proiect
Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice proiectul de OUG privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Promovarea proiectului de act normativ este determinată în principal de:

 • necesitatea continuării procesului de creştere a eficienţei sistemului fiscal prin întreprinderea unor măsuri de reducere a sarcinii fiscale, într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat;
 • necesitatea promovării unui sistem diferenţiat de cote de impozitare pentru microîntreprinderi în vederea stimularii creării de noi locuri de muncă şi pentru aşezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile cu şi fără salariaţi;
 • stimularea distribuirii rezultatelor financiare sub formă de dividende şi a plăţii acestora ca urmare a devansării cu un an, respectiv cu anul fiscal 2016, a măsurii de reducere a cotei de impozit aplicată veniturilor sub forma dividendelor;
 • necesitatea corelării prevederilor Capitolului III – Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate al Titlului V Contribuţii sociale obligatorii, cu prevederile acordurilor de securitate socială la care România este parte, referitoare la persoanele fizice care nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dacă deţin o asigurare pentru boală şi maternitate pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate;
 • faptul că Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale şi reducerea treptată în următorii 4 ani a TVA pe măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare, context în care se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9%, începând cu data de 1 ianuarie 2016, pentru livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură;
 • necesitatea introducerii unor clarificări de natură tehnică pentru a avea reglementări clare, precise, previzibile şi accesibile, în domeniul impozitului pe venit, contribuţiilor sociale obligatorii, impozitelor şi taxelor locale precum şi în domeniul procedurilor fiscale;
 • necesitatea completării normelor tranzitorii generale, pentru a clarifica raportul acestora cu procedurile de administrare în curs, în vederea eliminării interpretărilor;
 • necesitatea modificării unor prevederi ale noului Cod de procedură fiscală pentru a asigura concordanţa acestora cu modificările aduse actualului cod prin O.G. nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Modificarea se impune având în vedere că O.G. nr. 17/2015 a fost adoptată ulterior aprobării Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • necesitatea corectării unor trimiteri din cuprinsul Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
  necesitatea înlocuirii unei sintagme din cuprinsul Capitolului I al Titlului X „Aspecte internaţionale” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ca urmare a rectificării Directivei 2014/107/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal. Rectificarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 124 din 20 mai 2015;
 • în scopul armonizării procedurii verificării situaţiei fiscale personale cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum s-a pronunţat şi CJUE în recenta cauză C-201/14 Bara şi alţii (1 octombrie 2015);
 • necesitatea modificării unor reguli privind competenţa organului fiscal central în domeniul soluţionării contestaţiilor precum şi în domeniul executării silite cazuri speciale în concordanţă cu noile măsuri cu privire la reorganizarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, respectiv înfiinţarea unor structuri cu atribuţii de executare silită cazuri speciale, astfel cum acestea au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.816/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • asigurarea unei aplicări corecte, eficiente şi eficace a prevederilor noului Cod de procedură fiscală.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.