Categories
Organizare judiciară

Pragul pentru achiziţia directă rămâne echivalentul în lei a 15.000 de euro fără TVA

În şedinţa de marţi, 27 noiembrie, Guvernul a adoptat OUG privind pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Potrivit actului normativ, România aliniază reglementarea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii la prevederile Comisiei Europene.
Purtătorul de cuvânt al Executivului, Andrei Zaharescu a declarat că această OUG reglementează în principal ajustarea pragurilor peste care există obligaţia efectuării unei publicitaţii la nivel european în sensul corelării cu noile prevederi europene.
Oficialul a mai menţionat că pragul pentru achiziţia directă rămâne echivalentul în lei a 15.000 de euro fără TVA.
De altfel şi termenul de verificare a documentaţiei de atribuire de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se reduce de la 14 la 10 zile.
De asemenea, se reglementează un termen de trei zile pentru evaluarea documentațiilor de atribuire, care reprezintă o revenire la o documentație respinsă de ANRMAP, și un termen de două zile pentru verificarea eratelor la invitațiile de participare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Tariful de primă RCA nu va creşte

Precizările conform cărora prima RCA ar putea creşte cu 50% sau chiar mai mult sunt contrazise de CSA. Astfel, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) precizează că tarifele de primă pentru asigurările obligatorii RCA sunt stabilite exclusiv de către societăţile de asigurare, iar proiectul de modificare şi completare a normelor privind RCA nu vizează majorarea tarifelor.
Potrivit unui comunicat al CSA: “Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu poate interveni asupra cuantumului tarifelor de primă RCA, întrucât acest lucru ar contravine directivelor europene şi atribuţiilor CSA”
Prin urmare, proiectul de modificare şi completare a Normelor privind asigurarea obligatorie RCA, puse în aplicare prin Ordinul nr.14/2011, pe care Comisia il supune dezbaterii publice în această perioadă, are în vedere stabilirea unui mod unitar de calcul actuarial care să conducă la un cuantum corect al tarifului de primă RCA, în beneficiul asiguraţilor şi păgubiţilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Modificări legislative comunitare în domeniul mediului

Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro. Modificările aduse vor contribui la realizarea obiectivelor politicii comunitare în domeniul mediului, astfel România îşi îndeplinește și o obligație ca Stat Membru al Uniunii Europene. Actul adiţional de ratificare definește „prejudiciul asupra biodiversității” și stabilește „măsurile reparatorii”, dar nu acoperă prejudiciul asupra persoanei, pierderile și prejudiciul adus intereselor economice sau de proprietate, ce țin de legislația națională. De asemenea, completează aspectele referitoare la răspunderea și repararea unui eventual prejudiciu adus mediului, datorat efectelor potențiale adverse ale organismelor modificate genetic. Principalul obiectiv al acestui protocol este conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice, luând în considerare riscurile asupra sănătății umane. De menţionat că acest proiect de lege nu conduce la înființarea unor noi organisme sau la extinderea competențelor instituțiilor existente.

Categories
Organizare judiciară

Noi reguli pentru intermedierea achiziţionării de spaţiu publicitar televizat

Adoptată marţi de Guvern, OUG de modificare a Legii audiovizualului stabileşte reguli dure pentru intermedierea achiziţionării de spaţiu publicitar televizat, care se poate face numai în numele şi pe seama beneficiarului.
Astfel, se introduce un nou articol, conform căruia “orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate”, iar orice oferte de preţ pentru achiziţionarea publicităţii televizate, prezentate de aceşti intermediari, vor fi “în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul”.
În ordonanţa de urgenţă se mai arată că “În scopul obţinerii acestei confirmări, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicităţii televizate pentru care solicită ofertele de preţ”.
Plata se va face către radiodifuzor de beneficiarul final al publicităţii televizate, în baza facturii emise de radiodifuzor către beneficiar, iar orice rabat sau avantaj tarifar acordat de radiodifuzor va trebui să figureze pe factura emisă beneficiarului final.
Conform purtătorului de cuvânt al Executivului, unul dintre obiectivele de modificare a ordonanţei a fost “combaterea corupţiei şi a sistemelor subterane” de achiziţionare a spaţiului media prin practici netransparente şi anticoncurenţiale. Alte obiective sunt: stimularea dezvoltării economiei, inclusiv dezvoltarea pieţei audiovizuale din România, prin încurajarea producţiei locale de televiziune, precum şi protejarea interesului consumatorilor.
Ordonanţa a provocat reacţii critice din partea preşedintelui CNA Răsvan Popescu, a International Advertising Association România şi a Uniunii Agenţiilor de Publicitate din România.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Mandatarea MTI în vederea înfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă

A fost propus spre dezbatere proiectul de lege pentru mandatarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea înfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă, pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, cu modificările ulterioare, şi pentru aprobarea finanţării unor programe de formare personal aeronautic.
Astfel, sursele de finanţare ale Academiei se vor asigura din venituri proprii, credite bancare, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, dar şi din sume alocate de la bugetul de stat în condiţiile legislaţiei cu privire la ajutorul de stat.
Conform proiectului, Academia va avea ca obiect principal de activitate formarea personalului aeronautic civil, în conformitate cu cerinţele specifice ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internationale şi ale Uniunii Europene în domeniul aviaţiei civile. Totodată, va desfăşura şi activităţi de pregătirea periodică, de specialitate sau de perfecţionare profesională a personalului aeronautic, operaţiuni aeriene civile.
În vederea asigurării continuităţii procesului de pregătire a  personalului aeronautic pe teritoriul României, anual se vor aloca de la bugetul de stat fonduri pentru finanţarea unor cursuri de pregătire a personalului aeronautic în cadrul unor organizaţii de pregătire specifică, persoane juridice stabilite în România în conformitate cu prevederile Tratatului privind înfiinţarea Uniunii Europene.
Fondurile prevăzute se vor utiliza sub formă de burse acordate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elevilor care se înscriu la cursurile stabilite.
Tipul şi durata cursurilor pentru care se acordă bursele, dar şi numărul şi valoarea burselor se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Categories
Organizare judiciară

