În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 89/2 din 8 martie 2019 a fost publicat Codul de conduită pentru înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene.

Prezentul cod se aplică membrilor Consiliului guvernatorilor și membrilor Consiliului de supraveghere atunci când aceștia își exercită funcțiile de membri ai unui organism BCE de nivel înalt, precum și membrilor Comitetului executiv. De asemenea, acesta se aplică membrilor Consiliului guvernatorilor și membrilor Consiliului de supraveghere atunci când aceștia acționează în calitate de membri ai Comitetului director și ai grupului de mediere, după caz, precum și reprezentanților băncilor centrale naționale în cazul în care autoritatea națională competentă (denumită în continuare „ANC”) nu este banca centrală națională (denumită în continuare „BCN”), care participă la reuniunile Consiliului de supraveghere (denumiți în continuare „membri”).Acesta se aplică și persoanelor care înlocuiesc membrii în cadrul reuniunilor Consiliului guvernatorilor sau ale Consiliului de supraveghere (denumite în continuare „supleanți”) în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților acestora în cadrul acestor organisme de nivel înalt, în situația în care acest lucru este explicit prevăzut de prezentul cod. În sensul prezentului cod, „organisme BCE de nivel înalt” înseamnă Consiliul guvernatorilor BCE, Comitetul executiv al BCE și Consiliul de supraveghere al BCE.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.