docPromovarea liberei concurenţe între operatorii economici, tratamentul egal, transparenţa, integritatea și folosirea eficientă a banului public ar trebui să fie principiile călăuzitoare pentru îndeplinirea cu succes a procedurilor de realizare a achizițiilor publice. Adeseori, legislația e pe cât de complexă, pe atât de schimbătoare. Acest lucru se aplică și-n materia achizițiilor publice!

După cum se știe, contractul de achiziţie publică este unul cu titlu oneros, fiind încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici și are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Noutăți legislative

În ”Monitorul oficial” 115/2016 a fost publicată Hotărârea Guvernului 66/2016 privind modificarea și completarea HG 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

În contextul în care un ofertant sau candidat își demonstrează situația economică și financiară ori capacitatea tehnică și profesională prezentând un document de susținere din partea unei alte persoane (sau a mai multora), această susținere trebuie să fie luată în seamă de către autoritatea contractantă la momentul la care se pune problema verificării satisfacerii cerințelor minime din cuprinsul documentației de atribuire.

După cum putem afla parcurgând recentele știri juridice, ofertantul sau candidatul va trebui să prezinte, concomitent cu angajamentul de susținere, și documentele care i s-au transmis de către terții susținători. Din acele documente trebuie să rezulte în ce mod vor asigura susținătorii îndeplinirea angajamentelor pe care și le-au asumat. Desigur, angajamentului vor trebui să-i fie anexate toate documentele amintite!

Angajamentul ferm prezentat de către ofertant sau candidat trebuie să asigure autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate, atunci când susținerea terțului privește resurse netransferabile iar contractantul are parte de dificultăți, pe durata contractului.

Dacă ofertantul sau candidatul demonstrează satisfacerea unei cerințe de calificare privind situația economico-financiară ori, după caz, capacitatea tehnică sau profesională, el va putea să invoce susținerea acordată de către o altă persoană (ori mai multe), caz în care capacitatea acesteia din urmă va putea fi cumulată cu aptitudinea ofertantului în privința realizării cerințelor avute în vedere.

 

Noi completări, în normele de aplicare

În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice sau profesionale a ofertanţilor sau candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de-a le cere acestora, în funcţie de specificul, volumul şi complexitatea serviciilor ce urmează a fi prestate (în măsura în care aceste date sunt relevante pentru îndeplinirea contractului) inclusiv informaţii ce se referă la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii.

Totodată, atunci când se aplică o procedură pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice sau profesionale a ofertanţilor sau candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de-a le solicita acestora, în funcţie de specificul, volumul şi complexitatea lucrărilor ce urmează a fi realizate (dar numai în măsura în care aceste date prezintă relevanță) și informaţii privind studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere şi ale persoanelor responsabile pentru lucrări.

Parcurgând ultimele noutăți legislative aflăm că, fără a afecta în vreun mod prevederile enunțate mai sus, autoritatea contractantă nu poate întrebuința calificarea și experiența personalului desemnat pentru realizarea activităților contractului, ca parte a procesului de selecție și calificare în cadrul procedurii de atribuire a contractului luat în discuție.

Potrivit recentelor știri juridice, dacă survine o nepotrivire între prețul unitar și prețul total, prețul unitar va fi acela ce va fi luat în seamă și prețul total va fi corectat corespunzător, mai puțin în situația în care documentația de atribuire prevede, fără vreo urmă de îndoială, că prețul total aferent unei activități din contract e unicul preț relevant și că prețurile unitare, dacă sunt solicitate, au doar roluri de verificare și calculare.

 

Abatere minoră sau… de impact?

În contextul în care, la efectuarea evaluării, se observă că una dintre oferte are, după toate aparențele, un preț nefiresc de mic, devine mai mult decât necesar ca autoritatea contractantă să întreprindă verificări amănunțite.

În evaluarea ofertelor, vor fi considerate ”abateri tehnice minore” omisiunile sau abaterile din propunerea tehnică ce pornesc de la erorile materiale evidente și care pot fi completate sau rectificate într-un mod ce nu determină, în realitate, formularea unei oferte noi.

Atenție! Modificarea propunerii tehnice nu va putea fi considerată o ”abatere tehnică minoră” a ofertei inițiale atunci când, în urma corectării abaterii sau omisiunii, se schimbă clasamentul ofertanților sau modificarea cauzează o scădere de natură calitativă, comparativ cu oferta anterioară.

Dacă se evidențiază erori aritmetice ce nu pot fi clarificate, vor fi corectate elementele propunerii financiare. Va fi corectat și prețul total al ofertei, prin refacerea calculelor, cu utilizarea informațiilor cunoscute de către toți participanții, fiind disponibile în documentația de atribuire sau în celelalte documente pe care ofertantul le-a oferit.

Atunci când contractul de achiziţie publică e reziliat numai și numai din vina contractantului, autoritatea contractantă are să emită documentul constatator în termen de 14 zile de la momentul rezilierii. Trecând în revistă aceste știri juridice, mai putem afla și că documentele constatatoare vor fi redactate în două exemplare. Autoritatea contractantă e datoare atât să elibereze un exemplar operatorului economic, cât și să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice.

 

Competiție, pentru un contract cu statul

La depunerea candidaturii, orice candidat îşi va scoate în relief cât mai bine capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere, dialog competitiv.

Calitatea de candidat o poate avea oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere, dialog competitiv, în vreme ce concurent se poate numi orice operator economic care a prezentat un proiect într-un concurs de soluţii.

Achizițiile publice constituie un domeniu în care legislația – vastă și complexă, n-a reușit întotdeauna să preîntâmpine diferitele ”învârteli și aranjamente” prin care iese câștigător nu cel mai bun, ci doar candidatul cel mai generos… față de anumiți decidenți.

Licitație trucată? Necinstiții trag foloasele iar beneficiarul final, cetățeanul adică, se alege… cu ponoasele!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.