Taxe majorate de înscriere în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă

Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Bucureşti în data de 22 septembrie 2012, prin Hotărârea nr. 3/2012 a modificat Anexa nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Anexele nr. 4 şi 5, care se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din noua hotărâre.

Astfel, noul act normativ modifică nivelul taxelor şi cotizaţiilor, precum şi o serie de taxe percepute pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare.

Categories
Dreptul muncii

Luna viitoare pensiile achitate în avans

Pensionarii vor primi în luna decembrie drepturile financiare achitate de stat în avans, adică în perioada 7-19 decembrie. Astfel urmează să fie efectuate toate plăţile aferente până în data de 21 decembrie, înaintea Sărbătorilor de Crăciun. Acest lucru a fost hotărât astăzi de către guvern prin aprobarea unei decizii.
Această decizie vine ca răspuns unei note primite din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin acesta propune virarea în avans a pensiilor până la data de 21 decembrie 2012.
Ca urmare Casele teritoriale de pensii vor trebui să pună la oficiile poştale ordinele de plată reprezentând sumele aferente cu două, respectiv trei zile mai devreme faţă de prevederile convenţiei încheiate între Casa Naţională de Pensii şi Poşta Română.
O decizie similară în acest sens fost luată şi în luna aprilie când pensionarilor li s-au acordat pensiile mai devreme, înaintea Sărbătorilor de Paşti.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiect MS referitor la medicamentele din spitale

Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionarea unităţilor sanitare publice cu paturi.
Potrivit proiectului, lista cu medicamentele cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionarea unităţilor sanitare publice cu paturi va fi actualizată semestrial prin modificarea/completarea acesteia sau ori de câte ori condiţiile de modificare/completare o impun, pe baza propunerilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, cu avizul unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale şi a Direcţiei Farmaceutice şi a Dispozitivelor Medicale, aprobată prin ordin al  ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Pentru a asigura accesul persoanelor asigurate la medicamentele cuprinse în listă, unităţile sanitare publice cu paturi au obligaţia să organizeze proceduri de achiziţii publice pentru acele medicamente pe care le consideră necesare pentru desfăşurarea propriei activităţi medicale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind achiziţiile publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Preţul de achiziţie al medicamentelor nu poate depăşi preţul stabilit conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, în condiţiile legii.
În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Sănătăţii organizează, miercuri, 28 noiembrie 2012, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătăţii, sala de consiliu, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordin pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionarea unităţilor sanitare publice cu paturi.

Categories
Organizare judiciară

Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei

Având în vedere prevederile HG nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi ale HG nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri a aprobat prin Ordinul nr. 2459/2012 Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin.

Noul act normativ prevede că operatorii economici care introduc pe piaţă benzină şi motorină sunt obligaţi să verifice în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzină şi motorină introdus pe piaţă, toate specificaţiile tehnice prevăzuteîn Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi conformitatea privind conţinutul de biocarburanţi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi biolichidelor, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorii şi distribuitorii finali, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) şi k) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, au obligaţia de a păstra înregistrarea tuturor cantităţilor de benzină şi motorină comercializate, precum şi rapoartele de încercări aferente acestora, cel puţin un an.

La data intrării Ordinului 2459/2012  în vigoarese abrogă Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 742/2004 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.081 din 19 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiect: Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă

Proiectul “Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”, a cărui implementare a demarat în luna mai 2011, este derulat de Ministerul Justiţiei în parteneriat cu Ministerul Justiţiei din Olanda, Ministerul Justiţiei din Bulgaria, Asociaţia Europeană a judecătorilor care sprijină medierea – GEMME, Organizaţia nonguvernamentală MIKK din Germania, precum şi cu un partener asociat – Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, şi beneficiază de finanţare europeană prin Programul Specific “Justiţie Civilă” 2010 al Comisiei Europene.
Conferinţa finală a proiectului “Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă” s-a desfăşurat la Timişoara, în perioada 22-23 noiembrie 2012. La conferință au participat judecători, mediatori, experţi din cadrul Ministerului Justiţiei, atât din România cât şi din statele partenere în proiect, respectiv din Olanda, Bulgaria, Germania şi Republica Moldova.
Evenimentul a avut drept scop prezentarea ghidului de bune practici elaborat în cadrul proiectului, dar şi a evoluţiilor la nivel european şi naţional în domeniul medierii transfrontaliere. Totodată, s-a realizat o evaluare a rezultatelor proiectului şi au fost formulate recomandări în vederea îmbunătăţirii medierii în cauze transfrontaliere.
150 de judecători, mediatori, specialişti de la nivelul ministerelor au fost instruiţi prin intermediul a şase sesiuni de lucru, în abordarea cauzelor de mediere cu element de extraneitate.
Publicul larg va fi informat despre posibilităţile de recurgere la medierea transfrontalieră, prin intermediul unei broşuri ce va fi tipărită şi distribuită în 50.000 de exemplare la nivelul statelor partenere.