Tag-Archive for » achiziţii publice «

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care reglementează modul de realizare a controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Conform Executivului, scopul actului normativ este de a reglementa, la nivel superior legislativ, aria de cuprindere, autoritatea juridică a controlului ex-ante, obligaţiile autorităţilor contractante în relaţie cu controlul ex-ante, precum şi modul de derulare a acestui control. Mai mult …

Achizițiile publice a căror valoare este mai mică de 13.000 de lei nu vor mai fi obligatorii a fi realizate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), a anunțat ministrul delegat pentru fonduri europene.

El a declarat că Guvernul pregătește modificarea legii privind achizițiile publice astfel încât cheltuielile de întreținere curentă a instituțiilor publice să poată fi realizate fără licitație prin SEAP.

„La nivelul Guvernului se intenționează modificarea legislației achizițiilor publice cu respectarea prevederilor din regulament și din directivă. Până la sfârșitul anului aceste modificări intenționăm să le realizăm, actele normative sunt deja pe circuit. Am obligat toți primarii ca atunci când vor să schimbe un bec, să repare un calorifer într-o școală, investiții minime, să meargă în SEAP. Procedura este dificilă și de multe ori intervenția este necesară imediat și aici va exista un prag până la care nu îi vom mai obliga să facă acest lucru, nu îi vom mai chinui cu această procedură”, a afirmat ministrul. Mai mult …

Pentru a consolida piața unică și în contextul eforturilor sale de a stimula investițiile în UE, Comisia a prezintat o inițiativă pentru efectuarea mai eficientă și în mod sustenabil a achizițiilor, utilizând în același timp tehnologiile digitale în mod optim pentru a simplifica și a accelera procedurile.

Inițiativa de are patru componente principale:

Definirea domeniilor prioritare de îmbunătățire – statele membre sunt încurajate să pună la punct o abordare strategică pentru politicile în materie de achiziții publice, concentrându-se pe șase priorități: recurgerea mai sistematică la criteriile inovatoare, ecologice și sociale pentru atribuirea contractelor de achiziții publice; profesionalizarea achizitorilor publici; îmbunătățirea accesului IMM-urilor la piețele de achiziții publice din UE și al întreprinderilor din UE la piețele de achiziții publice din țări terțe; creșterea transparenței, integrității și calității datelor privind achizițiile publice; digitalizarea procedurilor de achiziții publice; și o cooperare mai strânsă între autoritățile publice din întreaga UE. Mai mult …

Proiectul legii achizițiilor publice va putea fi lansat în dezbatere în maximum trei săptămâni, urmând ca în Parlament să fie adoptat pe o procedură rapidă, întrucât este nevoie de această lege pentru dezvoltarea României.

Premierul a precizat că sunt vizate prioritar trei mari domenii, respectiv Apărarea, Energia și Transporturile.

Acesta a declarat: “Se lucrează, termenul amintit este unul realist, astfel încât să putem trimite punctul de vedere al Guvernului astfel încât tot ceea ce se propune acolo să ajute la deblocare, dar și respectând anumite reguli ale Comisiei Europene. Au existat discuții cu Comisia Europeană”.

plata online

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș, a declarat că noul sistem de achiziții publice, care va înlocui actualul SEAP, ar putea fi gata până pe 30 decembrie 2016.

Pe 30 decembrie ar trebui să vedem și noi forma noului sistem de achiziții publice care, în primul rând, ar trebui să fie unul mult mai prietenos, mai facil de utilizat și să includă noutățile legislative. (…) Deocamdată folosim sistemul vechi adaptat pe ici pe colo la noul cadru legislativ“, a spus Bogdan Pușcaș.

