GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

Având în vedere:

– analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 7 luni ale anului 2017;
– evoluţia principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2017;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;
– asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ – teritoriale până la finele anului;
– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 a unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;
– necesitatea alocării fondurilor pentru Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii “Start – up Nation – România”;
– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele şapte luni ale anului;
– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,

şi ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:

– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii ordonatorilor principali de credite, care nu îşi vor putea îndeplini rolul, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;
– riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ – teritoriale până la finele anului pentru: implementarea în perioada septembrie – decembrie a anului şcolar 2017 – 2018 a Programului pentru şcoli al României, pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, plata indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, funcţionarea sistemului de protecţie a copilului şi centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;
– riscul neasigurării fondurilor necesare plăţii majorărilor salariale aprobate în cursul anului 2017;
– riscul blocării Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii “Start – up Nation – România”;
– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele şapte luni ale anului,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Dispoziţii tranzitorii şi finale
ANEXE
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 şi nr. 127 bis din 17 februarie 2017, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. – (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017, pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2017 se diminuează la venituri cu suma de 1.328,8 milioane lei, la cheltuieli se diminuează cu suma de 350,0 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 978,8 milioane lei.

Art. 3. – Se autorizează Camera Deputaţilor, în anexa nr. 3/03/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la fişa cod 1078 “Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.03 “Reparaţii capitale aferente activelor fixe”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 19.432 mii lei.

Art. 4. – Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la fişa cod 1078 “f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să diminueze creditele de angajament cu suma de 7.770 mii lei.

Art. 5. – Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile cu suma de 4.500 mii lei, la capitolul 33.10 “Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.02 “Taxe consulare”.

Art. 6. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 35.567 mii lei, la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”.

Art. 7. – (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu (POS Mediu) şi pentru Programul operaţional de asistenţă tehnică (PO AT), să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, în anexele nr. 3/15/25 “Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” şi nr. 3/15/24 “Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare” cu încadrarea în valoarea totală a programului şi cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Modificările prevăzute la alin. (1) aprobate de ordonatorul principal de credite se comunică la Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 8. – (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional asistenţă tehnică 2014 – 2020, în anexa nr. 3/15/25 “Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să majoreze creditele de angajament la componenta 0202 “Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale” cu suma de 360 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional asistenţă tehnică 2014 – 2020, în anexa nr. 3/15/24 “Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să majoreze cu suma de 360 mii lei creditele de angajament aferente anului 2017, reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat, la articolul 58.22 “Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, alineatul 58.22.02 “Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului financiar 2014 – 2020”.

Art. 9. – Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru finanţarea programelor/proiectelor finanţate din titlul 58 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”.

Art. 10. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile cu suma de 10 mii lei, la capitolul 33.10 “Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestări servicii”.

Art. 11. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 “Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 10659 “Creşterea capacitaţii administrative a ANAP şi a instituţiilor publice, în vederea implementării Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice” cu suma de 2.415 mii lei la alineatul 58.02.01 “Finanţare naţională” şi cu suma de 12.571 mii lei la alineatul 58.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă”;
b) să diminueze creditele de angajament la proiectul 10656 “Dezvoltarea capacităţii de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate” cu suma de 24 mii lei la alineatul 58.02.01 “Finanţare naţională”;
c) să introducă proiectul “Creşterea performanţei activităţii vamale pentru facilitarea comerţului legitim” la titlul 58 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, articolul 58.02 “Programe din Fondul Social European (FSE)”, cu credite de angajament în sumă de 14.393 mii lei, din care: suma de 1.825 mii lei la alineatul 58.02.01 “Finanţare naţională”, suma de 9.568 mii lei la alineatul 58.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi suma de 3.000 mii lei la alineatul 58.02.03 “Cheltuieli neeligibile”;
d) să introducă proiectul “Facilitarea formalităţilor vamale în contextul Codului Vamal al Uniunii Europene”, la titlul 58 “Proiecte cu finanţare fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, articolul 58.02 “Programe din Fondul Social European (FSE)”, cu credite de angajament în sumă de 10.584 mii lei, din care: suma de 1.695 mii lei la alineatul 58.02.01 “Finanţare naţională” şi suma de 8.889 mii lei la alineatul 58.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă”.

Art. 12. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 astfel:

a) la fişa cod obiectiv 789 “Modernizarea şi securizarea punctelor de trecere a frontierei” cu suma de 198 mii lei;
b) la fişa cod obiectiv 4 “Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările” cu suma de 44.575 mii lei;
c) la fişa cod obiectiv 1078 “Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege” cu suma de 6.957 mii lei.

