Categories
Administraţie publică locală Articole

Stabilirea numărului de funcționari publici în funcție de numărul de locuitori

Numărul lucrătorilor ce vor exercita funcții publice în anul 2013 și cheltuielile bugetare cu personalul vor crește sau descrește în funcție de numărul efectiv de locuitori și de media grupei corespunzătoare fiecărei categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prestabilită prin dispozițiile OMAI/OMFP nr. 277/1709/2012.

Analizând modificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 17.12.2012 se observă că la toate categoriile media scade cu câteva sute de locuitori.

Stabilirea numărului de funcționari publici are ca scop, pe de o parte, eficientizarea și îmbunătățirea serviciilor puse la dispoziția publicului, și, pe de altă parte, calcularea corectă a cheltuielilor bugetare necesare pentru elaborarea bugetelor locale pentru anul 2013.

Cum se calculează numărul maxim de funcționari publici pe unitate administrativ-teritorială?

Etapa I – Stabilirea numărului maxim de funcționari publici/unitate administrativă

Formula de stabilire a numărului maxim de funcționari publici este următoarea:

Nr. locuitori/Media grupei x Nr. mediu posturi

E.g.! Municipiul Iași

258059 locuitori*/280261×747 = 688 funcționari publici

Media grupei și numărul mediu de posturi se regăsesc în anexele OUG nr. 63/2010. Inexactitatea poate surveni în momentul în care se va stabili numărul efectiv de locuitori domiciliați într-o unitate administrativ-teritorială. Cine decide numărul de locuitori? Legiutorul a prevăzut doar faptul că numărul de locuitori este cel de la data de 31 a ultimei luni a anului anterior calculului.

În numărul maxim al posturilor sunt incluse și funcțiile de primar, primar general, viceprimar, președinte al consiliului județean, vecepreședinte, secretar, după caz.

* Numărul de locuitori utilizat pentru realizarea calculelor este cel regăsit pe site-ul INS în rezultatul provizoriu al Recensământului din 2011.

Etapa II – Adăugarea altor categorii de funcționari

La acest număr maxim se adună câte un post/ un anume număr de locuitori, precizat în ordonanță, pentru unitățile administrativ-teritoriale care au înființate servicii publice locale de evidență a persoanelor și poliție locală.

E.g.! 1. Municipiul Iași care are înființat serviciu public de evidență a populației

688+(1 post x 258059/6500) = 728 funcționari publici

2. Municipiul Iași care are înființat serviciu de poliție locală

728+(1post x 258059/1000) = 986 funcționari publici

Etapa III – Implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă

Suma rezultată din cele 2 etape se mărește cu un număr de funcționari stabilit în funcție de valoarea cumulată a proiectelor cu finanțare nerambursabile în curs de implementare, conform anexei din ordonanță.

E.g.! Municipiul Iași care implementează proiecte cu o valoare de peste 10.000.000 euro

986 + 10 posturi = 996 funcționari publici

Trebuie precizat faptul că regula generală este următoarea: rotunjirea se face cu majorarea/ reducerea la numărul întreg funcție de cum fracțiunile sunt mai mari sau mai mici de 50.

 Orice orânduială a legiuitorului român este însoțită și de cel puțin o excepție. Excepție de la regula noastră sunt bugetarii din sectoarele învățământ, sănătate, asigurări și asistență socială.

 Ordonatorilor de credite nu le rămâne decât să găsească artificii juridice pentru a putea beneficia de un număr mai mare de funcționari publici și un buget mai generos: să mai alipească câte o localitate componentă, să acceseze cât mai multe fonduri nerambursabile ș.a..

 Ca să conchid, mă întreb: Ce rost are să se stabilească numărul de funcționari publici necesari pentru desfășurarea activităților publice indispensabile unei unități administrativ-teritoriale, dacă se aplică regula „7 pleacă, 1 vine și posturile nu se deblochează.

