Tag-Archive for » consiliu «

În Jurnalul Oficial ala Uniunii Europene, seria L 167/28 din 4 iulie 2018 a fost publicată Recomandarea (UE) 2018/951 a Comisiei din 22 iunie 2018 privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității.

În conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați. Mai mult …

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis să transmită Comisiei Europene o scrisoare în care să ceară clarificări referitoare la solicitările de informaţii cu privire la anumite cazuri de corupţie adresate de organismul european autorităţilor române.

„Prin hotărârea nr. 237 pronunţată azi, (…) Secţia pentru judecători din cadrul Consiliului, convinsă fiind de rolul Comisiei Europene în evaluarea progreselor României în domeniul justiţiei, ţinând cont de ampla dezbatere determinată de apariţia în spaţiul public a documentului datat 10 octombrie 2012, trimis Ministerului Justiţiei de către Comisie, a apreciat ca utilă transmiterea unei scrisori acestui organism european, în vederea lămuririi exacte a sensului solicitărilor cuprinse în paragrafele 18 şi 20, aceste informaţii fiind menite să înlăture orice speculaţii în această privinţă”, se precizează într-un comunicat.

Ministerul Energiei vrea să înfiinţeze Consiliul interministerial de Coordonare pentru Dezvoltarea Pieţei pentru Combustibili Alternativi (CC DPCA), arată un proiect de Hotărâre publicat pe site-ul instituţiei, organismul având drept scop dezvoltarea pieţei privind combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante.

Consiliul ar urma să fie compus din reprezentanţi ai: Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice.

Consiliul trebuie să asigure ”dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi în România, astfel încât toate modurile de transport, metodele şi tehnologiile relevante să poată fi utilizate nediscriminatoriu în conformitate cu eficienţa, aplicabilitatea şi rentabilitatea lor pentru a asigura un sistem de transport cu un grad ridicat de continuitate şi un impact minim asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, atât în aglomerările urbane cât şi de-a lungul infrastructurii interurbane şi reţelelor europene de transport rutier, naval şi aerian”.

CES
În cadrul şedinţei din 28 iunie, Guvernul a aprobat o procedură nouă de repartizare a numărului de locuri în plenul Consiliului Economic şi Social, prin care se deblochează constituirea unui nou plen al CES în cazul în care organizaţiile nu reuşesc să ajungă la un consens.

Potrivit noii proceduri aprobate, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are dreptul la câte un loc în plenul Consiliului Economic şi Social.

De asemenea, noua procedură reglementează încetarea mandatului membrilor plenului CES în funcţiune şi stabilirea unui termen pentru constituirea noului plen, permiţând astfel deblocarea procesului de validare a reprezentanţilor organizaţiilor desemnate în noul plen al CES, aflat în curs.

BNR
Senatorul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor din România, Cristiana Anghel, a depus la Parlament un proiect de lege pentru modificarea Statutului BNR.

Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale au un statut privilegiat. Banca Naţională a României este „stat în stat”. Parlamentul României trebuie să repună statutul BNR pe făgaşul normal, constituţional. (…) Cu toate că BNR, în calitate de autoritate administrativă autonomă se bucură de o personalitate juridică, guvernatorul având calitatea de ordonator principal de credit, autonomia acesteia nu este absolută, având în vedere obligaţia de a prezenta rapoarte în faţa Parlamentului, care, la rândul său, ar trebui în anumite condiţii să poată revoca membrii Consiliului de administraţie„, argumentează Cristiana Anghel în expunerea de motive.

În proiect se arată că, în numele Consiliului de administraţie, guvernatorul Băncii Naţionale a României să prezinte Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al BNR, care cuprinde şi activităţile BNR, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, în şedinţă comună a celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbatere.

De asemenea, proiectul prevede ca numirile membrilor Consiliului de administraţie al BNR să se facă pe o perioadă de cinci ani, fără posiblitatea reînnoirii mandatului.