De asemenea, preşedintele ANAP a mai precizat că vechiul sistem SEAP nu mai răspunde în totalitate nevoilor anului 2016 şi că “sunt foarte multe prevederi din noul pachet legislativ care nu se regăsesc în funcționalități ale sistemului”.

justitie1Achiziţiile publice au dat numeroase bătăi de cap autorităţilor locale. Una dintre probleme a constituit-o dacă, în sensul art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  se poate considera că o unitate administrativ – teritorială care contractează lucrări de construcţii pentru obiective finanţate din bugetul de stat şi cu aplicarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, obiective utilizate ulterior pentru realizarea de operaţiuni impozabile, acţionează de manieră independentă, având calitatea de persoană impozabilă cu drept de deducere a T.V.A. aferentă lucrărilor în cauză.

Facem referire la vechile prevederi fiscale, însă recent a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 27/2016 de dezlegare a unei chestiuni de drept cu privire la problema enunţată, publicată în Monitorul Oficial nr. 949/2016. Mai mult …

guvern
Guvernul a adoptat Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi a punctului 3 al literei A din anexa nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.

Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi atribuţiile stabilite şi asumate în faţa Comisiei Europene, Guvernul suplimentează organigrama A.N.A.P. cu 20 de posturi, de la 415, exclusiv demnitarul, la 435 de posturi, exclusiv demnitarul.

Decizia a fost luată având în vedere volumul şi complexitatea activităţilor de implementare a Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, dar şi cele 5 direcţii de acţiune ale Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.

În ceea ce priveşte organizarea A.N.A.P., actul normativ prevede fuzionarea structurii responsabile cu reglementarea în domeniul achiziţiilor publice şi înfiinţarea Direcţiei Generale Politici Publice, Reglementare şi Armonizare Legislativă, în cadrul căreia se organizează Direcţia Politici Publice şi Direcţia reglementare şi Armonizare Legislativă.

De asemenea, Executivul a decis înfiinţarea unui Birou pentru implementarea proiectelor, în cadrul Direcţiei Politici Publice din subordinea Serviciului de Politici şi Coordonare Sistem, cu scopul de a asigura un cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi un management eficient în cadrul proiectelor derulate de către A.N.A.P.

achizitii-publice_0
În Monitorul Oficial al României nr. 738 din 22 septembrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice.

Actul normativ vizează modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice.

Astfel, OUG abrogă, din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanția pentru participare și de garanția de bună execuție, cerute în achizițiile publice de bunuri, servicii și lucrări.

De asemenea, actul normativ prevede modificarea și abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, astfel încât prevederile acestei legi să fie corelate cu noile legi privind achizițiile publice intrate în vigoare.

computerMinisterul Justiției a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordin pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimonului public la nivelul de spitalelor publice, serviciilor judetene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Potrivit proiectului de act normativ, spitalele publice, serviciile judetene de ambulanţă publice şi instituţiile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii au obligaţia de a transmite electronic Ministerului Sănătăţii, informaţii cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimonului public, în scopul transparentizării acestora.

De asemenea, în cazul achiziţiilor publice cu valoare de peste 20.000 lei realizate prin proceduri de atribuire definite de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în termen de 7 zile de la finalizarea oricărei proceduri de atribuire, unităţile prevăzute mai sus vor încărca în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro informaţiile următoare:
– Formularul electronic cu informaţiile definite în Anexa 1, punctul 1;
– Documente din dosarul achiziţiei publice, după caz: strategia de contractare; solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; contractul de achiziţie publică/acordul-cadru/contractul subsecvent, semnate, inclusiv anexele; anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; alte documente relevante.

dosar-documentÎn perioada lunilor septembrie și octombrie, Agenția Națională pentru Achiziții Publice în colaborare cu reprezentanții instituțiilor prefectului din țară organizează pentru personalul care răspunde de derularea procedurilor de achiziții publice, întâlniri regionale cu tema “Sprijin pentru autoritățile contractante în aplicarea noii legislații în domeniul achizițiilor publice”.

În cadrul acestot întâlniri cu caracter interactiv, se vor discuta despre dificultățile întâmpinate de autoritățile contractante în aplicarea noii legislații în materie de achiziții publice.

Reuniunile regionale se vor desfășura în următoarele orașe: Suceava, Târgoviște, Craiova, Timișoara, Sibiu, Tulcea, Cluj Napoca și București.