Categories
Administraţie publică centrală Articole

Atenţie!!! Zonă naturală protejată… prin tarife

Înţelepciunea populară spune: “omul sfinţeşte locul!” Şi adeseori aşa se întâmplă. Însă nu întotdeauna… Mai ales în ceea ce priveşte mediul ambiant! Distrugerile generate de către om în natură şi chiar în arealele protejate impun extinderea setului de măsuri legislative capabile să asigure o dezvoltare durabilă.

Asupra factorilor decizionali în domeniul protecţiei mediului apasă o imensă răspundere, nu mereu asumată pe deplin. Fenomene precum deşertificarea, eroziunea şi contaminarea solului, extincţia unor specii, despăduririle, sunt vizibile de pe acum, dar îşi vor arăta efectele cumulate abia peste decenii. Uneori, pot surveni distrugeri grave ale unor ecosisteme fragile chiar şi prin activităţi aparent inofensive, precum turismul ori explorarea zonelor sălbatice.

Având în vedere toate aceste aspecte, vor trebui îmbunătăţite strategiile de atragere a resurselor financiare, în scopul asigurării unei protecţii optime pentru numeroasele areale protejate, unice pe plan naţional şi, în frecvente cazuri, chiar mondial.

Dacă-i Ordin, să fie ordine!

Pornind de la considerentele de mai sus, dar şi de la imperativul aplicării prevederilor comunitare din domeniu, în ultimii ani legislaţia românească a beneficiat de introducerea unor reglementări necesare de mult timp, vizând menţinerea şi valorificarea responsabilă a patrimoniului natural.

Pe această linie a strategiei naţionale de dezvoltare durabilă se încadrează şi Ordinul nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul sau filmatul în scop comercial. Reglementarea, emisă de către ministrul pădurilor şi mediului, se regăseşte între paginile Monitorului Oficial nr. 854 din 18 decembrie 2012.

Un cadru unitar de avizare a tarifelor

În cuprinsul O.U.G. nr. 57/2007, supusă ulterior unor modificări, este prevăzută şi posibilitatea administratorului unei arii naturale protejate de a institui un sistem de tarife. Acestea sunt destinate completării resurselor financiare alocate unei optime administrări a zonei naturale respective.

Tarifele menţionate se percep pentru vizitarea zonelor naturale protejate, dar şi pentru ca plătitorul să se poată bucura de anumite facilităţi sau să obţină permisiunea desfăşurării unor activităţi, desigur cu respectarea regulamentelor specifice, stabilite pentru fiecare locaţie în parte.

Vom prezenta şi analiza, acum, câteva aspecte din conţinutul Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, anexă la Ordinul nr. 3836/2012 al ministrului mediului şi pădurilor.

Ţelul avut în vedere la elaborarea acestei reglementări a fost crearea unui cadru unitar de avizare a tarifelor stabilite de către administratorii zonelor naturale aflate sub protecţie.

Tarife?! Pentru ce?

Activităţile pentru care s-au statornicit respectivele tarife implică: accesul în zonele protejate, efectuarea filmelor şi fotografiilor destinate scopurilor comerciale dar şi examinarea unor documentaţii ori eliberarea unor avize în condiţiile legii. Administratorii sau, după caz, custozii ariilor naturale protejate vor remite către structurile abilitate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului solicitările de avizare a tarifelor conexe acestor activităţi. Concomitent, ei vor prezenta cuantumul acestor tarife şi motivarea adoptării lor!

Tarifele, adaptate condiţiilor

Atunci când va formula criteriile de stabilire a tarifelor, fiecare administrator sau custode va ţine seama de specificul obiectivului turistic de vizitare şi de serviciile pe care „oaspetele” le primeşte în schimb, de traseele urmate, de facilităţile oferite (locuri de campare) ori de durata de vizitare. În ceea ce priveşte tarifele percepute pentru examinarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, sumele trebuie să corespundă cu tarifele pe care autorităţile publice pentru protecţia mediului le percep pentru servicii asemănătoare.

