Tag-Archive for » contencios administrativ «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că există un exces de putere al organelor administrativ fiscale, conform art. 2 lit. n) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în situația în care cercetarea penală nu a fost finalizată timp de 4 ani, încălcându-se criteriul proporționalității între interesul public al menținerii suspendării în raport de o sesizare penală nesoluționată și interesul privat și legitim al recurentei care privește stabilirea cu certitudine a obligațiilor fiscale.

Decizia nr. 152 din data de 23 ianuarie 2018 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justitție, având ca obiect anulare decizie suspendare.

Actele administrative pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ iar în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Iar, dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii şi de acordare a penalităţilor debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se va datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu citarea părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili, în condiţiile art. 891 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligaţiei. Mai mult …

De-a lungul vremii oamenii au înțeles că „nu contează cine votează, contează cine numără voturile.”(Stalin) Întotdeauna vor exista și persoane nemulțumite de ceea ce s-a petrecut în procesul electoral și vor dori să își facă dreptate apelând la instanța de judecată.

Este și cazul candidaturilor admise sau respinse prin decizii de către birourile electorale. Legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale prevede că aceste contestații se soluționează în 48 de ore de la înregistrare de către judecătoria, respectiv tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripția electorală. Această hotărâre nu se comunică. Mai mult …

V-ați întrebat vreodată cum a apărut conflictul de interese în societatea românească? Octavian Paler a găsit răspunsul: „Politica nu are principii. Are numai interese.”Așa se face că auzim tot mai des cum aleși locali sau persoane cu funcții înalte în stat ajung să dea explicații cu privire la anumite situații în care planează suspiciunea că s-ar afla într-un conflict de interese.

Legiuitorul român a stabilit că ne aflăm în fața unui conflict de interese atunci când o persoană care exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea în mod obiectiv a atribuțiilor ce îi revin conform Constituției și altor acte normative. Mai mult …

Revizuirea este o cale extraordinară de atac prin care se poate obține desființarea unei hotărâri judecătorești definitive și reluarea judecății. O particularitate o reprezintă materia contenciosului administrativ unde pe lângă motivele de revizuire prevăzute de legiuitor în Codul de procedură civilă se adaugă și cel cu privire la pronunțarea hotărârilor rămase definitive și irevocabile prin încălcarea principiului priorității dreptului comunitar.

Cererea de revizuire se introduce în termen de 15 zile de la comunicare și se soluționează de urgență și cu precădere în maxim 60 de zile de la înregistrare. Mai mult …


Legea prevede că încadrarea în grad și tip de handicap a copiilor cu handicap se face de către comisia pentru protecția copilului. În cazul adulților cu dizabilități, încadrarea se face de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Comisia care soluționează cazurile referitoare la copiii care necesită o măsură de protecție specială este cea aflată în raza teritorială de la domiciliul copilului. Hotărârile comisiei pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului. Mai mult …

descarcare-57În materie de contencios administrativ legislaţia prevede că dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. Instanţa de executare şi obligaţia executării sunt prevăzute în art. 24 şi 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Mai mult …

zona libera
De la 1 mai 2016 la nivelul Uniunii Europene se aplică reguli distincte cu privire la regimurile speciale. Regimul special de depozitare semnifică introducerea de mărfuri cu statut neunional într-o zonă liberă, ceea ce înseamnă că mărfurile nu sunt supuse taxelor de import, altor taxe, măsurilor de politică comercială în măsura în care acestea interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al UE sau scoaterea lor din acesta.

Aceste zone libere sunt împrejmuite, iar intrarea și ieșirea din ele sunt supuse supravegherii vamale. Regula este că persoanele, mărfurile și mijloacele de transport care intră într-o zonă liberă sau ies din aceasta pot face obiectul controalelor vamale. În prezent în România sunt șase zone libere: Constanța, Brăila, Galați, Sulina, Giurgiu și Curtici-Arad. Mai mult …

insolventa
Atunci când începi o afacere pe cont propriu nici prin gând nu-ți trece că într-o zi ai putea ajunge să nu mai ai banii necesari să îți achiți datoriile. Multe firme aflate în această situație, cer să intre într-o fază de reorganizare încercând să se salveze urmând un plan aprobat de creditori și confirmat de judecătorul sindic. Dacă activitatea reorganizată este profitabilă și firma își poate achita datoriile, atunci iese din insolvență și își continuă activitatea fără intervenția administratorului judiciar sau a judecătorului sindic.

Dacă în cadrul reorganizării nu respectă planul, atunci firma va trece din faza de reorganizare în cea de faliment și activitatea sa va fi condusă de un lichidator judiciar care va evalua bunurile și le va valorifica pentru a plăti creanțele pe care le are debitorul. Mai mult …

justitie3
Legea oferă posibilitatea fiecărui cetățean interesat să poată obține, în urma unei cereri, informații publice de la o anumită autoritate. Dacă autoritatea sau instituția respectivă refuză să răspundă, cetățeanul poate acționa în justiție respectiva autoritate care va fi obligată prin hotărâre judecătorească să furnizeze informațiile solicitate. Dacă nu se conformează termenului acordat prin hotărârea judecătorească, autoritatea este pasibilă de amendă.

Aceste prevederi din legea contenciosului administrativ au fost adoptate prin legea 138/2014 pentru modificarea și completarea legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe. Mai mult …