Art. 13. – Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/17/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni şi închirieri” cu suma de 109 mii lei;
b) să majoreze veniturile la capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” subcapitolul 33.10.05 “Taxe şi alte venituri din învăţământ” cu suma de 137 mii lei.

Art. 14. – (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să diminueze veniturile cu suma de 2.007 mii lei, din care la capitolul 42.08 “Subvenţii de la bugetul de stat”, subcapitolul 42.08.61 “Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian” cu suma de 301 mii lei şi capitolul 45.08 “Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, subcapitolul 45.08.18 “Mecanismul financiar norvegian” cu suma de 1.706 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa nr. 3/17/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.01 “Transferuri către instituţii publice”, la fişa cod obiectiv 1078 “f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 3.429 mii lei.

Art. 15. – Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile cu suma de 996 mii lei la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni şi închirieri”;
b) să majoreze veniturile cu suma de 3.318 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, din care: la subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestări servicii” cu suma de 2.718 mii lei şi la subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi” cu suma de 600 mii lei;
c) să majoreze veniturile cu suma de 20 mii lei la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”;
d) să majoreze veniturile cu suma de 34.699 mii lei la capitolul 39.10 “Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.01 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice”.

Art. 16. – (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.02 “Transferuri curente în străinătate”, alineatul 55.02.04 “Alte transferuri curente în străinătate” să introducă obiectivul nou de investiţii “Cimitirul militarilor români din Apşeronsk, ţinutul Krasnodar, Federaţia Rusă” cu credite de angajament în sumă de 316 mii lei şi credite bugetare în sumă de 14 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.02 “Transferuri curente în străinătate”, alineatul 55.02.04 “Alte transferuri curente în străinătate” să introducă obiectivul nou de investiţii “Însemne comemorative de război pentru înhumarea militarilor români morţi în prizonierat pe teritoriul Federaţiei Ruse” cu credite de angajament în sumă de 250 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.02 “Transferuri de capital”, alineatul 51.02.12 “Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale” să introducă obiectivul nou de investiţii “Extinderea pavilion B1 şi realizarea reţelelor de utilităţi aferente în cazarma 383 Galaţi” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 300 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la fişa cod obiectiv 2 “Dotări independente”, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.02 “Transferuri de capital”, alineatul 51.02.12 “Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 2.898 mii lei.

Art. 17. – Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum şi între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din contractele de achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare, precum şi pentru finalizarea unor achiziţii de echipamente militare.

Art. 18. – Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sumele alocate de la bugetul de stat)”, să introducă următoarele modificări:

a) să diminueze cheltuielile cu suma de 400 mii lei la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, alineatul 51.01.10 “Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv”;
b) să diminueze cheltuielile cu suma de 300 mii lei la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, alineatul 51.01.26 “Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”.

Art. 19. – (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să introducă următoarele modificări:

a) să majoreze veniturile, cu suma de 6.907 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestări servicii”;
b) să diminueze veniturile, cu suma de 10.656 mii lei la capitolul 39.10 “Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.02 “Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare”.

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, să introducă următoarele modificări:

a) la fişa cod 2 “Dotări independente”, la capitolul 66.10 “Sănătate”, la titlul 71 “Active nefinanciare”, la alineatul 71.01.02 “Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 775 mii lei;
b) la fişa cod 5 “Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” la titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 18 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod 4 “Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”;
c) la fişa cod 4 “Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”, la capitolul 80.10 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” la titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 6.169 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 99 mii lei;
d) la fişa cod 1078 “Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, la capitolul 80.10 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” la titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.03 “Reparaţii capitale aferente activelor fixe”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 39.470 mii lei şi să diminueze creditele bugetare cu suma de 10.755 mii lei;
e) la fişa cod 1078 “Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, la capitolul 65.10 “Învăţământ”, la titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să suplimenteze creditele de angajament anul 2017 cu suma de 5.521 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 200 mii lei.

Art. 20. – Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 “Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să introducă obiectivele de investiţii noi – “Centrul local de tip modular A.P.I.A. MURGENI – judeţul Vaslui”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.046 mii lei şi “Centrul local de tip modular A.P.I.A. GURA HUMORULUI – judeţul Suceava”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.032 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 21. – (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.

