Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

A fost admisă o excepţie de neconstituţionalitate privind încadrarea în condiţii deosebite de muncă!

Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate prin care s-a solicitat să se constate că activitatea desfăşurată în calitate de medici primari, respectiv asistenţi medicali principali în cadrul laboratorului de prosectură din cadrul Institutului de Medicină Legală “Mina Minovici” este încadrată în condiţii deosebite de muncă, în temeiul art. 22 din Legea nr. 104/2003.

Categories
Articole Drept penal

O dispoziţie cu privire la procedura în camera preliminară a fost declarată neconstituţională!

Codul de procedură penală prevede că după înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite în aceeaşi zi judecătorului de cameră preliminară. Plângerea greşit îndreptată se trimite pe cale administrativă organului judiciar competent.

În cazul în care judecătorul de cameră preliminară admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente, trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii procurorul, petentul şi intimaţii pot face, motivat, contestaţie cu privire la modul de soluţionare a excepţiilor privind legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.

Categories
Organizare judiciară

Dispoziţii din Legea sistemului public de pensii au fost declarate neconstituţionale!

Potrivit ultimelor ştiri juridice, Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii a constituit motiv de sesizare a Curţii Constituţionale.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 25 alin. (1), a sintagmei “cu valabilitate permanentă” cuprinsă în art. 52 cu referire la lit. a) şi ale art. 63 lit. a) şi b) din Legea privind sistemul public de pensii.

Categories
Articole Funcţionari publici

Un articol din Statutul funcţionarilor publici cu statut special din penitenciare a fost declarat neconstituţional

Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fâcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate potrivit ştirilor juridice.

Obiectul excepţiei îl constituie prevederile art. 31 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu următorul cuprins: “Regulamentul privind ocuparea funcţiilor de conducere şi de execuţie se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Parlamentul a respins cererea de reexaminare a Legii bugetului de stat pe 2019

Parlamentul a respins cererea de reexaminare a Legii bugetului de stat pe 2019, trimisă de preşedintele Klaus Iohannis, adoptând proiectul în forma trimisă iniţial la promulgare.

S-au înregistrat 245 de voturi “pentru”, 115 – “împotrivă” şi 2 abţineri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Camera Deputaţilor va sesiza Parchetul General!

Un anunț surpriză zguduie scena politică românească, după ce Biroul permanent al Camere Deputaților a anunțat că va sesiza Parchetul General în privința unei importante inițiative cetățenești susținută de un important partid autohton.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca semnăturile strânse pentru iniţiativa cetăţenească “Fără penali în funcţii publice” să fie trimise la Curtea Constituţională pentru a urma procedura legală, însă va fi sesizat şi Parchetul cu privire la cele un milion de semnături.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Obiecție de neconstituționalitate admisă de Curtea Constituțională

În Monitorul Oficial nr. 1045/2018 a fost publicată Decizia nr. 649 din 24 octombrie 2018 a Curții Constituționale, referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153, alin. (3) și art. 243, alin. (1), lit g) din Regulamentul Camerei Deputaților, formulată de grupul parlamentar al Uniunii Salvați România.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Ce instanţă este competentă material să soluţioneze cererile evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei?

Codul de procedură civilă prevede că hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului.

Art. 483 alin. 2) C. procedură civilă prevede că nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) – j), în cele privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, conflictele de muncă şi de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei inclusiv. De asemenea, nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului.

Categories
Drept penal Ştiri

Dispoziţii din C. penal şi C. procedură penală au fost declarate neconstituţionale!

Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală şi art. 4 din Codul penal care au următorul conținut, potrivit unui comunicat:

– Art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală: „(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsă sau o măsură educativă mai uşoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanţa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 4 şi 6 din Codul penal.

Categories
Articole Social

Aplicarea de scutiri pentru pentru persoanele cu dizabilităţi, motiv de sesizare CCR!

Persoanele cu handicap beneficiază de protecţie şi ajutor din partea statului. Legea nr. 448/2006 reglementează protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art. 28 din Legea nr. 448/2006 prevede că persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Această scutire se aplică pentru un singur autoturism deţinut.