Categories
Fiscalitate Ştiri

Procedura de stabilire a mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare, modificări!

Procedura de stabilire a mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora a fost modificată și completată de Ordinul nr. 626/2023.

Categories
Drept civil Ştiri

Modificări ale Codului civil!

Art. 651 din Codul civil a fost recent modificat de Legea nr. 336/2022.

Așadar se prevede că instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Categories
Articole Drept civil

RIL admis. Competenţa teritorială de soluţionare a contestaţiei la executare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează următoarea problemă de drept:

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

RIL admis. Interpretarea sintagmei “până la soluţionarea contestaţiei la executare”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii.

Obiectul sesizării priveşte interpretarea şi aplicarea neunitară a sintagmei «până la soluţionarea contestaţiei la executare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă suspendarea executării se dispune până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare sau până la soluţionarea definitivă a acesteia.

Categories
Ştiri

ICCJ. Suspendare executare act administrativ

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în situaţia suspendării executării actului administrativ, acordată de instanța de judecată în condițiile Legii nr. 554/2004, în ipoteza constatării legalităţii titlului de creanţă, pe perioada cât subzistă suspendarea, se datorează dobândă.

În speţă, Înalta Curte nu a acceptat raţionamentul recurentului potrivit căruia instituţia suspendării nici nu şi-ar putea atinge scopul, dacă se admite că pe perioada de suspendare, deşi se suspendă plata debitului, acesta poate să producă dobândă în sarcina persoanei în favoarea căreia a fost creată instituţia suspendării, respectiv a debitorilor, întrucât prin suspendarea executării titlului nu se anulează debitul principal, ci doar se suspendă temporar de la executare dobânda, reprezentând sancţiunea pecuniară pentru neplata în termen, sancţiune care nu este condiţionată sau influenţată de măsurile de executare, ci doar de momentul stingerii creanţei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Ştiri

Obligaţia angajatorului de a pune în executare hotărârile judecătoreşti

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că litigiul având ca obiect obligarea la plata unei sume de bani, sumă nedatorată încasată de pârât de la reclamantă în calitate de angajator, face parte din categoria conflictelor de muncă, competența stabilindu-se conform Codului muncii.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

Suspendarea executării silite, motiv de sesizare CCR!

În cazul executării silite Codul de proceedură civilă prevede că până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.

Art. 719 alin 7) C. procedură civilă prevede că dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul.

Categories
Articole Drept civil Sancţiuni

Sancţiunile aplicabile neexecutarii obligaţiilor din titlul executoriu, subiect de sesizare CCR

În materie de executare silită se prevede  că dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

Art. 906 C. procedură civilă, menţionat mai sus, a fost criticat pe motiv de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept penal

Condiţiile de acordare a reabilitării, subiect de sesizare CCR!

Reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. Pe scurt, reabilitarea este modul prin care consecintele unei condamnari pot fi inlaturate, prin intermediul ei asigurandu-se integrarea fostului condamnat in societate. Cu toate acestea, prin reabilitare nu este asigurata si reintegrarea in functia din care condamnatul a fost scos in urma condamnarii si nici redarea gradului militar pierdut.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ICCJ.Instanţa competentă în cazul cererii de suspendare provizorie formulată pe calea ordonanței președințiale

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că sintagma de „ordonanţă preşedinţială” folosită de art. 450 alin. 5 C. proc. civ. nu înseamnă în mod necesar aplicarea tuturor normelor Titlului VI din Cartea a VI-a din Codul de procedură civilă. Astfel, conform art. 30 alin. 6 C. proc. civ., are caracter incidental cererea de ordonanță președințială formulată în temeiul art. 450 alin. 5 C. proc. civ. prin care se solicită suspendarea provizorie a executării sentinței până la soluționarea cererii de suspendare a executării provizorii, și, fiind aferentă apelului, cererea nu poate fi formulată separat, pe cale principală, neavând o existență de sine stătătoare. În virtutea acestui caracter exclusiv incidental şi ca efect al prorogării legale de competenţă, prin derogare de la dispozițiile art. 998 C. proc. civ., potrivit cărora cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce la instanţa competentă să se pronunţate în primă instanţă asupra fondului dreptului, cererea prevăzută de art. 450 alin. 5 C. proc. civ. se judecă de instanţa de apel, care, potrivit prevederilor alin. 3 al aceluiași articol, soluționează cererea principală de suspendare a executării provizorii a sentinței apelate.