Tag-Archive for » decontare «

Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care prevede constituirea unei comisii care va avea ca scop analizarea situaţiei pacienţilor care au nevoie de administrarea de medicamente pentru indicaţiile terapeutice neincluse în rezumatul caracteristicilor produsului, în cazul unor afecţiuni pentru care nu există alte alternative terapeutice sau pacientul are contraindicaţie la alternativele terapeutice existente. Mai mult …

Judecătorii, procurorii şi personalul asimilat acestora care nu deţin în proprietate sau nu au primit de la autorităţile locale o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu. Legea mai prevede că aceia care nu beneficiază de o locuinţă de serviciu în localitatea în care activează au dreptul la decontarea chiriei sau a navetei din localitatea de domiciliu la serviciu.

Pe lângă asta, personalul din Justiţie mai poate deconta patru călătorii dus-întos pe an, în orice destinaţie din ţară, dar şi medicamente sau tratamente medicale. Mai mult …

lcPropunerea legislativă care prevede decontarea transportului profesorilor din finanţarea de bază, a fost adoptată de Plenul Camerei Deputaţilor. Astfel, potrivit propunerii legislative, decontul se va efectua atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru personalul auxiliar din învăţământul preuniversitar.

Reamintim că decontarea navetei cadrelor didactice trebuie asigurată din finanţarea complementară, adică de la bugetul autorităţilor publice locale, însă din această cauză, profesorii navetişti din comunităţile sărace nu au putut beneficia de asigurarea decontării transportului de la domiciliu la şcoală. În această situaţie se află peste 65.000 de profesori.

schoolŞcolile şi-au deschis, larg, porţile! Cu deplină încredere în viitor sau cu sfială, după fire, toţi elevii şi-au ocupat locurile în bănci. Dacă, cel puţin în prima zi, mai toţi elevii s-au prezentat la şcoală, gândurile unora deja colindă prin alte direcţii, prea puţin legate de mediul didactic.

Cum putem cunoaşte cam pe unde le umblă mintea anumitor elevi? Păi, oricine deţine o cafenea ori comercializează bere şi tutun poate relata, mai pe ferite, cum i-au crescut vânzările în prima zi de şcoală. Desigur, nu părinţii sunt cei cuprinşi subit de sete sau de poftă pentru tabac. Să nu generalizăm, există şi numeroşi elevi însetaţi de carte! Rezultatele obţinute la Bac ne arată şi care-i proporţia lor, an de an. Mai mult …

carti-edu

Potrivit unei hotărâri, aprobată pe 9 septembrie de Guvern, peste 362.500 de elevi aflați în anul școlar 2015-2016 în ciclul superior al învățământului liceal de stat în clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a vor beneficia de decontarea cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare în limita a 55 de lei pentru fiecare elev.

Conform actului normativ, pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor de achiziționarea a manualelor școlare, elevii înmatriculați in clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a trebuie să depună la secretariatul unității de învățământ o solicitare scrisă, însoțită de factura fiscală/facturile fiscale din care reies numele elevului/părintelui sau tutorelui legal instituit, informațiile referitoare la manualele achiziționate — suma achitată, titlul, autorii, editura, după caz.

Până la data de 18 decembrie 2015, unitățile de învățământ decontează sumele cheltuite pentru achiziționarea manualelor școlare care se regăsesc în lista manualelor aprobate de Ministerul Educației pentru nivelul de clasă la care este înmatriculat elevul şi pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie 2015.

Decontarea cheltuielilor pentru achiziționarea manualelor școlare pentru elevii din clasele terminale de liceu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

„Măsura are scopul să contribuie la creșterea calității procesului educațional prin accesul elevilor din ciclul liceal superior la resurse educaționale, ceea ce se va reflecta cu siguranta si la nivelul rezultatelor la examenul national de bacalaureat”, se arată în comunicatul Guvernului.

lc
Guvernul României a aprobat un proiect de hotărâre care prevede decontarea cheltuielilor pentru achiziționarea manualelor școlare, în valoare de 55 de lei pentru fiecare elev din clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a.