Fotografii şi filmări comerciale- în arie protejată

Când vine vorba despre fotografiile executate în scop comercial, se va ţine seama şi de modul în care vor fi utilizate imaginile. De exemplu, pot exista diferenţe între tarifele percepute pentru fotografiile realizate în scop de advertising şi acelea efectuate în scopul ilustrării unei publicaţii (ziar, revistă de popularizare a ştiinţei etc.). Totodată, nu va fi ignorat nici tirajul publicaţiei ori faptul că, prin ea însăşi, publicarea unor imagini din zona protejată poate avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte promovarea la nivel local, naţional sau internaţional.

La fel de semnificativă e şi capacitatea de influenţă ori aria de distribuţie a filmelor realizate în scop comercial. Şi în acest caz pot exista distincţii în stabilirea tarifelor, în funcţie de scopul materialului utilizat (realizarea de clipuri publicitare, efectuarea unor reportaje, turnarea de filme artistice sau documentare etc.). Din aceeaşi perspectivă, este importantă şi durata filmărilor ori, spunem noi, impactul pe care activitatea în cauză îl poate avea asupra sitului natural protejat.

Vrei în peşteră? Plăteşti în plus!

Ordinul 3836/2012 precizează că tariful de vizitare echivalează cu suma prevăzută şi percepută de către custode în schimbul accesului la obiectivele din zona protejată, pentru vizite ori în scop turistic.

În cazul permisiunii accesului în peşteri, însă, pe lângă tariful de vizitare al zonei protejate (în care e cuprinsă şi formaţiunea carstică), pot fi prevăzute taxe suplimentare. Desigur, este vorba despre peşterile amenajate, deschise accesului public. Sau în care accesul e posibil doar în prezenţa unui ghid autorizat, cum ar fi, de pildă, peştera Vârtop, jud. Alba (extraordinară!).

Turmele aflate la păşunat şi „taxa de vizită”

Vă întrebaţi, cumva, dacă există şi persoane excluse de la plata tarifelor de vizitare, tarife care, între noi vorbind, în ultima vreme s-au cam mărit? Legea precizează că tariful de vizitare se plăteşte „de persoanele fizice şi juridice” care vizitează zonele protejate. Mai departe, aflăm că totuşi există şi categorii exceptate de la plată.

Cert, nu poţi cere chiar tuturor să plătească! De altfel, ar fi hilar să fie percepută o taxă de vizitare ciobanilor care veghează turmele de mioare pentru păscutul cărora s-au contractat islazuri situate în perimetrul protejat sau cercetătorilor din cadrul Academiei Române, veniţi să studieze atât flora, cât şi fauna locală… evident nu cea domestică.

Puţini sunt cei ce nu plătesc!

Din categoria persoanelor exceptate de la achitarea tarifelor de vizită fac parte şi proprietarii de terenuri încorporate în perimetrul protejat, angajaţii Salvamont ori reprezentanţii ministerului veniţi în interes de serviciu. După caz, administratorii sau custozii pot propune şi alte grupuri exceptate de la plata tarifului de vizitare.

În cazul accesului în formaţiunile carstice, vor beneficia de scutire membrii Institutului de Speologie “Emil Racoviţă” dar şi componenţii altor organizaţii de cercetare cu un asemenea profil. Trebuie doar să dovedească prin documente faptul că sunt trimişi în vederea desfăşurării unor activităţi de explorare, examinare sau conservare a formaţiunii geologice respective.

În cazul în care materialele obţinute prin filmare sau fotografiere nu sunt utilizate în scop comercial, nici persoanele juridice şi nici cele fizice care desfăşoară activităţi de cercetare nu vor fi supuse tarifelor de vizitare, de staţionare sau de eliberare a avizelor pentru cercetare, în perimetrul natural protejat.

