Tag-Archive for » executare silita «

Sunt situații în care în cadrul unui proces penal este obligatorie instituirea sechestrului asupra bunurilor inculpatului. De exemplu, dacă persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, în situația infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, corupție. Problema care a generat controverse a fost aceea de a ști dacă instanța are obligația în astfel de cazuri să instituie sechestru atunci când din verificările efectuate rezultă că nu există niciun bun în patrimoniul inculpatului sau părții responsabile civilmente. Mai mult …

Legea dării în plată pare să fie o soluţie pentru unii dar alţii încă o contestă şi consideră că dispoziţiile sale nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Legea 77/2016 a făcut din nou obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

S-a motivat că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, prin raportare la art. 1 alin. (4) coroborat cu art. 126 alin. (1) din Constituţie, deoarece legiuitorul nu poate interveni asupra raporturilor juridice consfinţite pe calea hotărârilor judecătoreşti, care se bucură de autoritate de lucru judecat. Mai mult …

Fiscul nu va mai proceda la măsura executării silite a bunurilor imobile decât pentru datorii mari. Pentru creanţele mici, ANAF va merge doar pe popriri.

Se propune ca măsurile de executate silită să se aplice diferențiat în funcție de cuantumul și vechimea creanțelor fiscale, în vederea eficientizării activității de executare silită, în sensul direcționării resurselor către acțiunile complexe, desfășurate în vederea recuperării creanțelor cu valori semnificative, acțiuni ce constau în identificarea bunurilor urmăribile, aplicarea sechestrelor, valorificarea bunurilor, etc.
Pragurile, valoric şi de vechime, al creanţelor, vor fi stabilite prin ordin al ministrului Finanţelor.

Mai mult …

Decizia legiuitorului de a restitui banii românilor care au achitat taxa auto de poluare și cea privind timbrul de mediu, nu a venit dintr-un impuls de generozitate și din dorința de a îndrepta o greșeală. Impulsul a venit de la Curtea Europeană de Justiție care a stabilit că modul în care statul român înțelege să restituie sumele încasate contravine principiilor Uniunii Europene.

Efectul acestor hotărâri ale CJUE îl reprezintă obligația statului român și a autorităților fiscale de a restitui integral și imediat taxa auto colectată nelegal pentru a evita declanșarea unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al UE. Mai mult …

În materia executării silite se prevede că în cazul în care în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

Art. 906 C. procedură civilă prevede în ceea priveşte aplicarea penalităţilor că încheierile date în acest domeniu sunt definitive.

Acest aspect a constituit, potrivit ştirilor juridice, motiv de sesizarea a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …

Programul „Prima Casă” a avut un mare succes în special în rândul tinerilor dornici să își cumpere o casă a lor. Programul constă în facilitarea accesului populației la credite ipotecare, iar statul garantează un procent din împrumuturile acordate de bănci. Pentru a proteja statul, legiuitorul a stabilit că este interzisă înstrăinarea unui imobil achiziționat prin acest program, pe o durată de 5 ani. Decizia are la bază necesitatea ca statul să obțină anumite garanții. Mai mult …

În materia executării silite obligaţii se pot impune atât în sarcina participanţilor la executare silită cât şi în sarcina terţilor obligaţia de a furniza informaţii.

Conform art. 660 C. procedură civilă la cererea executorului judecătoresc, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori deţin bunuri ale acestuia supuse urmăririi, potrivit legii, au datoria să comunice în scris toate informaţiile necesare pentru efectuarea executării. Ei sunt ţinuţi să declare întinderea obligaţiilor lor faţă de debitorul urmărit, eventuale modalităţi care le-ar putea afecta, sechestre anterioare, cesiuni de creanţă, subrogaţii, preluări de datorie, novaţii, precum şi orice alte acte sau fapte de natură să modifice conţinutul ori părţile raportului obligaţional sau regimul juridic al bunului deţinut.  Mai mult …

Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face este prevăzută în Codul de procedură civilă.

Conform art. 906 alin. 1) C. procedură civilă se pot aplica penalităţi dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare. Iar potrivit alineatului 4) al aceluiaşi articol dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor. Mai mult …

Sunt cazuri în care debitorul refuză să execute obligația de a face sau a nu face un anumit lucru, aspect evidențiat în titlul executoriu. Pentru a proteja interesele creditorului în fața abuzului debitorului de a nu aduce la îndeplinire întocmai titlul executoriu, legiuitorul a stabilit că, dacă în 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării, debitorul nu execută obligația, acesta poate fi constrâns să o îndeplinească prin aplicarea unor penalități de către instanța de executare.

Aplicarea acestor penalități reprezintă un mijloc de constrângere a debitorului să își execute obligația din titlul executoriu. Problema care a generat o practică neunitară și a necesitat sesizarea ÎCCJ pentru a clarifica modul de interpretare o reprezintă cazul în care este admisibilă formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive în condițiile în care obligația stabilită prin titlul executoriu nu este adusă la îndeplinire. Mai mult …


Atunci când a fost modificat Codul de procedură civilă prin OUG 1/2016 s-a stabilit că ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a titlurilor executorii și/sau încuviințarea executării de către executorul judecătoresc, acestea vor fi puse în executare după încuviințarea executării de către instanța de judecată fără  să mai fie necesară învestirea cu formulă executorie.

După apariția acestei reglementări, în practică a apărut problema dacă învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin se face în cadrul procedurii de încuviințare a executării silite sau are loc ca o etapă prealabilă distinctă. Mai mult …