Art. 22. – (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 84.01 “Transporturi”, la titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, la alineatul 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, să introducă obiectivul nou de investiţii “Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN72, km 20+422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara” cu credite de angajament în sumă de 21.000 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 84.01 “Transporturi”, la titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, la alineatul 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, să introducă obiectivul nou de investiţii “Pod pe DN 64, km 35+900 peste râul Negrişoara” cu credite de angajament în sumă de 2.876 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 84.01 “Transporturi”, la titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, la alineatul 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, să introducă obiectivul nou de investiţii “Pod pe DN 64, km 103+887 peste râul Govora” cu credite de angajament în sumă de 4.037 mii lei.

Art. 23. – Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să încheie, în limita sumei de 1.717 mii lei, angajamente legale suplimentare faţă de creditele bugetare aprobate la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 57 “Asistenţa socială”, pentru organizarea Olimpiadei Internaţionale de Matematică, ediţia 2018, din municipiul Cluj – Napoca.

Art. 24. – (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:

a) să suplimenteze capitolul 30.10 “Venituri din proprietate” cu suma de 327 mii lei;
b) să diminueze capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cu suma de 97.725 mii lei;
c) să suplimenteze capitolul 36.10 “Diverse venituri” cu suma de 20.000 mii lei;
d) să suplimenteze capitolul 37.10 “Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile” cu suma de 5.435 mii lei;
e) să diminueze capitolul 39.10 “Venituri din valorificarea unor bunuri” cu suma de 6.800 mii lei;
f) să suplimenteze capitolul 42.10 “Subvenţii de la bugetul de stat” cu suma de 16.123 mii lei;
g) să diminueze capitolul 45.10 “Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări” cu suma de 41.600 mii lei;
h) să suplimenteze capitolul 48.10 “Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 – 2020” cu suma de 78.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să introducă la partea de venituri capitolul 34.10 “Venituri din taxe administrative, eliberări permise” cu suma de 240 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să introducă la partea de venituri capitolul 35.10 “Amenzi, penalităţi şi confiscări” cu suma de 1.000 mii lei.
(4) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să introducă la partea de venituri capitolul 40.10 “Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate” cu suma de 25.000 mii lei.
(5) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să detalieze sumele prevăzute la alin. (1) – (4), inclusiv prin redistribuiri între subcapitole sau introducerea de subcapitole noi.
(6) Din sumele aprobate Ministerului Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” la partea de cheltuieli se plătesc cu prioritate diferenţele de drepturi salariale pentru personalul didactic din învăţământul universitar de stat stabilite potrivit Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.
(7) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/15 “Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2017 – 2020”, la partea de cheltuieli, la capitolul 53.10 “Cercetare fundamentală şi cercetare – dezvoltare”, să efectueze următoarele modificări:

a) să diminueze titlul 20 “Bunuri şi servicii” cu suma de 3.722 mii lei;
b) să introducă titlul 55 “Alte transferuri” în sumă de 22 mii lei;
c) să introducă titlul 59 “Alte cheltuieli” în sumă de 3.700 mii lei.

Art. 25. – Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să aprobe ca Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării să încheie, în limita sumei de 30.000 mii lei, angajamente legale suplimentare faţă de creditele bugetare aprobate acestei instituţii, pentru contractarea de proiecte de cercetare – dezvoltare finanţate din bugetul Ministerului Cercetării şi Inovării.

Art. 26. – Se autorizează Ministerul Sănătăţii să încheie în limita sumei de 25.333 mii lei angajamente legale suplimentare faţă de creditele bugetare aprobate prin buget, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.08 “Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă” pentru încheierea de contracte conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018 – 147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, cu modificările ulterioare.

Art. 27. – Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale să introducă în anexa nr. 3/27/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la venituri, suma de 1 mii lei, la capitolul 37.10 “Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile”, subcapitolul 37.10.01 “Donaţii şi sponsorizări”.

Art. 28. – Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale să modifice anexa nr. 3/27/27 “Fişa programului” cod 128 “Restaurarea monumentelor istorice”, după cum urmează:

a) să diminueze creditele bugetare cu suma de 10.200 mii lei la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, sumă ce se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente de către instituţiile subordonate Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat;
b) să majoreze creditele de angajament cu suma de 15.800 mii lei, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.

Art. 29. – Se autorizează Ministerul Public, în anexa nr. 3/29/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 la fişa cod obiectiv 1 “a. Achiziţii de imobile” cu suma de 50.000 mii lei.

Art. 30. – Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să efectueze, în anexa nr. 3/31/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, următoarele modificări:

a) să diminueze la capitolul 33.10 “Venituri din prestări şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.16 “Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă” cu suma de 161 mii lei;
b) să majoreze la capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, cu suma de 161 mii lei.