Tarifele să fie justificate!

Locul şi modul în care se achită tarifele enumerate mai sus sunt fixate de către administratorii sau custozii zonelor protejate. La rândul său, autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului poate să ceară lămuriri cu privire la valoarea şi temeiul acestora. Pe parcursul a 30 de zile de la obţinerea tuturor datelor solicitate se efectuează şi avizarea tarifelor fixate.

Acum, fiindcă ne aflăm în posesia tuturor acestor detalii, nu avem decât să nădăjduim că tarifele vor fi adaptate fiecărui tip de solicitant în parte şi mai ales că sumele obţinute vor fi folosite adecvat. Pentru că avem de salvat şi de păstrat numeroase comori ale Naturii!

 

Categories
Legislaţie internaţională Transporturi

Instituirea spaţiului feroviar unic european

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicată Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea spaţiului feroviar unic european. Acest act este rezultatul unificării mai multor acte normative (privind căile ferate) adoptate la nivelul Uniunii Europene.
Potrivit articolului 1 alineat (1), prin aceasta directivă sunt stabilite:
(a) normele aplicabile gestionării infrastructurii feroviare şi activităţilor de transport feroviar ale întreprinderilor feroviare care îşi au sediul sau care urmează să îşi stabilească sediul într-un stat membru;
(b) criteriile aplicabile eliberării, înnoirii sau modificării autorizaţiilor de către un stat membru, destinate întreprinderilor feroviare care sunt înfiinţate sau urmează să fie înfiinţate în Uniune;
(c) principiile şi procedurile aplicabile în privinţa stabilirii şi perceperii tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi în privinţa alocării capacităţilor de infrastructură feroviară“.
Întreprinderile feroviare au dreptul de acces la infrastrucuturile feroviare ale tuturor statelor membre în scopul operării unui serviciu de transport internaţional de călători, însă statele membre au posibilitatea de a limita accesul la “serviciile operate între un punct de plecare şi o destinaţie care fac obiectul unuia sau mai multor contracte de servicii publice care sunt în conformitate cu dreptul Uniunii”.
Directiva 2012/34/UE se adresează tuturor statelor membre şi va intra în vigoare la ziua urmatoare datei publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Categories
Învăţământ şi educaţie

Guvernul a abrogat mai multe prevederi din Legea educaţiei

Guvernul a abrogat, la iniţiativa ministrului de resort, Ecaterina Andronescu, mai multe prevederi din Legea educaţiei care reglementau normele de incompatibilitate şi interziceau, persoanelor cu funcţii de conducere în cadrul unui partid să exercite şi funcţia de rector, constrângerile respective fiind abrogate prin ordonanţă de urgenţă.
Una din prevederile abrogate este cea care stabilea că în învăţământul superior de stat, particular şi confesional se interzice ocuparea oricărei funcţii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universităţii, după pensionare şi că mandatele celor care deţin funcţii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universităţii, încetează de drept în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare, exceptate fiind funcţiile de membru al consiliului de administraţie al universităţilor particulare.
A fost introdusă în schimb o prevedere care stabileşte doar că, în cazul exercitării “unei funcţii de membru al Guvernului sau de secretar de stat”, rectorul are obligaţia de a se suspenda din funcţie pe perioada execitării demnităţii.
ANI susţine că au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al incompatibilităţilor, deoarece, conform art. 215, alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: “persoanele care ocupă o … demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului”, iar, potrivit art. 215, alin. (4) din acelaşi act normativ “funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid politic pe perioada exercitării mandatului”.

