Tag-Archive for » constructii «

În frumoasele legende ale anticei Elade, ambrozia era un aliment aparte, rezervat numai puternicilor zei ai Olimpului, cărora le conferea tinerețe veșnică, viață fără de sfârșit. Dar tot ambrozie se numește și o plantă pe care autoritățile o consideră atât de primejdioasă pentru sănătatea umană, încât recent a trebuit să fie „scoasă în afara legii”. Parlamentul a adoptat o lege anume pentru combaterea sa, „onoare” de care nu multe dintre bălăriile de pe maidanele patriei noastre au avut parte.

Mai mult …

Că nu se poate construi oricum și oriunde, este un lucru cunoscut de tot românul. Important de știut este că se poate construi, în anumite condiții, chiar și pe acele terenuri care par să fie destinate numai culturilor agricole.

Ca regulă generală, amplasarea noilor construcții de orice fel se face în intravilanul localităților iar amplasarea oricărui fel de construcții (dintre cele ce se pot realiza numai în baza autorizației de construire) pe terenuri agricole din extravilan sau pe cele plantate cu vii și livezi este interzisă. Mai mult …

Apa trece, pietrele rămân! În situații mai puțin fericite, apa trece și, în trecerea sa vijelioasă, cu debit multiplicat, pune la pământ și podurile care o traversează – fie ele și de piatră ori de beton armat. Nu puține au fost cazurile în care apele înfuriate ale unui râuleț ce are, în mod normal, un debit și un aspect inofensiv, au dărâmat poduri de dimensiuni considerabile, cauza fiind carierele de pietriș amplasate prea aproape.

Dat fiind că un pod nu se construiește cu una cu două și având în vedere talentul (sau, mai bine zis, viteza de melc) cu care se mișcă, uneori, autoritățile, atunci când se impune realizarea unei astfel de construcții, este necesar să conservăm, măcar, infrastructura existentă. Să păstrăm ceea ce avem! Mai mult …

Legea fondului funciar 18/1991 reglementează categoriile de terenuri care se află în proprietatea domeniului public și a celui privat, modul în care se poate schimba categoria de folosință a terenurilor arabile din extravilan, condițiile în care se pot amplasa construcții pe terenurile  arabile din extravilan, modul în care pot fi scoase din circuitul agricol definitiv sau temporar terenurile arabile din extravilan și sancțiunile prevăzute de lege pentru încălcarea prevederilor legii.

Noutățile legislative aduse Legii 18/1991 fac obiectul Legii 186/2017 pentru modificarea și completarea legii fondului funciar care a fost publicată în Monitorul Oficial 598 din 25 iulie 2017. Prevederile sale se aplică de la 28 iulie 2017. Mai mult …

Toată lumea a auzit povești despre construcții la a căror realizare meseriașii „au furat din material”, inginerii constructori au comis erori „fără număr” sau chiar despre situații extreme, în care, după ce s-a investit o căruță de bani într-o clădire, a reieșit, finalmente, că „strașnicul” edificiu este numai bun de demolat, fiind total nesigur pentru eventualii locatari sau utilizatori.

Dacă, în balada „Mănăstirea Argeșului”, meșterul Manole și ceilalți „nouă meșteri mari” se confruntau cu fenomenul straniu al năruirii zidurilor peste noapte, astăzi cele mai multe dintre cauzele care fac o construcție necorespunzătoare, nesigură, instabilă, sunt lesne identificabile, de către experți.

Spre deosebire de legendarul meșter Manole, singurul sacrificiu pe care trebuie să-l facă un „meșter” contemporan (profesionistul din domeniul construcțiilor) ține doar de propria persoană. El trebuie să depună timp și energie pe altarul (auto)instruirii și al desăvârșirii profesionale. Calitatea muncii în domeniul construcțiilor nu vine de la sine, fără efort și instruire. O construcție de calitate trebuie să posede rezistență mecanică, stabilitate, să fie sigură în exploatare. Mai mult …

Ministerul Mediului pregăteşte un act normativ care va obliga constructorii să sorteze fiecare tip de material adunat în containerele de pe şantier. Costurile în creştere apărute în urma acestei legi se adună peste cele generate de amenzile majorate ce trebuie plătite de producătorii de materiale de construcţii pentru reciclarea ambalajelor. Rezultatul va fi preţuri mai mari pentru construcţii.

Hotărârea de Guvern la care lucrează Ministerul Mediului are în centru un plan de gestionare a deşeurilor pe care cei care obţin autorizaţii de construire şi desfiinţări trebuie să îl elaboreze. Actul normativ va stabili responsabilităţi clare pentru primării şi pentru beneficiarii autorizaţiilor. Mai mult …

secincSub pretextul unei cerinţe considerate fundamentale “securitatea la incendiu”, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admnistraţiei Publice împreună cu Ministerul de Interne intenţionează să introducă un normativ de securitate la incendiu a construcţiilor, Indicativ P118/1, care să fie obligatoriu la proiectarea şi realizarea construcţiilor noi şi la lucrările de intervenţie asupra construcţiilor existente, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasa de proprietate sau sursa de proprietate.

Aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toţi factorii cu atribuţii în proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor (proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici, executanţi, responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de şantier, proprietari şi utilizatori ai construcţiilor, autorităţi ale administraţiei publice, organe de control). Mai mult …

casa

Din 24 august au intrat în vigoare noile prevederi privind calitatea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora.

Persoanele fizice şi juridice care nu respectă normele referitoare la calitatea în construcţii pot fi sancţionate mult mai dur. Astfel, cu o sumă cuprinsă între 20.000 de lei și 40.000 de lei vor fi sancționate:
– executarea unei construcții noi, intervenția la o construcție existentă sau desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizare și executare.
– realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale.
– încălcarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării proiectării şi, respectiv, a execuţiei lucrărilor.
– realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale ş.a. Mai mult …

santier
O parte dintre cei care lucrează în domeniul construcțiilor ajung să facă rabat la calitate în favoarea cantității. Și uite așa, se ajunge să dea în funcțiune un imobil care arată impecabil, însă calitatea lucrărilor și a instalațiilor lasă de dorit. Pe principiul afară-i vopsit gradul, înăuntru-i leopardul,  mulți cumpără o casă și constată ulterior că are o grămadă de hibe generate de modul în care a fost construită.

Cine răspunde pentru toate aceste vicii, cât timp este garantată o lucrare de construcții și ce amenzi riscă cei care construiesc case pe bandă rulantă uitând să respecte prevederile legale privind proiectarea, verificarea tehnică a proiectelor, execuția și recepția lucrărilor? Mai mult …

tools and construction materials
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor.
În scopul reglementării stricte a procesului de recepţie a construcţiilor, precum şi pentru sporirea responsabilităţii investitorilor, executanţilor şi altor persoane fizice şi juridice implicate în procesul de recepţie, prin proiectul de act normativ sunt vizate modificări substanţiale privind recepţia construcţiilor.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, recepţia construcţiilor reprezintă procesul care se finalizează cu admiterea sau respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor de către investitor; în acest sens se definesc şi sintagmele “data de începere a recepţiei” şi “data finalizării recepţiei”.

Investitorul/proprietarul poate prelua o parte din construcţie, pe stadii de execuţie distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, în urma încheierii unui proces-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei. Procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei serveşte şi la înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor pe stadii de execuţie în cartea funciară.

De asemenea, se prevede că reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control în comisia de recepţie au drept de veto, pentru un plus de obiectivitate în derularea procesului de recepţie şi în vederea eliminării situaţiilor în care investitorul, prin votul membrilor numiţi în comisie, să ignore propunerile reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control. Mai mult …