Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Modificări ale Codului admnistrativ!

OUG nr. 191/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În scopul realizării evidenţei personalului plătit din fonduri publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are acces la informaţiile relevante din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor administrat de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu limitarea strictă la categoriile de date necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii proprii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Codul administrativ a fost recent modificat!

OUG nr. 190/2022 prevede completarea anexei nr. 51 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prin ordonanța de urgență aprobată, se completează cadrul normativ astfel încât să permită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici accesul la dosarele profesionale ale funcționarilor publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice, prin intermediul Sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public, în conformitate cu prevederile art.411 din OUG nr. 57/2019.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Codul administrativ, modificări!

Legea nr. 375/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Două sau mai multe unităţi administrativ – teritoriale învecinate au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în consorţii administrative, în scopul îmbunătăţirii eficienţei serviciilor publice, creşterii eficacităţii implementării investiţiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităţilor locale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Funcţionari publici Ştiri

Funcționarii publici pot lucra 5 zile pe lună de acasă!

Legea nr. 283/2022 a modificat recent Codul administrativ, ca noutate, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se pot exercita şi în regim de telemuncă.

Atenţie! Activitatea desfăşurată în regim de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se realizează ca urmare a aprobării de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a solicitării funcţionarului public.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Au fost aduse modificări Statutului special al funcţiei publice de inspector social

Au fost aduse modificări Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social prin Legea nr. 271/2022.

Gradele profesionale pe care este structurată funcţia publică specifică de inspector social şi condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice specifice de inspector social sunt cele prevăzute de Codul administrativ.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Măsuri temporare suplimentare cu privire la efectuarea transferului la cerere pentru funcţionarii publici

OUG nr. 116/2022 prevede reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art. 3641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Codul administrativ a fost modificat

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în sensul reglementării imobilelor proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care nu au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Codului administrativ

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Activitatea de audit a instituţiilor prefectului se preia de către Direcţia audit public intern din cadrul MAI

Hotărârea nr. 473/2022 prevede modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Codul administrativ: modificări!

OUG nr. 1/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.