Categories
Internaţional

Legea armelor din America

La câteva zile după atacul armat care a avut loc într-o şcoală din statul Connecticut, Casa Albă a anunţat că preşedintele Statelor Unite, Barack Obama va susţine proiectul de lege elaborat de senatoarea democrată, Dianne Feinstein, privind interzicerea vânzărilor, transferurilor, fabricării şi importului a 100 de modele de arme de foc.
27 de persoane, dintre care 20 de copii au fost ucişi în atacul armat care a avut loc în şcoala din statul Connecticut. Autorul atacului a fost Adam Lanza, un copil crescut în suburbii şi ai cărui părinţi erau divorţaţi.

Categories
Internaţional

Adoptarea copiilor ruşi interzisa pentru americani

Un proiect de lege care interzice adoptarea copiilor ruşi de către americani a fost aprobat în a doua lectură de Camera inferioară a legislativului rus.
Cu 400 de voturi deputaţii au aprobat pentru şi doar patru împotrivă un text amendat al proiectului, care prevede de asemenea sancţiuni împotriva tuturor străinilor care se fac vinovaţi de încălcări ale drepturilor cetăţenilor ruşi, ca şi o serie de măsuri vizând ONG-urile cu finanţare americană.
Prima versiune a proiectului de lege rus prevedea interzicerea de a intra în Rusia şi blocarea activelor pentru americanii care au încălcat drepturi ale cetăţenilor ruşi.
Potrivit amendamentelor adăugate miercuri, americanilor le este interzis de a adopta copii ruşi şi pun capăt activităţii agenţiilor pentru adopţie.
Proiectul mai trebuie să treacă şi de a treia lectură în Duma, apoi de Consiliul Federaţiei, camera superioară, şi să fie promulgat de preşedintele Vladimir Putin pentru a deveni lege.
Pe 19 decembrie aproximativ 30 de persoane au fost reţinute în apropierea Dumei de la Moscova. Aceştia protestau faţă de intenţia deputaţilor de a interzice adoptarea copiilor ruşi de către familii din SUA.

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative

Precizări privind aplicarea unor legi din domeniul justiţiei penale

Ministerul Justiţiei a publicat o serie de precizări referitoare la punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi a altor legi din domeniul justiţiei penale precum Legea privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Legea privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune şi Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aflate la nivel de proiect momentan. Proiectele acestor legi care cuprind dispoziţii procesual penale au propusă ca dată de intrare în vigoare 01 februarie 2014, însă nu este o data stabilită deoarece acestea încă se află în dezbatere. Aceste priecte au fost elaborate în cadrul Ministerului Justiţiei, în anul 2010, fiind supuse dezbaterii publice prin afişarea pe site-ul Ministerului începând din luna mai a anului 2011. Referitor la utilizarea comunicărilor on-line de către persoanele condamnate aflate în executarea pedepsei prevăzută în Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de concretizat că prin accesul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate la internet se are în vedere strict comunicarea dintre deţinut şi familie.
Proiectele de lege aprobate de Guvern vor fi înaintate spre dezbatere şi adoptare Parlamentului unde pot avea modificări. De asemnea, de menţionat că reglementarile propuse nu au efect imediat ci se vor aplica cel mai devreme începând din luna februarie 2014.

Categories
Domeniul energetic

Proiect de finanţare privind energia din surse regenerabile

Comisia Europeană (CE) a acordat peste 1,2 miliarde euro pentru finanţarea a 23 de proiecte demonstrative privind energia din surse regenerabile. Proiectele acoperă o gamă largă de tehnologii privind energia din surse regenerabile – bioenergia, energia solară concentrată, energia geotermală, energia eoliană, energia oceanelor și administrarea energiei din surse regenerabile distribuite.
Suma de 1,2 miliarde de euro este alocată în cadrul primei cereri de propuneri pentru programul de finanţare NER300. Finanțarea NER300 va acoperi până la 50 % din “costurile relevante” ale proiectului, cuprinzând în esență, costurile suplimentare față de cele aferente tehnologiilor existente, recunoscute; restul va fi acoperit din investiții private și/sau finanțări suplimentare din partea bugetelor naționale. Finanțarea NER300 va fi pusă la dispoziție anual, pe baza performanțelor dovedite și a îndeplinirii cerințelor privind transferul de cunoștințe.
Programul de finanțare NER300 este pus în aplicare de către Comisia Europeană în colaborare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru selectarea proiectelor, pentru vânzarea a 300 de milioane de certificate de emisii din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și pentru activitatea de gestionare a veniturilor.
Proiectele vor fi cofinanţate cu venituri obţinute din vânzarea a 200 de milioane de certificate de emisii din rezerva pentru instalaţiile nou intrate (NER) din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Categories
Legislaţie internaţională

