Categories
Organizare judiciară

Indemnizaţiile restante către revoluţionari – achitate de Ministerul Muncii

Guvernul a decis ca în luna decembrie a anului 2012 revoluţionarii să primească 34% din restanţele la indemnizaţii, în baza articolului 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2010, cuvenite beneficiarilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.
Casele judeţene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi casele de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, vor achita plata indemnizaţiilor restante.

Categories
Organizare judiciară

Modificarea ROF-ului Consiliului Superior al Magistraturii

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1061/2012 aduce ca noutate faptul că secţia corespunzătoare a Consiliului soluţionează şi sesizările prin care inspectorii judiciari constată, în urma efectuării de verificări cu privire la activitatea necorespunzătoare a unui judecător sau procuror, că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dar există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.
Noul act normativ modifică astfel Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Organizare judiciară

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti a fost modificat

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 975/2012 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 aduce ca noutate faptul că în exercitarea atribuţiei Colegiului de conducere de a dispune repartizarea judecătorilor de la o secţie la alta a instanţei, în cazurile în care schimbarea specializării este justificată de existenţa unui dezechilibru vădit şi de durată între secţii, sub aspectul volumului de activitate, criteriul principal care va fi avut în vedere de colegiul de conducere constă în solicitarea expresă a unor judecători, iar în lipsa unor astfel de solicitări, în acordul celor în cauză.  La solicitarea judecătorului ce urmează a fi repartizat la altă secţie, colegiul de conducere poate aproba o perioadă de maximum două luni în care acesta să nu participe la şedinţele de judecată şi să aibă posibilitatea formării profesionale, în funcţie de specializarea noii secţii.

Dacă mai mulţi judecători decât este necesar solicită mutarea la altă secţie sau, după caz, îşi exprimă acordul în acest sens ori niciun judecător nu este de acord cu repartizarea la altă secţie, vor fi avute în vedere, în ordine ierarhică, următoarele criterii de selecţie:
a) experienţa profesională anterioară în domeniul de activitate al secţiei la care se doreşte mutarea;
b) absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul respectiv;
c) pregătirea profesională realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, susţinere de referate sau lucrări în congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii apărute în publicaţii de specialitate, precum şi specializarea pentru care s-a optat la concursul de promovare în funcţii de execuţie;
d) vechimea în funcţia de judecător, caz în care va fi avută în vedere vechimea cea mai mare în funcţia de judecător, dacă mai mulţi judecători decât este necesar solicită mutarea la altă secţie sau, după caz, îşi exprimă acordul în acest sens, ori vechimea cea mai mică în funcţia de judecător, în situaţia în care niciun judecător nu este de acord cu repartizarea la altă secţie.

În aplicarea criteriilor menţionate vor fi avute în vedere, cu prioritate, în măsura posibilului, secţiile cu un domeniu de activitate apropiat de cel al secţiei la care se doreşte repartizarea şi, în cadrul acestui criteriu, volumul de activitate al secţiei de la care se intenţionează mutarea.

Categories
Organizare judiciară

Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – modificată şi completată

Marţi, 27 noiembrie, Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Potrivit acestuia, obligaţia de a notifica serviciul de asistenţă socială cu 40 de zile înainte de a părăsi ţara, nominalizând persoana care se va ocupa de întreţinerea copilului pe perioada absenţei, o au părinţii sau tutorii care au copii în întreţinere şi doresc să plece la muncă în străinătate.
Scopul Proiectului de lege constă în monitorizarea la nivelul autorităţilor locale şi centrale a situaţiei numărului de copii rămaşi în ţară în îngrijirea altor persoane.
Alte prevederi introduse de Proiectul de Lege sunt menite să asigure o mai bună responsabilizare a părinţilor în creşterea şi îngrijirea copilului, cu interzicerea folosirii copilului în activităţi de practicare a cerşetoriei în scopul de a obţine foloase materiale, a sancţionării cadrelor didactice în situaţia aplicării de tratamente umilitoare sau degradante, a sancţionării serviciilor publice de asistenţă socială pentru neîndeplinirea atribuţiilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

“Buvinieta” – o nouă taxă pentru toate autovehiculele care circulă în Bucureşti

“Buvinieta” este o nouă taxă pentru toate autovehiculele care circulă în Bucureşti, pe care Primăria Capitalei vrea să o introducă.
Ion Dedu, director executiv la Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei din cadrul Primăriei Capitalei, a declarat marţi, 27 noiembrie, că buvinieta ar putea fi introdusă într-un an sau doi, pentru întreaga infrastructură din Capitală, în vederea susţinerii lucrărilor majore de infrastructură de tipul “autostrăzii suspendate”.
Ideea introducerii unei taxe de drum denumită “buvinietă” a fost avansată încă din 2006, în mandatul lui Adriean Videanu, şi a fost intens criticată, inclusiv de PSD Bucureşti.
O asemenea taxă de zonă centrală se aplică în prezent în oraşe precum Londra sau Milano.
În Bucureşti, la momentul actual, se aplică taxe pentru autovehiculele care depăsesc 3,5 tone, în funcţie de tonaj şi de zone.

