Tag-Archive for » excepţie «

Legea privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie prevede faptele care constituie infracţiuni.

Astfel, în art. 12 din Legea nr. 78/2000 se prevede că sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. şi anume efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale. Mai mult …

Dispoziţiie privind normele Legii statutului funcţionarilor publici a constituit de-a lungul timpul o susrsă inepuizabilă de motive ale unor excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative a fost sesizată din nou Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că prevederile din Legea nr. 188/1999 contravin dispoziţiilor constituţionale invocate dat fiind faptul că, în caz de reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice, la numirea în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente, nu este asigurată egalitatea salariaţilor având aceeaşi profesie, în cadrul aceleiaşi unităţi, deoarece criteriul prioritar de numire este cel prevăzut la lit. a), respectiv categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţionarului public, iar nu modul de îndeplinire a îndatoririlor profesionale – “capacitatea sa”. Mai mult …

Potrivit Codului de procedură penală încălcarea oricăror dispoziţii legale determină nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.

Art. 282 alin. 4 C. procedură penală prevede că încălcarea menţionată mai sus poate fi invocată:
a) până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în această procedură;
b) până la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale, când instanţa a fost sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
c) până la următorul termen de judecată cu procedura completă, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii. Mai mult …

Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit că este întemeiată critica referitoare la faptul că, prin unul dintre articolele proiectului de modificare a Legii referendumului, data organizării referendumului pentru revizuirea Constituției ar urma să fie stabilită de Guvern, în condițiile în care sunt nesocotite, astfel, competențele constituționale conferite Parlamentului.

Potrivit unui comunicat al CCR, plenul Curții a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile articolului unic pct. 2 [cu referire: la sintagma ‘în termen de două zile’ cuprinsă în art.6 alin.(3) din Legea nr.3/2000, la art.6 alin.(5) fraza a doua, precum și la art.6 alin.(7) din Legea nr.3/2000] și cele ale articolului unic pct. 3 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului sunt neconstituționale.

Eroii care s-au jertfit pentru ţară le sunt recunoscute meritele iar legiuitorul a avut în vedere reglementarea modalităţilor de exercitare a recunoştinţei faţă de eroii – martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi grija faţă de urmaşii eroilor – martiri, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

OUG nr. 95/2014 a adus modificări şi completări Legii recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Mai mult …

Împăcarea părţilor poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.

Articolul de lege care reglementează împăcarea părţilor este art. 159 C. penal, articol care stabileşte în alin. 3) că împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei.

În contradictoriu cu cele menţionate mai sus, potrivit ştirilor juridice, s-au adus unele critici care au constituit subiect al unei excepţiei de neconstituţionalitate. Mai mult …

Orice excepţie de neconstituţionalitate invocată în faţa Curţii Constituţionale trebuie să conţină o anumită formă. Astfel, excepţia de neconstituţionalitate trebuie să cuprindă trei elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat, precum şi motivarea de către autorul excepţiei a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituţionalităţii textului criticat.

Mai jos vom analiza modul în care Curtea Constituţională îşi motivează decizia atunci când excepţia de neconstituţionalitate nu cuprinde cele trei elemente. Mai mult …

Codul de procedură penală prevede că, după sesizarea instanței prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară. Dacă s-au formulat cereri și excepții sau a ridicat din oficiu excepții, judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra acestora prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului și a inculpatului. Aceste dispoziții s-au aplicat până la modificarea Codului de procedură penală prin lega 75/2016 care a intrat în vigoare din 29 aprilie 2016.

Anterior acestei modificări, legea prevedea că încheierea pronunțată în camera preliminară este comunicată în 3 zile, iar procurorul și inculpatul pot face contestație cu privire la modul de soluționare a cererilor și excepțiilor și a probelor excluse, asupra cazului când s-a apreciat că instanța nu este competentă sau s-au constatat neregularități ale actului de sesizare. Mai mult …

policeOri laie, ori bălaie”, se spune uneori, într-un limbaj neaoș, țărănesc. În limbaj formal, academic, zicala aceasta poate fi interpretată în sensul că, de regulă, ambiguitatea nu este dezirabilă; că trebuie evitată. Pe tărâm legislativ, ambiguitatea este, întotdeauna, un oaspete nedorit. La fel și neconstituționalitatea!

O prevedere legală poate fi constituțională sau ba. Nu este tolerabilă neclaritatea. Cum toate legile trebuie „să asculte” de Constituție, CCR lucrează la foc continuu, admițând și respingând excepții de neconstituționalitate. Mai mult …

biochemistryDeși de-abia au debutat în viața profesională, unii cugetă deja, cu jind, la pensie. Alții, pasionați de activitatea lor, ar dori să amâne pe cât posibil despărțirea de profesie, prelungind pe cât posibil timpul petrecut „în câmpul muncii”. Nu-i rău, dacă pe angajat îl țin puterile… Numai să fie posibil și din punct de vedere legal! Mai mult …