Art. 31. – Se autorizează Serviciul Român de Informaţii în anexa nr. 3/31/23 “Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 58 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, să diminueze creditele de angajament neutilizate în sumă de 23.076 mii lei.

Art. 32. – Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/28 “Programul de investiţii publice”, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 40.232 mii lei.

Art. 33. – Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe, în anexa nr. 3/32/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sumele alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, să introducă subcapitolul 08 “Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare” cu suma de 180 mii lei.

Art. 34. – Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe în anexa nr. 3/32/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”:

a) la fişa cod obiectiv 471 “Obiective (proiecte) de investiţii în continuare” să majoreze creditele de angajament cu suma de 6.000 mii lei;
b) la fişa cod obiectiv 1078 “Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, să majoreze creditele de angajament cu suma de 4.000 mii lei.

Art. 35. – Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază în anexa nr. 3/33/28 “Programul de investiţii publice”, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 7.000 mii lei.

Art. 36. – Se autorizează Ministerul Economiei în anexa nr. 3/35/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii” să introducă în programul de investiţii publice obiectivul de investiţii în continuare fişă cod obiectiv 754 “Menţinerea siguranţei în exploatare şi alinierea la exigenţele actuale, aferente funcţionării instituţiilor publice centrale, a imobilului din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152 – sediul Ministerului Economiei şi Comerţului”, cu credite de angajament în sumă de 7.000 mii lei.

Art. 37. – Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să majoreze, în anexa nr. 3/38/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la partea de venituri, la capitolul 33.10 “Venituri din prestări servicii şi alte venituri”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestări servicii” cu suma de 60 mii lei.

Art. 38. – Se autorizează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ca în cadrul anexei nr. 3/55/27 “Fişa programului”, la programul cod 639 “Soluţionarea dosarelor de despăgubiri acordate în baza prevederilor Legii nr. 165/2013 şi Legii nr. 164/2014”, să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 “Bunuri şi servicii”.

Art. 39. – (1) Se autorizează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în anexa nr. 3/60/27 “Fişa programului”, să introducă programul bugetar cod 1424 “Programul Naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural”, cu credite bugetare în sumă de 125 mii lei la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 “Alte transferuri”, şi să diminueze creditele bugetare aferente programului bugetar cod 1426 “Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii” cu suma de 125 mii lei la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 “Alte transferuri”. 2
(2) Se autorizează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în anexa nr. 3/60/27 “Fişa programului”, să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 647 “Stimularea exporturilor” cu suma de 30.000 mii lei, la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 40 “Subvenţii”.

Art. 40. – Sumele cuprinse în anexa nr. 3/61/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” la bugetul Ministerului Cercetării şi Inovării, includ şi veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.

Art. 41. – Se autorizează Ministerul Apelor şi Pădurilor să majoreze, în anexa nr. 3/62/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 – 2020 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri” cu suma de 5.248 mii lei.

Art. 42. – Se autorizează Ministerul Apelor şi Pădurilor, în anexa nr. 3/62/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la fişa cod obiectiv 4 “Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările” la capitolul 83.01 “Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare”, la titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, alineatul 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei.

Art. 43. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 “Fişa programului” programul “Evaluarea riscului de ţară”, capitolul 55.01 “Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 20 “Bunuri şi servicii”, articolul 20.24 “Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor”, alineatul 03 “Stabilirea riscului de ţară”, credite de angajament în sumă totală de 5.000 mii lei pentru anul 2017.

Art. 44. – Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 638.000 mii lei, în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale în anexa nr. 3/65/27 “Fişa programului” la programul bugetar cod 721 “Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”, capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 “Alte transferuri”.

Art. 45. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2017 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 680.112 mii lei, astfel:

a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 255.073 mii lei, potrivit anexei nr. 3;
b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 420.992 mii lei, potrivit anexei nr. 4, astfel:

b1) se majorează cu suma de 320.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
b2) se majorează cu suma de 110.882 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare acordate în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b3) se majorează cu suma de 15.786 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării următoarelor cheltuieli descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti: susţinerea sistemului de protecţie a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, implementarea, în perioada septembrie – decembrie a anului şcolar 2017 – 2018, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018;
b4) se diminuează cu 7.548 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, în baza datelor transmise de către unităţile administrativ – teritoriale;
b5) se diminuează cu 18.128 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Legea nr. 92/2017, în baza datelor transmise de către unităţile administrativ – teritoriale;

