Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii înscrişi în învăţământul profesional pot beneficia de masă gratuită

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost recent modificată de Legea nr. 127/2022.

Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani, precum şi elevii din învăţământul dual pot beneficia de masă gratuită în cantinele şcolare sau prin servicii de catering şi cazare gratuită în internatele şcolare.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Costul aferent cazării cetăţenilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina este de 50 lei/persoană

Valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina a fost recent modificată de Hotărârea nr. 532/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protecţie socială Ştiri

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini beneficiază de decontarea cheltuielilor

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană şi 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare.

Categories
Articole Protecţie socială

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni ucraineni beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana

A fost stabilit mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana.

Hotărârea nr. 336/2022 prevede că pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale pe raza cărora se află locuinţa în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:
a) o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;
b) copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele.

Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale care au primit cereri conform art. 2 întocmesc situaţii centralizatoare care cuprind numele şi prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi, numărul de zile de găzduire, precum şi suma solicitată de fiecare persoană fizică

Categories
Economie Ştiri Turism

Modificări privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice

Ordinul nr 510/2022 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

Noutăţi privind azilul în România!

Au fost aduse modificări Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.

Conform Hotărârii nr. 91/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 63/2022, în funcţie de opţiunea beneficiarului de protecţie internaţională, permisul de şedere se ridică de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la reşedinţa titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediere.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Serviciile sociale fără cazare trebuie să respecte standarde minime de calitate

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale fără cazare, organizate ca centre respiro pentru familiile copiilor cu dizabilităţi au fost aprobate de Ordinul nr. 811/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1061/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Norme privind dotarea unor camere din penitenciare

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a lansat în dezbatere publică proiectul Deciziei pentru aprobarea Normelor privind dotarea camerelor de infirmerie, a camerelor de separare ori a camerelor de tranzit, precum şi amenajarea şi dotarea camerelor de protecţie destinate cazării individuale a persoanelor private de libertate vulnerabile.

Categories
Internaţional Social Ştiri

Standardele necesar a fi respectate pentru cazarea solicitanţilor de azil

Au fost modificate Standardele necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil.

Categories
Articole Turism

Persoanele care închiriază camere în scop turistic trebuie să completeze “Fişa capacităţii de cazare”

În Monitorul Oficial nr. 270/2021 a fost publicat Ordinul nr. 398/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului “Fişa capacităţii de cazare”.