Tag-Archive for » cuantum «

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018.

Astfel proiectul de Ordin prevede: Mai mult …

„Meseria-i brățară de aur” iar „cine are carte are parte”. Parte de meserie! Ani de zile, învățământul profesional a fost ținut la colț, privit cu dispreț. Inclusiv de către guvernanți. Aparent, spre deosebire de toate celelalte state ale mapamondului, România nu prea mai avea nevoie de meseriași, de muncitori calificați. Cei mai mulți dintre părinți voiau, pentru copiii lor, doar licee și facultăți.

În același timp, meseriașii care erau cu adevărat „meseriași” au început să ia calea străinătății, unde erau plătiți pe măsura muncii și priceperii lor. Consecința? În eterna și fascinanta Românie a început să fie resimțită, tot mai acut, lipsa muncitorilor calificați. Uneori, este neașteptat de greu să găsești un electrician priceput, un tinichigiu serios sau un zidar destoinic. Mai mult …

sportCa să întreții visurile înalte trebuie să dispui nu doar de o imaginație peste medie dar și de… îndrăzneală. Fiindcă mulți dintre noi pur și simplu nu îndrăznesc să aibă vise prea mărețe. Le e teamă, probabil, să nu fie dezamăgiți.

Pe lângă îndrăzneala de a visa la un loc pe podium, mai e necesară și acțiunea. În orice domeniu! Fără ingredientul „acțiune” este imposibilă acea alchimie subtilă, dar cât se poate de reală, care ne preschimbă dorințele în realitate. Sportul este domeniul în care acest lucru e cel mai evident. Mai mult …

turismMinisterul Apărării Naţionale a supus spre consultare publică proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Prin prezentul demers legislativ se urmăreşte revenirea la situaţia anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 293/2015, asigurându-se astfel plata drepturilor băneşti în cuantumurile iniţiale aşa cum au fost calculate potrivit art. 1 alin. (55) prevăzut la art. I pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015, respectiv prin raportare la solda funcţiei de bază.

De asemenea, prin prezentul act normativ se asigură majorarea soldei funcţiei de bază/salariului de bază pentru tot personalul din unităţile sanitare cu paturi din reţeaua proprie a Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi auxiliar sanitar din celelalte structuri medicale ale Ministerului Apărării Naţionale, altele decât cele cu paturi.

Totodată, prin adoptarea proiectului de lege, majorarea cu 25% pentru personalul din sistemul medical al Ministerului Apărării Naţionale se va regăsi doar în noul act normativ, reglementările din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, rămânând fără aplicabilitate sub acest aspect.

baniGuvernul a aprobat o ordonanță de urgență care modifică și completează OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, cu scopul de a îndrepta greşelile făcute în ultimii 5 ani în salarizarea sistemului bugetar.

Ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc, a afirmat că o parte din modificările și completările aprobate de Executiv la Ordonanța de Urgență 57/2015 vor înlătura anumite inechități salariale în instituția militară, iar circa 33.000 de potențiali beneficiari vor primi, începând cu luna august 2017, 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit în plată la nivelul anului 2009.

Astfel, modificările introduse au în vedere, în cazul personalului instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională scoaterea diferențelor de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 330/2009 și a OUG nr. 1/2010.

652x450_100287-nume-de-copii-la-moda-in-2013-ce-nume-alegi-pentru-bebelusul-tauConform unui proiect de act normativ adoptat de Guvern, salariaţii părinţi vor putea să beneficieze de un nou tip de concediu. Este vorba despre un concediu special de 90 de zile pe care un potențial părinte care dorește să adopte un copil și-l poate lua. Acesta va primi o indemnizație lunară, iar perioada de concediu va fi considerată vechime în muncă.

Astfel, potrivit actului normativ, adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, poate beneficia, pe toată durata încredințării copilului în vederea adopției, de un concediu de acomodare cu o durată de maxim 90 de zile dar şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 6,8 ISR.

Pe perioada concediului, persoana îndreptățită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuției se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizației acordate.

Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către direcția județeană și a Municipiului București de muncă și securitate socială şi se plăteşte, în funcție de opțiunea persoanei îndreptățite, în cont bancar sau la domiciliul acestuia, respectiv la casa de asigurări de sănătate în cărei rază teritorială domiciliază sau își are reședința persoana îndreptățită sau în a cărei evidență se află aceasta.