c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 4.047 mii lei, din care suma de 1.677 mii lei se alocă bugetului propriu al judeţului Giurgiu pentru punerea în executare a Sentinţei civile nr. 210/05.05.2015, pronunţată de Tribunalul Giurgiu, definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.566/17.03.2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în Dosarul nr. 1.810/122/2009, iar suma de 2.370 mii lei se alocă pentru finanţarea cheltuielilor aferente serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: suma de 1.340 mii lei – municipiului Constanţa pentru staţiunile Constanţa şi Mamaia, suma de 630 mii lei – municipiului Mangalia pentru staţiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn şi Mangalia, iar suma de 400 mii lei – oraşului Eforie pentru staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:

a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, potrivit prevederilor art. 51 alin. (52) din Legea nr. 448/2006. republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, în perioada septembrie – decembrie a anului şcolar 2017 – 2018;
c) finanţării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.

(3) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (2) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:

a) finanţării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: susţinerea sistemului de protecţie a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie – decembrie a anului şcolar 2017 – 2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu asistenţă tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.
(6) Economiile înregistrate la plata drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016 în unităţile de învăţământ special, în centrele de resurse şi asistenţă educaţională şi în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.
(7) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.

Art. 46. – Detalierea influenţelor, asupra veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse şi titluri de cheltuieli pe anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 47. – Influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la capitolul 21.05 “Contribuţiile asiguraţilor”, subcapitolul 21.05.03 “Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi”, cuprind şi suma de 122 mii lei cu semnul minus care va fi utilizată pentru restituirea diferenţelor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate neîncasate de către titularii drepturilor de pensii în perioadele reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 87/2013.

CAPITOLUL II
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 48. – Numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa I la Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se majorează cu un post, respectiv de la 732 de posturi la 733 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 – poziţia “Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop”, aferent funcţiei de consilier eparhial.

Art. 49. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2017, să efectueze virări de credite bugetare, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou – introduse.
(2) Creditele de angajament aferente influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 50. – Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 “Transferuri către instituţii publice”.

Art. 51. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la “Obiective/proiecte de investiţii în continuare” şi “Obiective/proiecte de investiţii noi” la poziţia “Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.
(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 52. – Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 şi 127 bis din 17 februarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să încheie în limita sumei de 3.091.222 mii lei angajamente legale suplimentare faţă de creditele bugetare aprobate în buget pentru servicii medicale şi medicamente, inclusiv cele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.”

2. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2017, la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.55 «Întreţinerea infrastructurii feroviare publice», este cuprinsă suma de 897.857 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate «CFR» – S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru:

a) plata obligaţiilor către bugetul general consolidat;
b) plata fondului de risc şi a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate «CFR» – S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate «CFR» – S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013;
c) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum şi a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.”

3. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 55 «Alte transferuri» să asigure finanţarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Internaţional «George Enescu», ediţia a XXIII – a, din anul 2017, precum şi a cheltuielilor necesare lansării Centenarului Marii Uniri de la 1918 – prin intermediul ARTEXIM – instituţie publică subordonată.”

4. La articolul 59 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) cu sumele aferente orelor suplimentare prognozate a se efectua în condiţiile creşterii volumului de activitate şi cu luarea în considerare a acestora la calculul productivităţii muncii.”

5. Articolul 63 se abrogă.

Art. 53. – Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu se mai reţin sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 54. – Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal – bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 14.065,5 milioane lei.

Art. 55. – Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) – c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 5/2017:

a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2017 de 8,2%;
b) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 259.316,1 milioane lei, bugetul de stat este de 130.687,3 milioane lei, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale este de 72.587,5 milioane lei, bugetul fondului naţional pentru asigurări sociale de sănătate este de 28.892,5 milioane lei, bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 19.620,6 milioane lei şi pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 3.792,5 milioane lei;
c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de – 24.744,4 milioane lei, al bugetului de stat este de – 34.091,9 milioane lei şi al bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 2.667,2 milioane lei;
d) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 68.990,2 milioane lei, din bugetul de stat este de 23.837,5 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale este de 32.327,4 milioane lei, din bugetul fondului naţional pentru asigurări sociale de sănătate de 281,0 milioane lei, din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 11.740,0 milioane lei şi din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 484,8 milioane lei.

Art. 56. – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM – MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Ionuţ Mişa

Bucureşti, 13 septembrie 2017.
Nr. 63.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.