Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană şi-a anunţat sprijinul pentru cinci programe-pilot

Comisia Europeană şi-a anunţat sprijinul pentru cinci programe-pilot naţionale şi regionale care propun modalităţi inovatoare de implicare a cetăţenilor în deciziile privind investiţiile din cadrul politicii de coeziune.

Autorităţile de management din Spania, Polonia, Italia şi ale celor două programe Interreg (Belgia-Țările de Jos şi Bulgaria-România) vor beneficia de sprijin specific din partea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri privind desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă

În Monitorul Oficial nr. 305/2020 a fost publicat Regulamentul nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Suspendarea activității auditorilor financiari și firmelor de audit. În ce condiții se efectuează?

Cândva, un anume John Calvin Coolidge jr. (1872-1933), nimeni altul decât cel de-al treizecilea președinte al SUA, a spus un lucru memorabil. Și anume că „orice fel de creștere este dependentă de activitate”, precum și că „nu poate exista dezvoltare, corporală sau intelectuală, în lipsa efortului, efortul însemnând muncă”.

Dezvoltarea este binevenită întotdeauna, însă munca, activitatea, nu se poate desfășura, mereu, „la foc continuu”. Sunt situații, atât în viața profesională a unei persoane fizice, cât și în existența unor societăți, când este necesar ca activitatea să fie întreruptă pentru o vreme – adeseori spre a fi reluată ulterior în condiții mai bune, cu mai multă energie.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Răspunderea civilă a funcţionarilor publici, în atenţia CCR!

Funcţionarul public răspunde disciplinar pentru faptele desfăşurate în timp exercitării activităţiii. Odată cu răspunderea disciplinară se instituie şi răspunderea civilă, atât pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează cât şi pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit.

Art. 85 din Legea nr. 188/1999 prevede că repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în cazul în care există o hotărâre judecătoarescă, pe baza acesteia.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Legea privind calitatea aerului înconjurător a fost modificată

downloadHotărârea nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 şi 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898/2016.

Hotărârea aduce modificări de natură tehnică în anexele nr. 4, 5, 6 și 7 ale Legii nr. 104/2011.

Astfel, potrivit actului normativ, pentru a asigura exactitatea măsurărilor şi conformarea cu obiectivele de calitate a datelor, autorităţile şi organismele competente, au următoarele obligaţii:

a) să asigure trasabilitatea măsurărilor efectuate în scopul evaluării calităţii aerului înconjurător în temeiul art. 25-27 şi 31 din lege în conformitate cu cerinţele prevăzute în standardul armonizat pentru laboratoarele de încercări şi etalonări;
b) să stabilească un sistem consolidat de asigurare şi control al calităţii care prevede o întreţinere periodică pentru asigurarea acurateţei permanente a dispozitivelor de măsurare din cadrul reţelelor şi staţii individuale gestionate. Sistemul de calitate se revizuieşte ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată la 5 ani de către laboratorul naţional de referinţă competent;
c) să implementeze un sistem de asigurare şi control al calităţii pentru procesul de colectare şi raportare a datelor. Instituţiile desemnate pentru această sarcină participă activ la programele conexe de asigurare a calităţii de la nivelul Uniunii.
Autorităţile competente responsabile cu evaluarea calităţii aerului susţin cu o documentaţie completă, în cazul tuturor zonelor şi aglomerărilor, procedurile de alegere a amplasamentelor şi înregistrează informaţii justificative cu privire la conceperea reţelei şi la alegerea amplasării pentru toate amplasamentele de monitorizare. Documentaţia completă include fotografii ale împrejurimilor amplasamentelor de monitorizare, orientate pe punctele cardinale şi hărţi detaliate. În cazul în care într-o zonă sau aglomerare sunt utilizate metode suplimentare, documentaţia include detalii referitoare la aceste metode şi informaţii legate de modul în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 29 alin. (3) din lege. Documentaţia este actualizată în funcţie de necesităţi şi revizuită cel puţin o dată la 5 ani, pentru a se asigura faptul că criteriile de selecţie, conceperea reţelei şi amplasamentele de monitorizare rămân valabile şi optime în timp. Documentaţia este transmisă Comisiei în termen de 3 luni de la momentul la care a fost solicitată.
Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Interceptarea Comunicaţiilor, sub control parlamentar

interceptari1
Copreşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu, a depus la Senat un proiect de lege pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei Autorităţi Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a administraţiei publice, supusă controlului Parlamentului.

