Categories
Articole Fiscalitate

O dispoziţie din Codul de procedură fiscală a fost declarată neconstituţională!

Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra unei excepţii de neconstituţionalitate cu privire la o dispoziţie din Codul de procedură fiscală.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Categories
Articole Drept civil

Sintagma “ori altor asemenea interese ale ţării” a fost declarată neconstituţională!

Prin securitatea naţională a României se înţelege starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional român ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

CCR a admis o excepţie de neconstituţionalitate. Care este obiectul acesteia?

Cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil este stabilit de Legea 64/2008.

În scopul funcţionării în condiţii de siguranţă, instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora  precum şi instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat, unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componentele acestora se supun regimului de autorizare şi de verificare tehnică.

Categories
Articole Drept penal

Reglementarea infracţiunii de abuz în serviciu pe temei de discriminare încalcă principiul egalităţii în drepturi?

Abuzul în serviciu este definit de legislaţia penală ca fiind fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.

Potrivit art. 297 alin. 2) C. penal se pedepseşte şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei. Ce va decide CCR?

Poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. Mai mult, art. 22 alin. 7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului prevede că, competenţele emiterii actelor administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.

Potrivit ştirilor juridice, dispoziţia normativă de mai sus a fost considerată că încalcă dispoziţiile constituţionale, invocându-se o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Legea privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 este neconstituţională!

image45sLegea privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 prevedea că sumele reprezentând primele beneficiarilor Sit Natura 2000 acordate pentru pierderile de producţie urmare a aplicării obligaţiilor de acva-mediu pe care aceştia trebuie să le restituie ca urmare a titlurilor de creanţă emise de Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, inclusiv penalităţile de întârziere nu se mai recuperează.

Potrivit ştirilor juridice, actul normativ stabilea că sumele necesare aplicării prezentei legi, în cuantum de 19.560.747,07 lei, se suportă de la bugetul de stat.

Această prevedere a fost însă contestată invocându-se o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

Categories
Articole Drept penal

Excepţia de neconstituţionalitate nu este motivată, care sunt consecinţele?

images-4-1Persoanelor private de libertate nu li se pot îngrădi drepturile garantate prin Constituţie. În acest sens în Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal se prevede un întreg capitol, Capitolul V, dedicat drepturilor persoanelor condamnate.

Potrivit ştirilor juridice, unul dintre drepturi este dreptul la încheierea căsătoriei, prevăzut în art. 75 care prevede că “Persoanele condamnate au dreptul la încheierea căsătoriei în penitenciar, în condiţiile legii. Consimţământul viitorilor soţi este luat de către ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, din cadrul primăriei în a cărei rază administrativ – teritorială se găseşte penitenciarul”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei, care sunt consecinţele?

descarcarevfgDreptul la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice este garantat prin lege.

Însă acest drept nu poate obstrucţiona accesul autorităţilor la datele cu caracter personal. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice prevede în art. 12 indice 1 faptul că la solicitarea instanţelor de judecată sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori a organelor de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pun la dispoziţia acestora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Care poate fi obiectul judecăţii în cazul unei excepţii de neconstituţionalitate?

images-23Potrivit legii sale de organizare şi funcţionare, Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în România, iar scopul său este garantarea supremaţiei Constituţiei. Realizarea acestui scop are loc, în principal, prin îndeplinirea de către Curtea Constituţională a atribuţiilor sale de control al constituţionalităţii legilor, fie de control a priori, constând în soluţionarea obiecţiilor de neconstituţionalitate a legilor înainte de promulgarea acestora, fie de control a posteriori, constând în soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti cu privire la neconstituţionalitatea legilor şi a ordonanţelor. În oricare dintre aceste forme de control, Curtea Constituţională are de verificat, la sesizarea unor subiecţi determinaţi prin Constituţie şi prin legea sa organică, dacă o anumită lege sau ordonanţă ori o anumită sau anumite dispoziţii din acestea sunt sau nu sunt în concordanţă cu anumite dispoziţii sau principii ale Constituţiei sau ale tratatelor internaţionale care, ratificate fiind de Parlament, fac parte din dreptul intern. 

Categories
Financiar bancar Ştiri

Legea dării în plată subiect de excepţie de neconstituţionalitate

images (35)

Curtea Constituţională a fost sesizată în legătură cu Legea dării în plată, în urma unui proces deschis, de Unicredit la Judecătoria Sectorului 6 al Capitalei. Cauza din justiţie a fost suspendată până la decizia Curţii Constituţionale a României.

Potrivit comunicatului instanţei, decizia este următoarea: „În temeiul art. 29, alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizează Curtea Constituţională cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate ridicate de contestatoare. Suspendă judecata, în temeiul art. 413, alin. 1, pct. 1 din Codul de procedură civilă, deoarece dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi, până la pronunţarea şi motivarea deciziei Curţii Constituţionale”.