în relația cu clientul.

Forma finală a legii a fost publicată în Monitorul Oficial 330 din 28 aprilie 2016. Astfel, legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credit va intra în vigoare începînd cu 13 mai 2016.