Autoritatea are drept obiectiv supravegherea, interceptarea, înregistrarea, ascultarea, verificarea primară, stocarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor ce au interes pentru securitatea naţională, prevenirea şi combaterea terorismului şi a criminalităţii organizate şi corupţiei, cât şi prevenirea, descoperirea şi contracararea interceptărilor ilegale a comunicaţiilor, în colaborare cu celelalte autorităţi informative şi de protecţie“, se menţionează în proiect.

Autoritatea va prelua cu titlu gratuit, pe bază de protocol de predare – primire, toate echipamentele şi dispozitivele de interceptare, bazele de date şi evidenţele, dar şi celelalte documente deţinute şi gestionate de toate entităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

În proiect se mai arată că Autoritatea are rolul de a stabili echilibrul între necesitatea de a lupta împotriva terorismului, a criminalităţii organizate şi a corupţiei şi nevoia de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a vieţii private a cetăţenilor.

Categories
Administraţie publică centrală Legislaţie utilă Ştiri

Partidele şi federaţiile sportive se vor supune rigorilor accesului liber la informaţii de interes public

kiwi1Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Legii 544/2001 care extinde categoria instituţiilor ce vor fi obligate să ofere acces liber la informaţii de interes public.

Astfel, în urma noilor modificări, partidele, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care primesc finanţare de la buget, se vor supune prevederilor privind liberul acces la informaţii de interes public.

Prin urmare, lit. a) din art. 2 a fost modificată după cum urmează:
– prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Dîncu despre noul Cod Administrativ

vasile dincu
În cadrul unei conferinţe de presă, vicepremierul Vasile Dîncu a declarat că ambiguitatea privind legislaţia administraţiei convine centralismului de la Bucureşti şi limitează puterea locală, situaţia urmând să fie rezolvată prin adoptarea, la sfârşitul lunii septembrie, a noului Cod Administrativ.

În opinia lui Dîncu, autoritatea puterilor locale este un concept străin al administraţiei centrale şi este respins în mod subiectiv, iar ceea ce a încercat el în ultimele 6 luni, este să fie “un ministru al provinciei, al autorităţilor locale”.

Vasile Dîncu a subliniat că viitorul Cod Administativ va trebui să dezvolte un cadru juridic unitar, aplicabil tuturor categoriilor de autorităţi publice.

Dîncu a mai anunţat că, la finalul lunii iunie, va organiza la Bucureşti un forum al administraţiei cu toţi noii aleşi locali, unde va fi o secţiune de dezbateri pe Codul Administrativ “pentru a descoperi cele mai importante blocaje din administraţie şi a le elimina”.

Categories
Articole Economie Financiar bancar

Guvernanţa corporativă la entităţile supravegheate de către ASF. Un nou cadru normativ!

GuvCorpor1În nicio organizație nu poate exista un management de succes fără un control adecvat al activităților desfășurate. Controlul nu trebuie să fie nici foarte accentuat – atingând un nivel abuziv și dictatorial, dar nici nu trebuie să fie de o lejeritate generatoare de haos.

La nivel organizațional, aplicarea principiilor moderne ale guvernanței corporative oferă marele avantaj al armonizării diferitelor interese și al unui management echilibrat, în care se acordă atenție nu doar mecanismelor de control, ci și celor consultative. Astfel, activitatea decizională va avea de câștigat, viziunea strategică va fi substanțial îmbunătățită și riscurile vor fi corect gestionate!

Categories
Administraţie publică locală Ştiri

Măsuri pentru deblocarea activităţii unor autorităţi publice locale

guvern
Guvernul a adoptat Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

Un set de reglementări inclus în actul normativ are scopul de a soluţiona unele situaţii care au generat blocarea activităţii anumitor autorităţi publice locale. Este vorba despre localităţi în care fie au fost dizolvate consiliile locale, fie primarul nu îşi poate exercita atribuţiile (ca urmare a încetării mandatului, a suspendării mandatului sau a dispunerii de măsuri preventive), fie ambele situaţii simultan. În aceste localităţi nu mai este posibilă, conform legislaţiei în vigoare, adoptarea deciziilor la nivelul autorităţii publice locale şi prestarea anumitor servicii publice, cu consecinţe negative asupra bunei administrări a localităţii respective.