Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Noutăţi privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost recent modificată de Legea nr. 104/2022.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Noutăţi privind trecerea unui bun din domeniul public al statului!

Prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare, trecerea unui bun din domeniul public al statului, care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care nu este înscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unităţi administrativ – teritoriale se poate realiza până la finalizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, fără înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

A fost promulgată Legea privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

Preşedintele României, a semnat următoarele decrete de promulgare:

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, oraşelor şi judeţelor

Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor au fost aprobate de Hotărârea nr. 392/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 431/2020.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Vehiculele fără stăpân sau abandonate se vor supune unor noi reguli!

imagesmasNu de puţine ori am fost deranjaţi de maşinile abandonate care ocupă locurile de parcare inutil, pentru a preîntâmpina această situaţie se pregătesc noutăţi legislative. Astfel, la Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fară stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului

downloadPe site-ul Ministerului Sănătăţii a fost publicat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordine.

Astfel potrivit proiectului de hotărâre schimbările preconizate se referă la faptul că în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin H.G. nr. 1705/2006 cu modificările și completările ulterioare se modifică datele de identificare și se actualizează valorile de inventar ale imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Modificările se fac în baza documentelor cadastrale, a cărților funciare și a rapoartelor de evaluare emise în conformitate cu legislația în vigoare.

Imobilele care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre nu sunt supuse unor cereri de revendicare formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Insula Plumbuita trece la CL Sector 2

646x404

Un grup format din  38 de parlamentari au iniţiat un proiect de lege prin care Insula Plumbuita, aflată în parcul Plumbuita, trece de la Administraţia Naţională Apele Române la Consiliul Local al Sectorului 2, pentru a fi transformată într-un parc cultural, cu fântâni arteziene.

Proiectul dat prevede că Insula Plumbuita, aflată în domeniul public al statului la Administraţia Naţională Apele Române, va fi transferată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2.

Iniţiatorii acestui proiect precizează că Insula Plumbuita trebuie să treacă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 deoarece acesta intenţionează să depună câteva proiecte pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei Plumbuita – Steaua Roşie Petricani, care să conducă la schimbarea aspectului urbanistic al acestei zone.

În programul legislativ se arată că în zonă se află Mănăstirea Plumbuita şi Palatul Ghica Tei, ambele monumente de referinţă pentru istoria culturală a Bucureştiului, iar Insula Plumbuita trebuie amenajată şi transformată într-un parc cultural.

Pentru a avea acces la  fondurile europene, Consiliul Local al Sectorului 2 trebuie să facă dovada dreptului de proprietate sau de administrare asupra Insulei Plumbuita şi, de aceea, proiectul propune trecerea acesteia de la Apele Române la Consiliul Local al Sectorului 2.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de completare a inventarului bunurilor din domeniul public

download (2)Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune consultării publice a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind completarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul de act normativ are în vedere includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, pe baza proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii din cadrul proiectului “Sistem Informaţional Decizional Hidrologic (DESWAT)”.
Eventualele propuneri pot fi transmise în intervalul 6 august 2013 şi 16 august 2013 la MMSC.