Tag-Archive for » depunere «

Se apropie termenul de depunere a Declaraţiei Unice – Formular 212, în care trebuie declarate la ANAF veniturile realizate în 2017. 16 iulie este data limită de depunere a actului, care poate fi dus direct la ghişeul ANAF, poate fi trimis prin poşta sau se poate depune online.

Declaraţia se completează şi se depune pentru veniturile din 2017. Persoanele care au avut venituri exclusiv de natură salarială nu depun această Declaraţie.

Mai mult …

subventii-seminte-baniPentru a beneficia de acciza redusă la motorina utilizată în agricultură, producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale sau organizațiile de îmbunătățiri funciare pot depune, până pe 31 decembrie 2016, Cererile de acord prealabil pentru finanțare.

Astfel, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) menţionează că pentru a beneficia de acciza redusă la motorina utilizată în agricultură, producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să dețină ID fermier);
– în Registrul plantațiilor viticole (după caz),
– în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase (după caz),
– în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau să dețină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase (după caz).

De asemenea solicitanţii trebui să aibă în exploatare minimum un hectar suprafață de teren.

somajHotărârea de Guvern nr. 767/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă și al securității și sănătății în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 838/2016, include modificări ce vizează indemnizația de șomaj şi se aplică celor care:
– beneficiază sau vor să beneficieze de indemnizația de șomaj;
– solicită orice alte drepturi în legătură cu asigurările de șomaj.

Astfel, solicitanții sau beneficiarii indemnizației de șomaj nu vor mai fi obligaţi să se deplaseze personal la ghișeele agențiilor Autorității Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a depune anumite documente, vor putea depune documente în format electronic, vor obține adeverințe de venit electronice.

De asemenea, durata programelor de instruire-testare în medicina muncii trebuie pre-determinată și prevăzută în program, fără ca durata fiecărei instruiri să fie mai mică de o oră, iar periodicitatea verificării instruirii este stabilită prin programul de instruire-testare.

contabilitateLa unitățile teritoriale Ministerului Finanţelor Publice, contribuabilii trebuie să depună, până la 25 septembrie, următoarele plăţi şi declarații fiscale:
– Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100: – lunar:Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; – alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 – OPANAF 1950/2012;
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă Formular 112 – Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente. Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor – Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2), OMFP 1045/2012; Mai mult …

download (42)Până luni, 25 iulie 2016, contribuabilii au obligaţia de a depune următoarele declarații și plăți:
 Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă trebuie depusă de plătitorii următoarelor venituri: – din drepturi de proprietate intelectuală; – din premii și jocuri de noroc; – obținute de nerezidenți; – din alte surse, în baza Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6);
Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 – Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune. – Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016;
Plățile anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului II 2016 – Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial în baza Legea 227/2015 art.41 alin.(8); – Persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; – Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; – Legea 227/2015 art.233 alin.(3); Mai mult …

lcCasa Naţională de Asigurări de Sănătate a declarat că rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinți, soț/ soție, copii) pot depune dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor și fără să fie necesară prezența beneficiarilor la ghișeele caselor de asigurări de sănătate.

Pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/ curatela, fără să fie necesară prezența beneficiarilor la ghișeele caselor de asigurări de sănătate şi tutorii/ curatorii legali ai beneficiarilor.

 

Viele Euro Geldscheine

Europarlamentarul Maria Grapini a declarat că România nu a depus proiecte la Fondul european pentru investiții strategice, astfel că nici nu au fost desemnate băncile prin care aceste proiecte să poată fi depuse.

A fost organizată o dezbatere cu tema „Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS) și fondurile structurale, mijloace de dezvoltare regională a IMM-urilor”, la care au participat aproape 200 de invitați, din medii de activitate diferite, interesați de accesarea banilor europeni.

Europarlamentarul a menţionat şi faptul că nu au fost desemnate nici băncile prin care proiectele să poată fi depuse. Reamintim că FSI nu se accesează ca și fondurile structurale, prin Ministerul Fondurilor Structurale, ci statul membru trebuie să aibă niște bănci care sunt interfață cu Banca Europeană de Investiții și Comisia analizează dacă proiectul corespunde din punct de vedere al criteriilor, care sunt bine stabilite.

downloadAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) atenţionează că până miercuri, 15 iunie, beneficiarii plăţilor pe schemele de bunăstare, porcine şi păsări, aflaţi sub angajament în derulare pot depune cererile clauzei de revizuire pentru anii 2015 şi 2016, fără aplicarea penalităţilor de întârziere.

Acest lucru se referă la beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachet a) porcine şi pachet b) păsări, aflaţi sub angajament în derulare, pot depune, fără aplicare de penalităţi de întârziere, cererile de accesare a clauzei de revizuire pentru anul de cerere 2015, precum şi cererile de plată pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.826/09.06.2016.

Depunerea cererilor după data-limită sunt admisibile inclusiv în intervalul de 25 de zile calendaristice cu penalizare, care va fi de o reducere pe zi lucrătoare de 1% a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până la termenul stabilit.

Camera-DeputatilorPropunerea legislativă, iniţiată de Daniel Fenechiu, prevede ca toţi candidaţii să depună la dosar şi o declaraţie privind datoriile la Fisc. Iniţiativa inspirată din regulile electorale din Occident a fost susţinută de câţiva senatori şi deputaţi din mai multe partide.

Drept exemplu a servit rezultatul alegerilor din 5 iunie, la care au câştigat persoane cu dosare penale, persoane condamnate, persoane aflate în închisoare, dar şi cu mari restanțe la ANAF.

Proiectul de lege a fost respins de senatori şi este în dezbaterea Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

ccAstăzi este termenul limită pentru depunerea raportărilor anuale pentru 2015 de către anumite persoane juridice.

Ordinul MFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), stabilește regulile pentru depunerea situațiilor financiare corespunzătoare anului 2015, astfel că persoanele juridice aflate în lichidare trebuie să depună, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală.

Astfel persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilității, și anume societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice, însă numai dacă se află în lichidare, sunt obligate să depună raportarea contabilă anuală.

De asemenea persoanele juridice aflate în lichidare pot să depună raportările anuale direct la registratura untităților teritoriale ale MFP sau laoficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, „Date informative” şi „Situaţia activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.