În România statul acordă persoanelor cu venituri mici anumite tipuri de ajutor social. Astfel, unii primesc un ajutor sub forma venitului minim garantat și reprezintă o suplimentare a venitului net a solicitantului, alții alocația pentru susținerea familiei care diferă în funcție de veniturile familiei și de numărul de copii. Al treilea tip de ajutor este cel pentru încălzirea locuinței care are ca scop acoperirea cheltuielilor cu încălzirea pe perioada iernii.

Legiuitorul a decis să aducă anumite modificări cu privire la acordarea acestor ajutoare, sens în care a aprobat HG 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 665 din 11 august 2017 și se aplică de la publicare.

Ajutorul social

Știrile juridice prevăd că persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități au obligația de a prezenta o adeverință care să ateste că sunt înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale. Nu intră în calcul: alocația pentru susținerea familiei, alocația de stat pentru copii, bursele școlare, ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli, veniturile obținute de zilieri.

S-a abrogat prevederea conform căreia plata ajutorului social era condiționată de plata taxelor și impozitelor la bugetul local.

Regula este că pentru sumele acordate ca ajutor social una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni/lucrări de interes local. Dacă refuză să facă acest lucru, se va suspenda plata ajutorului și plata sa va fi reluată începând cu luna următoare celei în care a efectuat aceste acțiuni/lucrări.

Dacă cel în cauză refuză un loc de muncă sau refuză să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, plata ajutorului social va fi suspendată. Aceasta se va relua la angajarea persoanei respective.

Dreptul la ajutorul social încetează începând cu luna următoare celei în care s-a constatat că plata ajutorului social a fost suspendată și în 3 luni nu au fost efectuate acțiunile sau lucrările de interes local, respectiv dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social beneficiarii refuză să furnizeze informații cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate sau dacă cel în cauză a refuzat repetat de 3 ori un loc de muncă oferit și/sau să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Alocația pentru susținerea familiei

Noutățile legislative prevăd că familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară beneficiază de alocație dacă copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ, cu excepția celor care întrerup din motive medicale, și nu  înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

La depunerea cererii se va atașa o adeverință eliberată de școală care atestă că minorii frecventează cursurile acesteia. Rețineți că beneficiază de alocație și familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară dacă aceștia nu sunt înscriși la o unitate de învățământ,  dacă repetă anul din alte motive decât cele medicale, nu frecventează cursurile unei forme de învățământ organizate conform legii sau frecventează cursurile unei forme de învățământ organizate conform legii dar are peste 20 de absențe nemotivate într-un semestru școlar sau a finalizat cursurile învățământului general obligatoriu, dar nu are încă 18 ani.

Știrile juridice arată se va diminua cu 20% cuantumul indemnizației atunci când se înregistrează 10 absențe nemotivate și se menține această diminuare până la 19 absențe nemotivate. Dacă sunt 20 de absențe, alocația se va diminua cu 50%. Dacă mai mulți copii înregistrează absențe nemotivate diminuarea alocației se aplică pentru fiecare copil în parte în funcție de numărul de absențe nemotivate.

Dacă unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale, includerea în numărul de copii pentru care se acordă alocație se face începând cu anul școlar următor, dacă este înscris/frecventează cursurile. Dacă unul dintre copii înregistrează peste 20 de absențe nemotivate/semestru va fi inclus în numărul de copii pentru care se acordă alocația începând cu semestrul următor dacă este înscris/frecventează cursurile.

Știrile juridice arată că pentru copiii de vârstă școlară din familiile care beneficiază de alocație, inspectoratele școlare județene au obligația de a comunica agențiilor teritoriale până la 15 a lunii următoare încheierii semestrului școlar, situația absențelor nemotivate ale copiilor.

Noutățile legislative prevăd că atunci când intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia titularul alocației are obligația ca în maximum 15 zile să comunice în scris primarului aceste modificări. Anterior modificării, termenul era de 10 zile.

Reluarea drepturilor de alocație suspendate se face începând cu luna următoare încetării măsurii plasamentului sau plasamentului în regim de urgență într-un serviciu de tip rezidențial, în situația revenirii în familia pentru care s-a stabilit dreptul inițial la alocație.

Dacă timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul alocației sau agenția teritorială constată că dreptul la alocație a fost stabilit pe baza unor date eronate, va cere efectuarea unei anchete sociale. În acest caz, reluarea drepturilor de alocație suspendate se face începând cu luna următoare celei în care are loc efectuarea anchetei sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.