Tag-Archive for » apel «

În fiecare an electoral auzim de la candidați promisiuni care mai de care, sperăm că măcar o parte dintre ele se vor materializa și, pentru că speranța moare ultima, mergem la vot. După ce sunt aleși prin vot democratic, primarii trebuie să fie întâi proaspăt unși în funcție și abia apoi se apucă de treabă, pentru că ar trebui să pună în practică tot ceea ce au promis electoratului.

Tocmai procedura de validare a primarului a făcut obiectul sesizării ÎCCJ care a fost chemată să precizeze tipul hotărârii, modul de executare și căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în cauze ce au ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor. Mai mult …

Aşa cum am atras atenţia în numeroase articole cazurile în care hotărârile instanţelor definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare sunt strict şi limitativ prevăzute de lege.

De asemenea, potrivit art. 503 alin. 3 din C. de procedură civilă, pot fi atacate cu contestaţie în anulare şi hotărârile instanţei de apel care nu pot fi atacate cu recurs.

S-a considerat, potrivit ştirilor juridice, că aceste din urmă dispoziţii sunt contrare dispoziţiilor constituţionale. Mai mult …

Pentru a aduce o mică reparație pentru suferințele îndurate de unii români în perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945, legiuitorul a decis să le acorde anumite indemnizații. Astfel, cei deportați în ghetouri sau lagăre de concentrare sau cei privați de libertate în aceste locuri primesc 250 lei pentru fiecare an de deportare sau detenție. Cei care au fost refugiați, au făcut parte din detașamente de muncă forțată sau au fost evacuați din locuința deținută primesc 200 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forțată sau de evacuare. Cei care au supraviețuit trenului morții primesc lunar 200 lei.

Cererea pentru această indemnizație se depune la casa de pensii care se pronunță printr-o hotărâre motivată,  în 30 de zile de la depunerea cererii. Împotriva hotărârii, cel interesat poate face contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în 30 de zile de la data comunicării hotărârii. Hotărârea tribunalului este definitivă, iar contestațiile sunt scutite de taxa de timbru. Acest text de lege a fost modificat prin legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă din 2010. Mai mult …

Legislaţia civilă prevede că persoanele interesate pot apela la calea de atac ordinară a apelului. Trebuie să menţionăm că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei.

Art. 478 C. procedură civilă prevede că părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare. Instanţa de apel poate încuviinţa şi administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri.

Iar în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi. Mai mult …


Atunci când a fost modificat Codul de procedură civilă prin OUG 1/2016 s-a stabilit că ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a titlurilor executorii și/sau încuviințarea executării de către executorul judecătoresc, acestea vor fi puse în executare după încuviințarea executării de către instanța de judecată fără  să mai fie necesară învestirea cu formulă executorie.

După apariția acestei reglementări, în practică a apărut problema dacă învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin se face în cadrul procedurii de încuviințare a executării silite sau are loc ca o etapă prealabilă distinctă. Mai mult …


Potrivit actualului Cod de procedură civilă, recursul a devenit o cale extraordinară de atac cu ajutorul căreia părțile pot solicita instanței de control judiciar controlul legalității hotărârii atacate. Instanța nu va verifica cauza sub toate aspectele, ci doar dacă au fost încălcate cazurile de nelegalitate din Codul de procedură civilă. Cu titlu de noutăți legislative, în actuala reglementare în recurs se poate cere doar casarea hotărârii, nu și modificarea așa cum era în vechea reglementare.

În plus, recursul poate fi exercitat împotriva unor încheieri pronunțate de instanță. O astfel de situație a generat o practică neunitară și a necesitat sesizarea ÎCCJ pentru a o clarifica. ÎCCJ a fost chemată să precizeze dacă este admisibil recursul împotriva încheierilor prin care a fost întrerupt cursul judecății, încheieri pronunțate de instanțele de apel, în cazul în care apelul este ultima cale de atac. Mai mult …

images-28Cererea de apel formulată de persoana amendată conform art. 409 C.p.p. împotriva încheierii de aplicare a amenzii judiciare, respectiv a încheierii de respingere a cererii de anulare a amenzii judiciare, este inadmisibilă. Asta a decis Curtea de Apel într-o decizie pronunţată.

Care au fost motivele care au stat la baza acestei soluţii?

Prin încheierea Judecătoriei din 10.11.2015 s-a dispus, între altele, în temeiul dispoziţiilor art. 283 alin.3 C. pr. pen. aplicarea unei amenzi în cuantum de 2000 lei pentru lipsa nejustificată a avocatului ales al inculpatului, respectiv avocatul G.M.G. Mai mult …

images-23Legislaţia prevede că împotriva încheierii registratorului – şef prin care s-a solicitat înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic din cartea funciară, cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere. Această plângere este de competenţa judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul. Mai mult …

descarcare-3Conform prevederilor legislative hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei.

Aceste dispoziţii îşi găsesc reglementarea în art. 457 C. de procedură civilă, care poate fi consultat pe portalele juridice. Ne întrebăm care sunt urmările dacă în dispozitiv se prevede o cale de atac însă potrivit dispoziţiilor legale este prevăzută o altă cale de atac? Mai mult …

descărcare (47)Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac iar obiectele şi motivele acesteia sunt strict reglementate în legislaţie. Art. 503 C. de procedură civilă prevede că hotărârile instanţelor de recurs pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când: hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia; dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen sau dacă instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză. Aceste dispoziţii, cu excepţia motiivului când instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen, se aplică şi hotărârilor instanţelor de apel. Mai multe critici au fost aduse acestor din urmă prevederi constituind şi motivul invocării unei excepţii de neconsttuţionalitate. Mai mult …