60543832

În data de 10 iulie, preşedintele Klaus Iohannis a retrimis Legislativului pentru reexaminare prevederea din Statutului deputaţilor şi senatorilor referitoare la acordarea unei „indemnizaţii pentru limita de vârstă” actualilor şi foştilor parlamentari.

Ca urmare a cererii de reexaminare, comisia pentru statut a modificat doar unele prevederi din legea pensiilor speciale pentru parlamentari, stabilind că aceştia vor încasa pensiile din momentul în care au decizii de pensionare în sistemul de stat, însă cuantumul a rămas acelaşi.

Preşedintele comisiei de statut Bogdan Niculescu-Duvăz a precizat că prevederile privind cuantumul pensiei speciale pentru parlamentari a rămas cel iniţial de 0,55% din indemnizaţia de parlamentar.

O modificare făcută de comisia de statut, la soliciarea preşedintelui, se referă la faptul că pensia specială nu poate fi încasată de deputaţi şi senatori în paralel cu indemnizaţia de parlamentar.

De asemenea, membrii comisiei au stabilit că parlamentarii care au fost condamnaţi pentru fapte de corupţie săvârşite în calitate de parlamentar nu vor putea beneficia de aceste pensii speciale, iar cei condamnaţi pentru incompatibilitate vor putea beneficia de pensie specială deoarece este vorba de o situaţie administrativă şi nu de corupţie.

Raportul comisiei urmează să fie supus aprobării plenului comun al Parlamentului.

lcMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a supus spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice și persoanelor adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale.

Proiectul de hotărâre are ca scop următoarele:

1. Indexarea cuantumurilor standardelor minime de cost reglementate prin HG nr.23/2010;
2. Elaborarea standardelor minime de cost pentru servicii noi, neprevăzute în HG nr.23/2010: servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente și pentru persoane cu dizabilități;
3. Revizuirea definiției standardului minim de cost potrivit legislației în vigoare și reglementarea scopului în care este utilizat acesta, respectiv:

  • estimarea bugetului anual necesar funcționării serviciilor sociale organizate şi administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unităţile administrativ-teritoriale;
  •  estimarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale pentru serviciile finanțate din bugetul de stat;
  •  stabilirea costului mediu de întreținere în centrele de servicii sociale din cadrul/subordinea/coordonarea autorităților administrației publice locale;
  •  estimarea valorii contractului în cadrul procedurii de contractare a serviciilor sociale cu furnizorii privați sau, după caz, cu alți furnizori publici.

Mai mult …

imagesConform unui proiect de act normativ adoptat de senatori, procedura de achitare a amenzilor contravenţionale va fi uşurată în mod semnificativ. Reglementările propuse de Guvern şi transmise Parlamentului au fost gândite pentru a veni în ajutorul persoanelor care sunt sancţionate contravenţional.

Astfel, potrivit documentului, amenzile vor putea fi achitate la orice unitate a Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliul persoanei sancţionate. Totodată, autorităţile vor păstra într-o singură bază de date informaţiile cu privire la procesele-verbale de contravenţie şi plăţile efectuate.

De asemenea, pentru a veni în ajutorul contravenienţilor, perioada în care se poate plăti jumătate din cuantumul minim al amenzii nu va mai fi de doar 48 de ore, aceasta urmând să fie marită.

Proiectul a fost adoptat de Senat ca prima Cameră sesizată. Decizia finală în privinţa acestuia se va lua de către Camera Deputaţilor, care este for decizional.

images (3)

Guvernul a supus dezbaterii un proiect ce vizează suplimentarea bugetelor MJ, ICCJ, MP şi CSM pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 18 iunie 2009, de OG 17/2012 şi de OUG 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013.

Conform proiectului menţionat anterior, Bugetul Ministerului Justiţiei pe 2013 ar urma să fie sumplimentat cu aproape 46 de milioane de lei.

În nota de fundamentare a proiectului se menţionează că: „Pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cuantumul fondurilor necesare pentru achitarea sumelor prevăzute în titlurile executorii care cad sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 precum şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 raportat la trimestrul IV al anului 2013 este de 982 mii lei”. Însă iniţiatorii proiectului spun că aceste sume nu se regăsesc în bugetul aprobat pentru ICCJ pe anul 2013.