Tag-Archive for » excepţia de neconstituţionalitate «

Abuzul în serviciu este definit de legislaţia penală ca fiind fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.

Potrivit art. 297 alin. 2) C. penal se pedepseşte şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. Mai mult …

Poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. Mai mult, art. 22 alin. 7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului prevede că, competenţele emiterii actelor administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.

Potrivit ştirilor juridice, dispoziţia normativă de mai sus a fost considerată că încalcă dispoziţiile constituţionale, invocându-se o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens. Mai mult …

image45sLegea privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 prevedea că sumele reprezentând primele beneficiarilor Sit Natura 2000 acordate pentru pierderile de producţie urmare a aplicării obligaţiilor de acva-mediu pe care aceştia trebuie să le restituie ca urmare a titlurilor de creanţă emise de Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, inclusiv penalităţile de întârziere nu se mai recuperează.

Potrivit ştirilor juridice, actul normativ stabilea că sumele necesare aplicării prezentei legi, în cuantum de 19.560.747,07 lei, se suportă de la bugetul de stat.

Această prevedere a fost însă contestată invocându-se o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens. Mai mult …

images-4-1Persoanelor private de libertate nu li se pot îngrădi drepturile garantate prin Constituţie. În acest sens în Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal se prevede un întreg capitol, Capitolul V, dedicat drepturilor persoanelor condamnate.

Potrivit ştirilor juridice, unul dintre drepturi este dreptul la încheierea căsătoriei, prevăzut în art. 75 care prevede că “Persoanele condamnate au dreptul la încheierea căsătoriei în penitenciar, în condiţiile legii. Consimţământul viitorilor soţi este luat de către ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, din cadrul primăriei în a cărei rază administrativ – teritorială se găseşte penitenciarul”.
Mai mult …

descarcarevfgDreptul la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice este garantat prin lege.

Însă acest drept nu poate obstrucţiona accesul autorităţilor la datele cu caracter personal. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice prevede în art. 12 indice 1 faptul că la solicitarea instanţelor de judecată sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori a organelor de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pun la dispoziţia acestora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

Mai mult …

images-23Potrivit legii sale de organizare şi funcţionare, Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în România, iar scopul său este garantarea supremaţiei Constituţiei. Realizarea acestui scop are loc, în principal, prin îndeplinirea de către Curtea Constituţională a atribuţiilor sale de control al constituţionalităţii legilor, fie de control a priori, constând în soluţionarea obiecţiilor de neconstituţionalitate a legilor înainte de promulgarea acestora, fie de control a posteriori, constând în soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti cu privire la neconstituţionalitatea legilor şi a ordonanţelor. În oricare dintre aceste forme de control, Curtea Constituţională are de verificat, la sesizarea unor subiecţi determinaţi prin Constituţie şi prin legea sa organică, dacă o anumită lege sau ordonanţă ori o anumită sau anumite dispoziţii din acestea sunt sau nu sunt în concordanţă cu anumite dispoziţii sau principii ale Constituţiei sau ale tratatelor internaţionale care, ratificate fiind de Parlament, fac parte din dreptul intern.  Mai mult …

images (35)

Curtea Constituţională a fost sesizată în legătură cu Legea dării în plată, în urma unui proces deschis, de Unicredit la Judecătoria Sectorului 6 al Capitalei. Cauza din justiţie a fost suspendată până la decizia Curţii Constituţionale a României.

Potrivit comunicatului instanţei, decizia este următoarea: „În temeiul art. 29, alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizează Curtea Constituţională cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate ridicate de contestatoare. Suspendă judecata, în temeiul art. 413, alin. 1, pct. 1 din Codul de procedură civilă, deoarece dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi, până la pronunţarea şi motivarea deciziei Curţii Constituţionale”. Mai mult …

justitie

O veche zicală românească spune că   „cine împarte, parte-și face.”  Nimic mai adevărat și confirmat de viața de zi cu zi. De când lumea și pământul cine  are pâinea și cuțitul, taie și spânzură și, pus în fața deciziei de a împărți ceva, își va lua pentru sine o parte consistentă din ceea ce ar trebui să dea la alții.

Exact așa s-a întamplat și cu o excepție de neconstituționalitate care viza prevederi cu privire la pensia de serviciu care s-ar cuveni magistraților CCR, deși textul de lege nu prevede expres acest aspect. Fiind o excepție de neconstituționalitate, ea a fost judecată chiar de judecătorii CCR care au decis cu privire la un beneficiu propriu: pensia de serviciu. Deși nu trebuie să fi clarvăzător, ca să îți dai seama care a fost soluția pronunțată de CCR cu privire la acest aspect, îmi rezerv plăcerea să vă povestesc cum s-a ajuns la decizia finală.

Mai mult …

business team workExistă anumite profesii care au un statut aparte, drept urmare, legiuitorul a considerat a fi util să creeze legi speciale pentru aceștia. Aceste categorii profesionale (medicii, notarii, avocații, funcționarii publici) se ghidează în exercitarea profesiei de regulile instituite de legiuitor în statutele create special pentru ei.

În 1999 prin legea 188, legiuitorul a trasat regulile de bază ale statutului funcționarilor publici și le-a publicat în Monitorul Oficial 600 din 8 decembrie 1999. În 2013 acest statut a fost modificat prin OUG 82 care a fost publicat în Monitorul Oficial 549 din 29 august 2013. Prevederile acestei ordonanțe au creat nemulțumiri în rândul funcționarilor publici care au sesizat CCR cu privire la acest act normativ. Mai mult …

iccj

Actul de justiție nu ar putea fi înfăptuit fără munca personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești care are un rol important în buna desfășurare a activității în cadrul parchetelor și instanțelor. Personalul auxiliar care îi ajută pe judecători și procurori în activitate este format din grefieri, grefieri documentariști, grefieri arhivari, informaticieni și registratori. Fără aceștia și munca depusă de ei, activitatea din instanțe nu ar exista!

Fiind o categorie care ajută la înfăptuirea actului de justiție alături de judecător și procuror, se presupune că între aceste persoane nu ar trebui să existe discriminări legislative. Și totuși se pare că ele există!… Mai mult …