Tag-Archive for » bunuri «

Jocurile de noroc crează dependenţă pentru cei care le practică. Dependenţă care aduce fonduri bugetului statului prin impozitele pe care le încasează de la operatorii economici. Aceştia din urmă trebuie să respecte o serie de reguli prevăzute în legislaţia românescă, care poate fi consultată pe portalele juridice, pentru a obţine licenţa şi autorizaţia de funcţionare. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în temeiul dispoziţiilor art. 250 alin. (51) C. proc. pen., în cazul în care, până la soluţionarea contestaţiei împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii, a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, competenţa de soluţionare a contestaţiei îi revine judecătorului de cameră preliminară învestit în faza procesuală a camerei preliminare.

Instanţa supremă a hotărât că măsurile asigurătorii pot fi dispuse asupra bunurilor aflate în proprietatea unei societăţi controlate de inculpat, dacă din actele dosarului rezultă că bunurile sunt, în realitate, ale inculpatului. Mai mult …

Președintele României, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulez următoarea Mai mult …

TVA pentru comerțul intracomunitar cu bunuri se va plăti efectiv începând cu 1 iulie 2022. Pe lângă combaterea fraudei de TVA și simplificarea obligațiilor administrare, schimbarea regimului de TVA va aduce pe picior de egalitate achizițiile locale cu cele intra-unionale. În acest moment, din perspectiva numerarului, este mai avantajos să achiziționezi marfă din UE decât din România. Acest dezavantaj concurențial este o problemă esențială a sistemului comunitar de TVA încă din 1993 de când s-au eliminat barierele vamale în UE (și din 2007 pentru România), fiind în același timp o invitație la fraudă. Mai mult …

18

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul pentru Ordinul privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul vizează crearea unui nou cadru general de pregătire şi desfăşurare a pazei obiectivelor, valorilor şi transporturilor speciale aparţinând MAI, stabilind în principal:

  • modalităţile de pază (cu efective de jandarmi, respectiv cu societăţi specializate, poliţie locală ori pază proprie) şi procedeele de pază, în funcţie de nivelul de risc, importanţa, particularităţile şi caracteristicile bunurilor;
  • activităţile ce se desfăşoară pentru instituirea/ridicarea pazei obiectivelor, valorilor şi transporturilor speciale aparţinând MAI;
  • reglementări privind consemnul posturilor;
  • activităţile ce se desfăşoară pentru asigurarea pazei, precum şi documentele operative ce se întocmesc în acest sens;
  • modalităţile de cooperare şi intervenţie, cu structurile cu atribuţii specifice în domeniul menţinerii şi restabilirii ordinii publice;
  • modalitatea de efectuare a analizelor proprii sau, după caz, împreună cu beneficiarii de pază, precum şi de raportare a evenimentelor deosebite în domeniul pazei.

tva_05255600

În Monitorul Oficial al României nr. 572 din 28 iulie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea anumitor bunuri.

Astfel, potrivit actului normativ, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:
a) îngrăşăminte;
b) pesticide;
c) seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării.

Prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin.

Prevederile Ordinului nr. 1155/868/2016 se aplică începând cu data de 1 august 2016.

guvern
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi județelor.

Prin proiect se intenţionează consolidarea procesului de adoptare a hotărârilor Guvernului care au ca obiect atât atestarea cât și modificarea sau completarea domeniul public al unităților administrativ-teritoriale prin:

  • introducerea Ministerului Finanțelor Publice în etapa de avizare, pentru garantarea situației juridice a unor bunuri imobile noi introduse în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în sensul că acestea nu fac parte din domeniul public/privat al statului, și implicit evitarea cazurilor de duble înregistrări a unor bunuri imobile aflate atât în domeniul public al statului, cât și în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale;
  • crearea unui temei legal, expres, pentru elaborarea de instrucțiuni, aprobate prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice în vederea asigurării unei aplicări unitare și eficiente a prevederilor legale referitoare la întocmirea și promovarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru atestarea, modificarea sau completarea domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și a documentației suport de către autoritățile administrației publice locale.

lcMinisterul Finanțelor Publice (MFP) a supus spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Potrivit notei de fundamentare, la Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată, la pct. 8 alin. (7), exemplele 3 și 4 au fost completate astfel încât să rezulte că punerea gratuită la dispoziția altor persoane a unor bunuri este legată de activitatea economică a persoanei impozabile și în situația în care persoana la dispoziția cărei sunt puse bunurile respective are calitatea de furnizor de bunuri. La pct. 24 alin. (7) s-au adus clarificari cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxa in cazul unor servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, în situația în care nici contractul nu prevede un termen de plată și nici pe factura emisă pentru astfel de servicii nu este înscris un termen limită pentru efectuarea plății.

La  Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale, se clarifică faptul că autoritatea fiscală teritorială execută garanția în situația în care operatorii economici înregistrează întârzieri de la plata accizelor care depășesc termenul legal stabilit la art. 433 din Codul fiscal și care înregistrează întârzieri de la plata altor obligații fiscale restante de natura celor administrate de ANAF cu mai mult de 30 de zile peste termenul legal de plată.

Elaborarea unor norme metodologice clare, precise şi accesibile, precum și exemplificarea unor situații determinate de diversitatea activității contribuabililor, pentru aplicarea Codului fiscal, generează un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, în sensul facilitării abordării legislaţiei fiscale de către contribuabili și implicit, îmbunătățirea conformării voluntare a acestora.

lc
Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost publicat proiectul de ordin potrivit căruia donaţiile, darurile manuale, comodatele şi sponsorizărilor din cadrul ministerului pot fi acceptate sau respinse doar în scris, de către ordonatorul de credite al unităţii beneficiare sau de ordonatorul de credite competent,
potrivit reglementărilor aplicabile în MAI, să realizeze achiziţia bunurilor care fac obiectul ofertei.

Unitatea beneficiară va fi obligată să întocmească un raport privind oferta care trebuie să conţină în mod obligatoriu avizul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă al MAI. Pe lângă aceasta unitatea beneficiară nu poate accepta donaţii sau sponsorizări în situaţia în care acceptarea ofertei ar afecta independenţa şi imparţialitatea în îndeplinirea la timp a îndatoririlor de serviciu sau ar conduce la crearea unor avantaje personale. Deasmenea nu sunt acceptate donaţiile indirecte şi nici fondurile băneşti sau bunurile oferite cu titlu de împrumut de consumaţie.

Proiectul de ordin se va afla în dezbatere publică timp de 30 de zile.

buget

Fără amendamente și în unanimitate, parlamentarii din Comisiile reunite de buget-finanțe au aprobat bugetul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională pe anul 2016.

Astfel, potrivit proiectului de buget, pentru anul 2016, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională va avea un buget de 425,541 milioane de lei, în creștere cu 128,96% față de acest an.

În 2016 cheltuielile curente vor crește cu circa 140%, până la valoarea de 309,582 milioane de lei, din care, 13,82 milioane de lei vor merge către cheltuieli de personal (+73,86% față de 2015), iar 3,15 milioane de lei către bunuri și servicii, valoare similară cu cea din 2015.

La capitolul cheltuieli de capital, acestea vor constitui, în 2016, 115,959 milioane de lei, mai mult cu 103,44% comparativ cu execuția preliminată din 2015.