Categories
Organizare judiciară

Pragul pentru achiziţia directă rămâne echivalentul în lei a 15.000 de euro fără TVA

În şedinţa de marţi, 27 noiembrie, Guvernul a adoptat OUG privind pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Potrivit actului normativ, România aliniază reglementarea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii la prevederile Comisiei Europene.
Purtătorul de cuvânt al Executivului, Andrei Zaharescu a declarat că această OUG reglementează în principal ajustarea pragurilor peste care există obligaţia efectuării unei publicitaţii la nivel european în sensul corelării cu noile prevederi europene.
Oficialul a mai menţionat că pragul pentru achiziţia directă rămâne echivalentul în lei a 15.000 de euro fără TVA.
De altfel şi termenul de verificare a documentaţiei de atribuire de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se reduce de la 14 la 10 zile.
De asemenea, se reglementează un termen de trei zile pentru evaluarea documentațiilor de atribuire, care reprezintă o revenire la o documentație respinsă de ANRMAP, și un termen de două zile pentru verificarea eratelor la invitațiile de participare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Tariful de primă RCA nu va creşte

Precizările conform cărora prima RCA ar putea creşte cu 50% sau chiar mai mult sunt contrazise de CSA. Astfel, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) precizează că tarifele de primă pentru asigurările obligatorii RCA sunt stabilite exclusiv de către societăţile de asigurare, iar proiectul de modificare şi completare a normelor privind RCA nu vizează majorarea tarifelor.
Potrivit unui comunicat al CSA: “Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu poate interveni asupra cuantumului tarifelor de primă RCA, întrucât acest lucru ar contravine directivelor europene şi atribuţiilor CSA”
Prin urmare, proiectul de modificare şi completare a Normelor privind asigurarea obligatorie RCA, puse în aplicare prin Ordinul nr.14/2011, pe care Comisia il supune dezbaterii publice în această perioadă, are în vedere stabilirea unui mod unitar de calcul actuarial care să conducă la un cuantum corect al tarifului de primă RCA, în beneficiul asiguraţilor şi păgubiţilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Modificări legislative comunitare în domeniul mediului

Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro. Modificările aduse vor contribui la realizarea obiectivelor politicii comunitare în domeniul mediului, astfel România îşi îndeplinește și o obligație ca Stat Membru al Uniunii Europene. Actul adiţional de ratificare definește „prejudiciul asupra biodiversității” și stabilește „măsurile reparatorii”, dar nu acoperă prejudiciul asupra persoanei, pierderile și prejudiciul adus intereselor economice sau de proprietate, ce țin de legislația națională. De asemenea, completează aspectele referitoare la răspunderea și repararea unui eventual prejudiciu adus mediului, datorat efectelor potențiale adverse ale organismelor modificate genetic. Principalul obiectiv al acestui protocol este conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice, luând în considerare riscurile asupra sănătății umane. De menţionat că acest proiect de lege nu conduce la înființarea unor noi organisme sau la extinderea competențelor instituțiilor existente.

Categories
Organizare judiciară

Noi reguli pentru intermedierea achiziţionării de spaţiu publicitar televizat

Adoptată marţi de Guvern, OUG de modificare a Legii audiovizualului stabileşte reguli dure pentru intermedierea achiziţionării de spaţiu publicitar televizat, care se poate face numai în numele şi pe seama beneficiarului.
Astfel, se introduce un nou articol, conform căruia “orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate”, iar orice oferte de preţ pentru achiziţionarea publicităţii televizate, prezentate de aceşti intermediari, vor fi “în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul”.
În ordonanţa de urgenţă se mai arată că “În scopul obţinerii acestei confirmări, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicităţii televizate pentru care solicită ofertele de preţ”.
Plata se va face către radiodifuzor de beneficiarul final al publicităţii televizate, în baza facturii emise de radiodifuzor către beneficiar, iar orice rabat sau avantaj tarifar acordat de radiodifuzor va trebui să figureze pe factura emisă beneficiarului final.
Conform purtătorului de cuvânt al Executivului, unul dintre obiectivele de modificare a ordonanţei a fost “combaterea corupţiei şi a sistemelor subterane” de achiziţionare a spaţiului media prin practici netransparente şi anticoncurenţiale. Alte obiective sunt: stimularea dezvoltării economiei, inclusiv dezvoltarea pieţei audiovizuale din România, prin încurajarea producţiei locale de televiziune, precum şi protejarea interesului consumatorilor.
Ordonanţa a provocat reacţii critice din partea preşedintelui CNA Răsvan Popescu, a International Advertising Association România şi a Uniunii Agenţiilor de Publicitate din România.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Mandatarea MTI în vederea înfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă

A fost propus spre dezbatere proiectul de lege pentru mandatarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea înfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă, pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, cu modificările ulterioare, şi pentru aprobarea finanţării unor programe de formare personal aeronautic.
Astfel, sursele de finanţare ale Academiei se vor asigura din venituri proprii, credite bancare, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, dar şi din sume alocate de la bugetul de stat în condiţiile legislaţiei cu privire la ajutorul de stat.
Conform proiectului, Academia va avea ca obiect principal de activitate formarea personalului aeronautic civil, în conformitate cu cerinţele specifice ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internationale şi ale Uniunii Europene în domeniul aviaţiei civile. Totodată, va desfăşura şi activităţi de pregătirea periodică, de specialitate sau de perfecţionare profesională a personalului aeronautic, operaţiuni aeriene civile.
În vederea asigurării continuităţii procesului de pregătire a  personalului aeronautic pe teritoriul României, anual se vor aloca de la bugetul de stat fonduri pentru finanţarea unor cursuri de pregătire a personalului aeronautic în cadrul unor organizaţii de pregătire specifică, persoane juridice stabilite în România în conformitate cu prevederile Tratatului privind înfiinţarea Uniunii Europene.
Fondurile prevăzute se vor utiliza sub formă de burse acordate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elevilor care se înscriu la cursurile stabilite.
Tipul şi durata cursurilor pentru care se acordă bursele, dar şi numărul şi valoarea burselor se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.