GuvCorpor1În nicio organizație nu poate exista un management de succes fără un control adecvat al activităților desfășurate. Controlul nu trebuie să fie nici foarte accentuat – atingând un nivel abuziv și dictatorial, dar nici nu trebuie să fie de o lejeritate generatoare de haos.

La nivel organizațional, aplicarea principiilor moderne ale guvernanței corporative oferă marele avantaj al armonizării diferitelor interese și al unui management echilibrat, în care se acordă atenție nu doar mecanismelor de control, ci și celor consultative. Astfel, activitatea decizională va avea de câștigat, viziunea strategică va fi substanțial îmbunătățită și riscurile vor fi corect gestionate! Mai mult …

lcMinisterul Justiției a lansat în dezbatere publică Planul de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2015-2018.

Printre obiectivele principale se numără:

  • Crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciar

a) Înfiinţarea și operaționalizarea consiliului de management strategic (CMS) format din conducerea la vârf a MJ, CSM, MP, ICCJ și  crearea unui grup tehnic de lucru, care să sprijine Consiliul Strategic.
b) Specializarea  în metode și tehnici de management strategic la nivelul sistemului judiciar.
c) Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivel interinstituţional (MJ-CSM-MP-ICCJ) prin noul ECRIS V.
d) Implementarea unui proiect de tip BIG DATA, la nivelul sistemului judiciar, care să contribuie la  procesul decizional în cadrul sistemului judiciar și la informarea periodică a publicului și la dotarea cu tehnică de calcula instituțiilor sistemului judiciar.

  • Definitivarea procesului de punere în aplicare a noilor coduri (civil/penal, de procedură civilă/penală).

Mai mult …

guvern
Guvernul a adoptat Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

Un set de reglementări inclus în actul normativ are scopul de a soluţiona unele situaţii care au generat blocarea activităţii anumitor autorităţi publice locale. Este vorba despre localităţi în care fie au fost dizolvate consiliile locale, fie primarul nu îşi poate exercita atribuţiile (ca urmare a încetării mandatului, a suspendării mandatului sau a dispunerii de măsuri preventive), fie ambele situaţii simultan. În aceste localităţi nu mai este posibilă, conform legislaţiei în vigoare, adoptarea deciziilor la nivelul autorităţii publice locale şi prestarea anumitor servicii publice, cu consecinţe negative asupra bunei administrări a localităţii respective. Mai mult …

schoolvoteDupă cum se ştie, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de către consiliile de administraţie, directori, directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi, cu autorităţile administraţiei publice locale. Mai mult …

elevii-la-putere-reprezentantul-elevilor-intra-in-consiliul-de-administratie-al-scolii-274927-1Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 700/2015

Astfel, actul normativ reglementează alegerea reprezentantului elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar.

Reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către elevii unităţii de învăţământ, iar durata mandatului acestuia este de 1 an școlar.

Pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor, consiliul elevilor desemnează o comisie compusă dintr-un număr impar de persoane, după cum urmează:
– preşedinte – de regulă, preşedintele consiliului elevilor;
– secretar – de regulă, secretarul consiliului elevilor;
– 1-3 membri – vicepreşedinţi sau responsabili ai departamentelor prevăzute în regulamentul propriu al consiliului elevilor.

Elevii care vor să candideze trebuie să aibă, la data alegerilor, vârsta de 18 ani împliniţi.

Nu pot fi aleşi ca reprezentanţi ai elevilor elevii care se află în unul dintre următoarele cazuri de incompatibilitate:
– au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnaţi ca membri în acelaşi consiliu de administraţie;
– au primit sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani.

Pentru anul şcolar 2015-2016, alegerea reprezentanţilor elevilor în consiliul de administraţie, se face potrivit unui calendar stabilit de consiliul elevilor, după consultarea şi cu acordul conducerii unităţii de învăţământ, astfel încât desemnarea reprezentantului elevilor să fie finisată până la data de 15 octombrie 2015.