Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Perimarea cererii de chemare în judecată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind o problemă de drept.

Problema supusă atenţiei are în vedere dacă perimarea unei cereri de chemare în judecată sau a unei căi de atac în condiţiile art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în cazul suspendării facultative dispuse de către instanţă în baza dispoziţiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, în ipoteza în care partea interesată nu solicită repunerea cauzei pe rol în termen de sase luni de la soluţionarea cauzei de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, suntem în prezenţa unui caz de repunere a cauzei pe rol din oficiu sau nu?

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Nulitatea recursului

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, în baza art. 487 alin. 1 C. proc. civ., că este nul recursul a cărui motivare se referă doar la faptul că o exceptie de neconstituţionalitate se încadrează în conformitate cu Legea nr. 47/1992, fără a exista vreun memoriu separat care să cuprindă motivele de nelegalitate şi dezvoltarea lor, aşa cum impun dispoziţiile art. 487 alin. (1) C. proc. civ.. Instanţa supremă nu poate avea în vedere criticile din notele scrise depuse la mult timp după termenul legal de motivare a recursului.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Desfiinţarea înscrisurilor false

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că singura cerinţă legală pentru admiterea unei cereri de desfiinţare a unui înscris, conform art. 549 indice 1 C. proc. pen., este cea a dovediriii existenţei falsului şi nu a identificării autorului infracţiunii de fals. Astfel, desfiinţarea unui înscris nu are legătură directă cu autorul falsului, ci cu capacitatea înscrisului de a produce efecte juridice dacă ar fi lăsat în circuitul civil.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

ICCJ. Natura sumelor datorate lunar de terţul poprit

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 26 noiembrie 2018, că admite sesizarea formulată de Tribunalul Mureş – Secţia civilă, în dosarul nr. 8187/320/2016*, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

”În interpretarea dispoziţiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007, art. 12 pct. B) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007, sumele datorate lunar de terţul poprit, membru al asociaţiei de proprietari, debitoarei asociaţia de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreţinere, au afectaţiunea specială corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli, astfel cum sunt determinate de legislaţia în materie.

Categories
Drept civil Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost înregistrat un nou proiect de lege privind parteneriatul civil

Un deputat si un senator au inregistrat, la Senat, un proiect de lege privind parteneriatul civil.

Acest act normativ reglementeaza uniunea intre persoanele de acelasi sex, dar nu face o referire explicita in ceea ce priveste interzicerea sau permisiunea ca persoanele de acelasi sex sa adopte copii.

Acest proiect legislativ prevede ca ”Parteneriatul civil reprezinta uniunea liber consimtita intre doua persoane, incheiat in conditiile legii.”

Categories
Ştiri

ICCJ. Motivarea hotărârii atacate este copy-paste dintr-o altă hotărâre, efecte!

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în cazul anulării de către instanţa de apel a hotărârii instanţei de fond, că dacă nu sunt date indicaţii exprese instanţei de fond, instanţa de fond va trebui să reanalizeze cauza sub toate aspectele şi să motiveze soluţia cu respectarea dispoziţiilor art. 425 alin. 1 lit. b) C. proc. civ.. În speţă, raportat la susţinerea recurentului că motivarea instanţei de apel este preluată copy-paste dintr-o altă hotărâre pronunţată într-un recurs formulat în temeiul Legii contenciosului administrativ, Înalta Curte o respinge întrucât: „Este adevărat că instanţa de apel a făcut trimitere la dispoziţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, însă trimiterea vizează art. 20 din această lege care reglementează norme procedurale privind calea de atac a recursului în contencios administrativ însă această trimitere este făcută din eroare atâta timp cât raportul dedus judecăţii nu este unul de contencios administrativ, prin urmare instanţa de fond nu va avea în vedere aplicarea acestei legi, ci analizarea cererii de chemare în judecată se va face după temeiul legal indicat de reclamant respectiv dispoziţiile art. 998-999 C. civ. vechi/art. 1384-1386 C. civ. nou privind răspunderea civilă delictuală.

Categories
Articole Drept civil Sancţiuni

Sancţiunile aplicabile neexecutarii obligaţiilor din titlul executoriu, subiect de sesizare CCR

În materie de executare silită se prevede  că dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

Art. 906 C. procedură civilă, menţionat mai sus, a fost criticat pe motiv de neconstituţionalitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se va întruni comisia specială pentru a dezbate proiectul de modificare a Codului de procedură civilă

Comisia parlamentară specială privind legile Justiţiei se va întruni pentru a dezbate proiectul de modificare a Codului de procedură civilă.

Săptămâna trecută, preşedintele comisiei a declarat că sunt aproximativ 100 de articole ale Codului de procedură civilă (Cpc) pentru care există propuneri de modificare ce au avut drept sursă decizii ale Curţii Constituţionale şi situaţii întâlnite în practica judiciară.

Categories
Acţiunea civilă Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

ICCJ. Cine suportă cheltuielile de judecată?

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în baza art. 274 alin. 2 C. proc. civ., suportarea cheltuielilor de judecată revine părții care a pierdut procesul. În speţă, sunt suportate de partea care este în culpă procesuală şi sumele plătite pentru onorariile experților pentru expertizele nevalorificate, întrucât acestea sunt datorate indiferent dacă proba în cauză a condus prin ea însăși la soluționarea pe fond a pricinii.