Lei

Începând cu 1 ianuarie 2018 legiuitorul a eliminat contribuțiile de asigurări pentru șomaj și contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale care erau datorate de angajatori. Față de aceste prevederi se impunea modificarea legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, deoarece lipsa unor corelări legislative ar duce la imposibilitatea stabilirii stagiului de cotizare pentru categoriile de persoane asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj și pentru cele care se asigură facultativ în acest sistem și la imposibilitatea acordării indemnizației de șomaj persoanelor îndreptățite să primească acest drept.

În acest context, legiuitorul a adoptat Ordonanța de urgență nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale care a fost publicată în Monitorul Oficial 991 din 13 decembrie 2017. Prevederile sale se vor aplica de la 1 ianuarie 2018.

Cine are calitatea de asigurat?

Începând cu 1 ianuarie 2018 are calitatea de asigurat persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, și care este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, precum și persoana care se asigură facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Anterior OUG intra în această categorie persoana fizică care realiza venituri și pentru care angajatorul avea obligația de a reține și plăti contribuția individuală de asigurări pentru șomaj și persoana care se asigura prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj.

Vor fi considerați asigurați: cetăţenii români care sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri în România, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari,  cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari, cetățeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în România, sunt încadrați în muncă sau realizează venituri, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari.

Astfel, asigurații au dreptul să beneficieze de indemnizație de șomaj, conform legii.

Știrile juridice arată că se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj următoarele persoane: asociat unic, asociați, persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale, cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii, și care nu se regăsesc în situația de a realiza  venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru care autoritățile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorități stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislația aplicabilă în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este cea din România și alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile enumerate mai sus.

Persoanele se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Noutățile legislative prevăd că venitul lunar pentru care se asigură persoanele care se asigură facultativ nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Indemnizația de șomaj

Regula este că nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Aceeași regulă se aplică și absolvenților care, la data solicitării dreptului, au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate.

De asemenea, șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

Absolvenții instituțiilor de învățământ

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Aceasta se acordă în două tranșe: 50% din cuantumul stabilit la data angajării și 50% după expirarea unui an de la angajare.

Noutățile legislative stabilesc că nu beneficiază de prima de inserție absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu, absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada vacanțelor, indiferent dacă au beneficiat sau nu de stimulent financiar și absolvenții care în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului au fost admiși în unul dintre nivelurile de învățământ.

Rețineți că persoanele care beneficiază de prima de inserție au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Acordarea indemnizației de șomaj

La solicitarea acordării acestei indemnizații după 1 ianuarie 2018 se ține cont pentru perioadele în care persoana a realizat stagiu de cotizare ulterior datei de 1 ianuarie 2018 de veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj și pentru perioadele în care persoana a realizat stagiu de cotizare anterior datei de 1 ianuarie 2018 de veniturile calculate prin aplicarea asupra veniturilor care constituie baza de calcul a indemnizației de șomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.