Returnarea cheltuielilor se va face pe baza solicitării scrise a elevului, însoțită de factura fiscală din care să reiasă numele elevului, părintelui sau tutorelui legal instituit, suma achitată, titlurile manualelor achiziționate, autorii, editura, după caz. Unitățile de învățământ vor deconta sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie.

Potrivit Ministerului Educației, numărul estimat de beneficiari în anul școlar 2015 — 2016 este de 362.512 elevi, iar suma estimată pentru decontarea manualelor școlare este de 19.938 mii lei și va fi alocată din bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

lcÎn temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din OG nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia cuprinderii în bugetul local a sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul. Finanţarea acestor cheltuieli se va face din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Cuantumul şi modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute mai sus se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

În temeiul prevederilor art. 105, alin. (2), lit. f, din Legea nr. 1/2011, a educației naționale, cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, se asigură din finanțarea complementară din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Mai mult …

bani

În ziua de azi mașina a devenit o necesitate nemaiputând fi considerată un lux. Însă, costul piperat al carburanților face ca deplasarea cu mașina să devină un lux. Majoritatea dintre noi ne petrecem o grămadă de timp în trafic, astfel încât dezvoltăm o relație specială cu mașina noastră pe care ajungem să o considerăm un membru al familiei.

Costurile cu întreținerea mașinii și deplasarea dintr-un loc în altul fac ravagii în buzunarele românilor. „Scumpirile la benzină/Efecte stranii încep s-aducă/ La unii…piele de găină/La alții păru-n cap…măciucă!” (David Boia)

Pentru anumite categorii de români legiuitorul a prevăzut posibilitatea de a li se deconta cheltuielile cu transportul de acasă până la serviciu și retur. Această categorie aparte cuprinde polițiștii, militarii, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Mai mult …

lc+olesea
La 4 februarie Guvernul a aporbat o hotărâre privind prelungirea şi pentru durata anului 2015 a facilităţii de decontare a costurilor aferente cazării pentru membrii Guvernului. Astfel miniştrii, inclusiv persoane cu funcţii asimilate acestora, care nu deţin locuinţe în Bucureşti, vor avea dreptul, pe durata mandatului, să deconteze cheltuielile de cazare în locuinţe de serviciu RA-APPS, în limita plafonului stabilit pentru parlamentari.

Actul normativ prevede acordarea pentru deputaţi şi senatori a unei sume lunare de 4.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în Bucureşti, iar în cazul secretarilor de stat, aceştia vor avea dreptul să deconteze, dar numai pe o perioadă de trei luni de la data numirii, cheltuielile de cazare în locuinţe de serviciu RA-APPS.

Cheltuielile vor fi decontate şi dacă demnitarii sunt cazaţi în locuinţe RA-APPS propuse la vânzare, în limita unui plafon maxim anual de 30.000 lei. Până în prezent, plafonul maxim de cheltuieli pentru aceste cazuri era calculat tot pe lună, cu 2.500 lei/lună.

Medicamentele-sunt-decontate-la-un-curs-de-42-lei-pentru-un-euro

Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 572 din 12 august 2010.

Prin prezentul proiect, nu se propune înlăturarea interdicţiei decontării serviciilor medicale şi medicamentelor din străinătate, însă se propune circumstanţierea acesteia pentru situaţiile obiective şi justificate în care anumite medicamente nu se pot procura în reţeaua farmaceutică din România, acestea negăsindu-se pe piaţa de profil din ţară, din considerente mai mult sau mai puţin obiective.

Astfel, dacă medicamentele, materialele sanitare şi protezele sunt autorizate pe piaţa farmaceutică din România, decontarea se va putea face în limitele stabilite de legislaţia aplicabilă sistemului de asigurări sociale de sănătate.