CE a adoptat propunerea legislativă privind tutunul

Comisia Europeană (CE) a adoptat propunerea de revizuire a directivei cu privire la produsele din tutun, care interzice vânzarea de ţigări sau tutun de rulat cu arome caracteristice şi presupune folosirea în mod obligatoriu a avertismentelor de sănătate ilustrate de dimensiuni mari pe ambalaje, care să acopere 75% din acestea.
Totodată, propunerea reglementează vânzarea transfrontalieră prin internet şi presupune modalităţi tehnice de combatere a comerţului ilicit. În plus, sunt propuse măsuri pentru produsele care nu au fost reglementate în mod specific, cum ar fi ţigaretele electronice şi produsele din plante pentru fumat. Tutunul pentru mestecat şi tutunul pentru uz nazal vor face obiectul unor reglementări specifice cu privire la etichetare şi ingrediente.
Conform CE, amendarea directivei din 2001 este necesară întrucât s-au consemnat progrese ştiinţifice şi evoluţii ale pieţei semnificative. Ca exemplu, au apărut noi dovezi cu privire la substanţele aromatizante folosite în produsele din tutun şi eficacitatea avertismentelor de sănătate. Noile categorii de produse, cum ar fi ţigaretele electronice au intrat pe piaţă, iar strategiile de marketing recente implică folosirea unor ambalaje şi arome atractive.
Printre elementele cheie ale propunerii se numără faptul că toate pachetele de ţigări şi tutun de rulat trebuie să conţină o avertizare de sănătate ilustrată combinată cu text care să acopere 75% din partea anterioară şi posterioară a pachetului şi nu pot să prezinte elemente promoţionale.
Cu privire la vânzările transfrontaliere la distanţă, sunt prevăzute o notificare pentru vânzătorii cu amănuntul prin internet şi un mecanism de verificare a vârstei pentru a asigura că produsele din tutun nu sunt vândute copiilor şi adolescenţilor.
În acelaşi timp, propunerea de modificare presupune un sistem de urmărire şi localizare şi caracteristici de securitate pentru a asigura că sunt comercializate în UE numai produsele care sunt conforme cu directiva.
În etapa următoare, propunerea va fi dezbătută în Parlamentul European şi în Consiliul de miniştri al UE, adoptarea ei fiind preconizată pentru anul 2014. Aceasta ar putea intra în vigoare începând din 2015-2016.

Categories
Drept civil Salarizare

Plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti privind acordarea de drepturi salariale

Guvernul a decis, prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, un sistem distinct de plată a drepturilor salariale restante personalului din instituţiile şi autorităţile publice, stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Acestea vor deveni titluri executorii începând cu anul viitor. Conform noului sistem, este achitat doar 5% din titlul executoriu în primul an de la data la care hotărârea devine executorie, restul fiind plătit în etape până în al cincilea an. În anul următor va fi plătit 10% din valoarea titlului, în al treilea an va mai fi acordat încă 25% din valoarea titlului executoriu, în anul al patrulea, bugetarii vor primi încă 25%, pentru ca restul sumei, de 35% din valoarea titlului, să fie achitat în al cincilea an de la data la care hotărârea devine executorie. În cursul acestui termen, orice procedură de executare silită este suspendată de drept. Sumele vor fi actualizate cu indicele inflaţiei.